Vyhlášení nouzového stavu, uzavření škol, distanční vyučování, náročnost aneb jak fungují kralupské školy a školky

Martin Luksík, ředitel  ZŠ Václava Havla

Ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, začínáme druhý měsíc výuky na dálku. Je samozřejmé, že během té doby se výuka značně proměnila. Od počátečního hledání a tápání si dnes už každý našel svůj způsob výuky a kontaktu s žáky. Všichni plně využíváme prostředí Školy OnLine, vznikly virtuální třídy Umíme to. Velmi se osvědčilo propojení pedagogů s žáky přes Skype a podobné platformy. Kolegyně natáčí vlastní výukové hodiny a žáci je sledují přes odkaz na YouTube. Na dopoledne po ročnících doporučujeme i nabídku ČT – UčíTelka a pro deváťáky odpolední přípravu na přijímací zkoušky.

Důležitá je pro nás i zpětná vazba od rodičů žáků na rozsah a způsob výuky. Klasické známkování jsme vlastně úplně opustili. Zůstaly jen jedničky a dvojky, které potěší každého žáka a dále slovní zhodnocení průběhu vzájemné spolupráce a výsledků. O uzavírání známek na závěrečné vysvědčení opravdu nyní nejde. Bavíme se o závěrečném hodnocení. Situace je pro všechny účastníky vzdělávacího procesu nová – jiná, čemuž musí odpovídat i jiný způsob hodnocení. Formativní hodnocení dokáže práci žáka v těchto podmínkách vystihnout daleko přesněji. Navíc všechny předměty dnes ani nevyučujeme a nedoporučujeme k nim žádné přípravy. Přijde mi jako nesmysluplné z činností, při kterých se děti od učení a nejen od učení odreagují, dělat povinnost. Namalovat si obrázek, něco vystřihnout, vytvořit dárek, zazpívat si nebo si zacvičit musí být radost. Sám naše žáky v odpoledních hodinách potkávám. Jezdí na kolech, koloběžkách, na bruslích nebo se jen prochází. Takže sportují a tady je musím pochválit, nosí nasazené roušky.

Opatření, která vláda zavedla, jsou určitě smysluplná, mají svůj význam a přináší výsledky. Stejně tak metodická podpora MŠMT a ČŠI. Byla by škoda si to všechno naše společné úsilí nějak pokazit. V tuto chvíli není kam spěchat. Školy se musí na návrat žáků připravit tak, aby byly splněny veškeré hygienické požadavky a nedošlo k ohrožení zdraví žáků ani pedagogů. Učivo, které se neprobere s žáky v tomto školním roce, bude zařazeno do učebních plánů v roce příštím.

Z rozhovorů se svými žáky a jejich rodiči vím, že se ve velké většině do školy a na kamarády těší. I my se už na své žáky a práci v obyčejných dnech těšíme. Držím palce nám všem a zvláště pak deváťákům v přípravě na přijímací zkoušky. A hlavně jsem přesvědčený, že společně ve spolupráci školy s rodiči a žáky to určitě zvládneme.

Rozhovor s Michaelou Gleichovou, ředitelkou ZŠ Gen. Klapálka

Proměnil se způsob „vyučování“ za dobu, co jsou školy uzavřené?

Vyučování se proměnilo směrem k on-line výuce a individuální výuce. Škola postupem času vytvořila pevný rozvrh on-line výuky. Řada učitelů natáčí výukové lekce na YouTube. Všichni učitelé jsou v úzkém kontaktu se žáky a rodiči, nejen pomocí sociálních sítí, ale také telefonicky či e-mailovou komunikací. Pro učitele je to mnohem náročnější než běžná výuka.

Jaké metody se vám osvědčily jako nejúčinnější a které se naopak neujaly?

Myslím, že on-line lekce jsou oblíbené. Díky nim se nejen vyučuje, ale pečuje se i o jakousi psychickou pohodu dětí, mohou si s paní učitelkou (panem učitelem) popovídat nejen o školních záležitostech. To je v období karantény určitě neméně důležité jako výuka samotná. Asi nejnáročnější by bylo, pokud bychom vše „hodili“ jen na rodiče.

Jakým způsobem hodnotíte splněné úkoly a máte již nyní představu, jak bude probíhat uzavírání známek na závěrečné vysvědčení?

Zůstáváme u hodnocení známkami, samozřejmě s jinou vahou známkování. Někdy se hodnotí i samotný postoj k distanční výuce, někdy se píší on-line testy. Je to asi nejobtížnější část práce učitelů, protože musí vyhodnotit i to, že někteří žáci nemají technické vybavení a úkoly plní jinou formou. Pro toto čtvrtletí máme většinou dostatek známek pro klasifikaci. V dalším čtvrtletí snad dostanou i ti starší možnost individuální konzultace ve škole a zapracování na vylepšení klasifikace.

Je možné vyučovat všechny povinné předměty takto na dálku?

Určitě není možné takto vše vyučovat na dálku. V případě tělesné výchovy není ani účelné tuto nahrazovat např. referátem se sportovní tematikou. Náš pan tělocvikář vytvořil hned v prvních dnech poměrně dlouhý seznam s tipy, jak  a kde se hýbat v době karantény. Můžete se inspirovat na našich webových stránkách, určitě je to nejen pro naše žáky!

Jsou dle vás vládní opatření týkající se škol smysluplná? 

