Libor Lesák, kralupský místostarosta: Jsou to lidé, kteří tvoří podobu našeho města

Město se nerozvíjí samo od sebe. Na jeho rozkvětu se podílí přímo samotní občané, podnikatelé, sportovci, sociální pracovníci, dopravci, učitelé atp., ale samozřejmě i vedení města, zastupitelé, odbory MěÚ a jiní. Poznatky, nápady a potřeby jsou těmito lidmi zakotveny v tzv. strategickém plánu rozvoje města Kralupy nad Vltavou.

Co si můžeme pod názvem strategický plán představit?

Strategický plán rozvoje města Kralupy nad Vltavou na období 2018–2030 navazuje na již dříve uplatňovaný sociálně ekonomický program, ze kterého taktéž čerpá. Součástí strategického plánu (dále jen SP) je nezbyt-ný dvouletý tzv. akční plán (dále jen AP), do něhož se zařazují akce, které se chystáme v daném období zrealizovat. SP je veřejně dostupný dokument, jenž je přístupný na webových stránkách města nebo v kanceláři místostarosty na MěÚ. Občané jsou rovněž díky tomuto dokumentu dostatečně a s předstihem informováni o tom, co se bude ve městě dít, jaké proběhnou změny, jaká omezení, např. dopravní, mohou očekávat. Jednoduše slouží k tomu, abychom věděli, co občanům ve městě chybí a co je tedy potřeba realizovat.

Kdo se tedy na sestavování SP a dále i AP podílel a jakým způsobem se utvářel?

SP se připravoval celý rok a podílela se na něm spousta lidí z různých oborů, např. z podnikání, dopravy, školství, sociálních služeb, sportu atp.Při jeho přípravě se určil styčný člověk, jenž měl na starosti jednu oblast, rada města vybírala skupiny lidí, které byly nezbyt-nou součástí vytváření toho plánu, odbo-ry města poté navrhly jeho první podobu. Nutno říci, že dané odbory podílející se na tvorbě SP vykonávaly během jeho tvorby dílčí kroky svázané se samosprávou, tedy všechna povolení, vyjádření, projektové dokumentace atd. Další zainteresovaní lidé vkládali do přípravy plánu myšlenky či poznatky ze svých oborů. Uskupily se rovněž komise složené z vedení města, vedoucích úředníků i úředníků zabývajících se danou problematikou, zástupci veřejnosti (zástupci sportovních oddílů, zástupci největších místních podniků atp.), i tito lidé přidávali důležité podněty pro tvorbu plánu. Pohled „laika“ je pro nás velice důležitý, abychom mohli upravovat různá nařízení tak, aby vyhovovala většině. Výsledkem celoroční práce je tabulka s určenými prioritami. Konečný návrh schvalovalo zastupitelstvo. Zastupitelé samozřejmě mohli přidávat své podněty a dokument připomínkovat.Akční plán již každé dva roky připravují pouze zaměstnanci MěÚ, vedení města a komise města, a to po dobu cca tří měsíců. Pro jeho tvorbu se vybírají projekty ze strategického plánu podle připravenosti, nutnosti a potřeb města. SP není zákon, ale návod. Lze v něm vše měnit podle potřeb města, aby se rozvíjelo tím správným směrem.

Je tento dokument samozřejmostí pro každé město?

Ve Středočeském kraji jsme byli prvním městem, které připravilo tzv. sociálně-ekonomický program. V současné době SP ve velké míře připravují i jiná města, a to především z toho důvodu, že je nedíl-nou součástí pro získání dotací z EU. Pokud chcete město rozvíjet, je potřeba předložit dlouhodobý plán, který reflektuje potřeby města. Žádosti o dotace jsou bodově hodnocené a vytvořený program samozřejmě přináší velkou část bodů pro to, abychom tu dotaci obdrželi.

V čem spočívají ještě další přínosy tohoto dokumentu?

