Vedení města chce zabránit znečišťování veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 2/ 2020 o veřejném pořádku a zajištění čistoty města

Kralupy n. Vlt. – Cílem této obecně závazné vyhlášky jsou opatření, jejichž účelem je zajištění místních záležitostí veřejného pořádku, zdraví a bezpečnosti osob a majetku, zabránění znečišťování veřejného prostranství, zlepšení estetického vzhledu města a vytváření příznivých podmínek pro život ve městě. Impulsem pro novelizaci vyhlášky bylo včasné podchycení problematického chování některých jedinců a skupin obyvatel v souvislosti s provozem vodních prvků v centru města (koupání, vykonávání osobní hygieny, praní oděvů, znečišťování či vhazování jakýchkoli předmětů). Nová OZV tak usnadní městské policii řešení v rámci přestupkového řízení ve smyslu dokazování přestupku veřejného pohoršení.  Tato nová OZV sjednocuje předchozí OZV města zaměřené na veřejný pořádek a zajištění čistoty města. Cílem samozřejmě bylo aktualizovat a začlenit všechny v nich obsažené záležitosti do jedné přehledné OZV. 

Nově zákaz krmení zvířectva

Do nové OZV bylo dále přičleněno dosud neřešené téma, tedy zákaz krmení zvířectva. A to z toho důvodu, že se mezi občany rozmohlo krmení volně žijících živočichů, hlavně kachen a holubů. To podporuje i nárůst počtu potkanů a ostatních zvířat roznášejících nakažlivé nemoci a znečišťujících město. Na veřejném prostranství na území města se zakazuje odkládat nebo rozhazovat potraviny nebo jiné krmení takovým způsobem, že budou přístupné volně žijícím, toulavým nebo opuštěným zvířatům s výjimkou přímého krmení vodního ptactva a drobného ptactva v krmítkách.“ Vyhláška pro ty, kteří nerespektují svobodu ostatních Touto obecně závaznou vyhláškou se rovněž stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území města a vymezují se prostory pro jejich volné pobíhání. Vedení města lpí na tom, aby každý vlastník psa věděl, jak se chovat. Proto existuje vyhláška města.  V přílohách OZV jsou nově na mapkách vyznačeny prostory určené pro volné pobíhání psů. Tato místa byla doposud vymezena pouze textově. 

Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 2/ 2020 o veřejném pořádku a zajištění čistoty města

Autor:admin