Jak to letos bude s dotacemi na zájmové aktivity a činnost sportovních spolků?

Zastupitelé na posledním veřejném zasedání uplynulého roku schválili tyto finanční prostředky:

Programové dotace na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou pro rok 2024: 1 700 000 Kč.

Programové dotace na podporu celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se mládeži v Kralupech nad Vltavou pro rok 2024:
5 900 000 Kč.

Programové dotace na podporu celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se dospělým v Kralupech nad Vltavou pro rok 2024:
1 000 000 Kč.

Individuální podpora zájmových aktivit v roce 2024: 200 000 Kč.

Individuální podpora sportu v roce 2024: 2 100 000 Kč.

Individuální podpora pro oblast, která nemá zařazení a podpora by mohla vést ke zviditelnění a prezentaci města navenek v roce 2024: 100 000 Kč.

Dále je možné žádat o individuální finanční dotace na sociální služby.  Žadatel se drží předepsaného schématu žádosti. K žádosti musí doložit pověření k výkonu sociálních služeb, např. od krajského úřadu. V rámci své žádosti musí uvést, kolik má klientů z města Kralupy nad Vltavou.

Programové dotace na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou:

Kdo může čerpat tyto finance?
Fyzická osoba s trvalým pobytem/sídlem ve městě Kralupy nad Vltavou.
Právnická osoba, jejíž sídlo je ve městě Kralupy nad Vltavou.
Jiná právnická a fyzická osoba žijící na území ČR, jejíž aktivita podpoří oživení veřejného života ve městě Kralupy nad Vltavou.
Fyzické a právnické osoby, které město svou aktivitou reprezentují navenek.

Celkový objem finančních prostředků pro rok 2024: 1 700 000 Kč.
Maximální výše dotace 1 žádosti činí: 100 000 Kč.
Závazná minimální výše spoluúčasti: 15 % celkových nákladů.
Počet podaných žádostí: 2 žádosti (jeden žadatel = max. 2 žádosti).
Lhůta pro podání žádostí: 22. 1. 2024 – 11. 2. 2024.

Mimo rámec vyhlášených dotačních programů je možné podat individuální žádost o dotaci. V rámci schvalování podpory individuální dotace, orgány města stanoví výši spoluúčasti příjemce dotace v rozmezí 0-30 %. Tyto žádosti mohou být podávány celoročně.

Programové dotace na podporu celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se mládeži v Kralupech nad Vltavou

Dotace jsou určeny na částečnou úhradu nákladů spojených se zabezpečením celoroční činnosti oddílů na území České republiky.

Uznatelnými položkami jsou např. náklady na materiální vybavení pro provozování a výkon sportovní činnosti oddílu, a to do maximální výše 30 % z přidělené dotace v rámci programu a se spoluúčastí ve výši 20 %.

Celková výše poskytnuté dotace dosahuje maximálně 70 % celkových nákladů vynaložených oddílem na sportovní činnost mládeže v daném roce.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na dotační program na rok 2024 činí 5 900 000 Kč.

Žádosti o programové dotace přijímá město Kralupy nad Vltavou ve lhůtě od 22. 1. 2024 do 11. 2. 2024 včetně.
Maximální výše dotace na oddíl je 400 000 Kč.

Programové dotace na podporu celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se dospělým v Kralupech nad Vltavou

Dotace jsou určeny na částečnou úhradu nákladů spojených se zabezpečením celoroční činnosti oddílu na území České republiky. Uznatelnými položkami jsou např. náklady na materiální vybavení pro provozování a výkon sportovní činnosti oddílu, a to do maximální výše 30 % z přidělené dotace v rámci programu a se spoluúčastí ve výši 20 %.

Celková výše poskytnuté dotace dosahuje maximálně 70 % celkových nákladů vynaložených oddílem na sportovní činnost dospělých v daném roce.

Předpokládaný celkový objem peněz je 1 000 000 Kč.

Žádosti o programové dotace přijímá město Kralupy nad Vltavou ve lhůtě od 22. 1. 2024 do 11. 2. 2024 včetně.

Maximální výše dotace na oddíl NENÍ STANOVENA.

Jak požádat o dotaci?
Nově se žádosti o dotace všech uvedených oblastí podávají výhradně v elektronické podobě prostřednictvím formuláře žádosti k dotační politice. Více na www.mestokralupy.cz.

Více informací a podrobná pravidla pro udělení dotací najdete rovněž na: www.mestokralupy.cz.

Připravily: Lenka Císlerová, vedoucí odboru kancelář starosty, Marta Válková, odbor sociálních věcí, školství a kultury

Autor:KZ