Pokud se nám podaří dostat tento dokument do povědomí občanů, a to i například prostřednictvím KZ, tak bych byl rád, aby to lidi vyburcovalo k další aktivitě a zájmu o město. Rádi přijmeme jakékoliv podnětné dotazy, necháme se inspirovat různými nápady. Lidé naopak nemusejí otálet s tím, co se jim ve městě nelíbí, co nechtějí. I když tento případ by nastat neměl, jelikož SP vzešel od skupin lidí, které by měly zastupovat většinové potřeby občanů. Samozřejmě nikdy se nezavděčíme všem, což nám celkem jasně dokazují komentáře lidí na Facebooku. Pokud ale nápady přicházejí od uvážlivých lidí, tak mají svou váhu. Naše dveře jsou občanům otevřené, na jakýkoli dotaz rádi osobně odpovíme, akční plán ukážeme. Lidé s námi nemusí souhlasit, na druhou stranu si nemůžeme kvůli několika jednotlivcům dovolit rušit akce, které většina vítá. Paradoxem je, že jsme stěží sháněli lidi, kteří se tak mohli stát součástí těch skupin vytvářejících strategický plán rozvoje města. Vydali jsme dotazníky na různých sběrných místech města, informovali jsme čtenáře Zpravodaje i diváky KTZ. Dále jsme spoléhali na osobní předávání informací ohledně této příležitosti, podílet se na tvorbě toho, co má smysl. Podniky jsme oslovovali napřímo. V praxi to bývá tak, že se lidé se svými podněty či námitky ozýva-jí pozdě, po vydání stavebního povolení či poté, co se vykopou první díry.

Dále se budeme věnovat pouze užšímu výčtu plánovaných projektů v rámci AP. Jak byste zhodnotil AP za období 2018–2019, co se městu dle něj podařilo zrealizovat a v čem se naopak trochu odchýlilo?

To, co je vidět venku ve městě, považuji za to, co se nám podařilo na základně akčního plánu splnit. Přestavba náměstí či rekonstrukce škol. Nepodařilo se nám zrealizovat některé silniční stavby, a to třeba z toho důvodu, že jsme nezískali od soukromníka pozemek. Tento příklad je velice běžný a bývá obvykle tím, co nám dokáže zpřetrhat naše plány. Dále se některé projekty odkládají na další roky, jelikož zastupitelstvo např. upřednostní větší finanční projekt, a poté již nezbydou finanční prostředky, nepodaří se z jakýchkoliv důvodů vyřídit stavební povolení. To je jen krátký výčet problémů, které mohou překazit realizaci projektu. Často jsme vázáni na dotace, tudíž v některých případech se musíme rozhodnout, zdali začít stavět okamžitě, jako je tomu například u dohledné stavby autobusového terminálu.

AP na období 2020–2021 byl schválen, které projekty považujete za nejvýznamnější, nejpřínosnější pro širokou veřejnost?

Za nejzásadnější z pohledu dalšího rozvoje města považuji dokončení centra města včetně Husovy a Jungmannovy ulice i přestavby pivovaru na multikulturní centrum, které má pojmout nárůst obyvatel, což se týká např. ZUŠ Kralupy. Knihovna, která má být rovněž součástí pivovaru, bude mo-derní, vyhovující aktuálním požadavkům. Tento dům by se měl stát součástí života lidí v centru města. Je tedy nutné dokončit projektové dokumentace a vybrat vhodné zhotovitele. Týká se to rovněž pozemků v centru města určených pro stavbu obytného domu a komerčních záležitostí. Do konce roku 2021 by měli investoři předložit projektovou dokumentaci, a tím bychom měli již znát výslednou podobu centra. Dále jen v krátkosti, součástí akčního plánu na období 2020–2021 je parkovací dům, autobusový terminál, prostranství před nádražím. Budeme využívat dotací na stavbu propojovacích chodníků pro lepší dostupnost. Nyní se začíná projektovat nový chodník v ulici V Pískovně či Kladenská. Do roku 2021 bychom měli rádi povolení ke stavbě těchto komunikací. Rádi bychom připravili, případně i započali, 4. etapu rekonstrukce plaveckého bazénu za částku cca 60 mil. Kč. V neposlední řadě máme péči také o školy, kde jsou nutné rekonstrukce kanalizací a elektřiny a rozvody internetu.

Autor:KZ