Místní poplatky ze psů a pobytu zdražily: Kolik a kdy je třeba uhradit?

Vzhledem k nárůstu nákladů města na úklid došlo s účinností od 1. 1. 2024 ke změnám sazeb místních poplatků ze psů a poplatku z pobytu osob. Zvýšení poplatků ze psů je v řádu stokorun, u místního poplatku z pobytu dochází k navýšení o 38 Kč.

Poplatky ze psů
Nejrazantnější zdražení se týká obyvatel velkých bytových domů. V domech o čtyřech a více jednotkách činí částka za prvního psa 1 300 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 2 000 Kč.
Ani rodinným domům (s maximálně třemi byty) se navýšení sazby nevyhne, za jednoho psa majitel uhradí 300 Kč, za druhého a každého dalšího 800 Kč.

Důvodem zdražení je podle zastupitelstva města fakt, že lidé z panelových domů venčí čtyřnohé členy domácnosti ponejvíce na veřejných prostranstvích a k úklidu se staví často nezodpovědně. Samospráva následně vynakládá nemalé prostředky na likvidaci tohoto typu znečištění, rovněž investuje do pořízení dalších speciálních košů a doplňování sáčků.

U osob starších 65 let dochází ke sjednocení sazby, poplatníci na území celého města budou nově hradit místní poplatek za psa ve výši 200 Kč, jak jim ukládá zákon. Za každého dalšího mazlíčka bude sazba 300 Kč (do roku 2023 platila výjimka pro seniory žijící v části Minice a Zeměchy, ti platili 100 Kč).
U hlídacích psů určených a užívaných k hlídání objektů, jejichž držiteli jsou právnické nebo podnikající fyzické osoby, které jsou zároveň vlastníky hlídaných objektů, je částka za zvíře stanovena na 300 Kč (za druhé a další 800 Kč).

Poplatkovým obdobím zůstává kalendářní rok, splatnost poplatku je nejpozději k 31. 3. příslušného roku.
Podrobné informace k úhradě najdete zde.

Místní poplatky z pobytu
Od počátku roku 2024 vzroste i poplatek z místního pobytu vybíraný skrze poskytovatele ubytování, a to na 50 Kč za den (vyjma dne prvního). Úhrady se týkají krátkodobých pobytů do 60 dní, přičemž poplatníkem je osoba, která ve městě není přihlášena k trvalému pobytu).
I zde je důvodem všeobecný růst nákladů na služby města s touto agendou spojené. Ke zvýšení sazby dochází po 11 letech.

Spolu se změnou poplatku dojde k administrativní úlevě poskytovatelům ubytovacích kapacit (plátcům poplatku). Přiznat ubytované stačí nově do 15 dnů po uplynulém pololetí. Poskytovatelů úplatného pobytu, kteří mají osoby ubytované více jak 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů, se vybírání místního poplatku netýká, nicméně mají vůči městu oznamovací povinnosti.

Kam se obrátit s dotazy ohledně úhrady poplatku?

Vyjádření pana starosty k poplatkům.

Autor:KZ