Chápu, že opatření musela být přísná. Jsem ale zastáncem i uvolňování opatření. Kroky vlády mi připadají nekoncepční, jako bychom byli v závěsu epidemiologů bez konkrétních a jasných instrukcí MŠMT. V podstatě je odpovědnost převedena na ředitele škol a ti si musí poradit dle svého vlastního vědomí a svědomí v rámci dodržování vládních opatření.

Podporuje stát školy dle vás dostatečně?

Připadá mi, že zveřejněné pokyny a doporučení ministerstva přicházejí se zpožděním. Mezitím si sami musíme s chodem školy poradit. Pro pomoc se můžeme obrátit na Město jako našeho zřizovatele.

Kdy by dle vás mělo opravdu smysl školy opět otevřít?

Já jsem zastáncem otevření škol v původně avizovaném termínu. Ulehčili bychom tak situaci především rodičům a obnovili sociální život dětí. I učitelé jsou jen lidé a nemohou takové tempo a nároky, jaké na ně klademe, dlouho vydržet.

Myslím, že některé rodiny mohou i zneužívat nyní již zvýšené podpory při ošetřování člena rodiny. Nemohlo by to vést ke špatným příkladům pro děti, jak se docházce do práce vyhnout?

Distanční vzdělávání

Dagmar Kuzníková, ředitelka ZŠ TŘEBÍZSKÉHO

Naše škola patřila k těm školám, které poskytovaly České školní inspekci prostřednictvím řízeného půlhodinového rozhovoru informace o průběhu, organizaci, formách, metodách a hodnocení žáků během výuky na dálku. Hodnocení ČŠI bylo kladné, a tak jsme byli všichni rádi, že jsme zvolili správnou cestu.

Distanční vzdělávání nemůže nahradit klasickou výuku, chybí vzájemná interakce mezi učitelem a žákem, žákům chybí sociální kontakt se svými spolužáky. Hledejme ale také pozitiva – snažíme se odbourat klasické třídní schůzky, na kterých si rodiče vymění místo se svými dětmi v lavicích za konzultace ve třech – tzn. rodič, žák a učitel. Docela se to daří, ale jenom párkrát za školní rok. Současná situace umožňuje tuto vzájemnou interakci pořád.

Pro spojení s žáky a rodiči využíváme Školu OnLine, konkrétně komunikujeme nejen přes tzv. domácí úkoly, ale i přes online zprávy. Tento systém využívají všichni pedagogové, sjednotili jsme tak systém výuky na jedno místo. Je to přehledné, navíc je umožněna zpětná vazba. Učitelé mohou posílat různé zajímavé úkoly v přílohách, a pak každému žákovi poskytnout komentář k jeho práci. Navíc se žáci mohou prostřednictvím zprávy hned zeptat, pokud potřebují pomoc. Při posílání práce učitelé respektují denní rozvrh třídy a stanoví také dobu, kdy musí být úkol splněn. Navíc průběžně vidí, kdo úkol již zpracoval a komu se nedaří, a může to tak koordinovat. To vyžaduje celodenní on-line připojení pedagoga a určitě to není jednoduché, jak by se na první pohled zdálo. Domácí práci hodnotíme pouze formativně, žáky spíše pozitivně motivujeme a případné výkyvy řešíme domluvou s rodiči.

Všichni jsme se ocitli na jedné lodi, všichni musíme používat digitální technologie, takže se učíme za pochodu a ve většině se nám to daří. Využíváme notebooky, počítače, tablety, chytré telefony, uskutečňujeme videokonference, natáčíme videa nebo je sdílíme. 

Tato tzv. výuka na dálku by nebyla možná bez velké podpory rodičů a našich žáků, za což jim patří velký obdiv a poděkování.

MŠ Třebízského

Tato metoda vzdělávání jen těžko nahradí osobní a citlivý přístup učitelky k dítěti. Přesto se snažíme alespoň radou a inspirací motivovat rodiče k vytváření podnětného prostředí pro děti.

Rodiče jsme oslovili osobně při přerušení provozu a velmi mile jsme je upozornili, jakým nenásilným způsobem mají doma s dětmi i nadále pracovat. Nabídli jsme jim odkazy na webináře, různé dětské stránky a weby, dětské písničky, grafomotorické listy, pracovní listy podporující matematickou představivost, pohádkové knížky a naše doporučení při práci s předškoláky. Inspirace pro rodiče hledáme na webových stránkách určených dětem, při vysílání České televize nebo s využitím archivu ČT a ČT EDU – sekce Předškoláci a v dostupné literatuře.

Rodičům během distančního vzdělávání posíláme emaily s nápady na činnosti s dětmi, pravidelně jim voláme, abychom neztratili s dětmi kontakt. Pravidelně navštěvujeme webové stránky pro děti, např. www.pohadkozem.cz,  www.predskolaci.czwww.kuliferda.czwww.napadyproanicku.cz, kde jsou nové pohádky a vhodné on-line hry.

Děkujeme tímto rodičům za výbornou spolupráci a zpětnou vazbu, která nás nejen těší, ale také motivuje k další práci. A již se těšíme na děti.

Rozhovor s Dagmar Binkovu, ředitelkou SOŠ A SOU

Proměnil se způsob „vyučování“ za dobu, co jsou školy uzavřené?

Jak jinak než fatálně. Druhé pololetí jsme začali 3. února a skončili 28. února. Den ze dne jsme museli přejít k distančnímu vzdělávání, zejm. v profilových předmětech, a u žáků posledních ročníků se zaměřit jen na kompetence k maturitní a závěrečné zkoušce.

Jaké metody se vám osvědčily jako nejúčinnější a které se naopak neujaly?

Základní platformou komunikace s žáky a rodiči zůstal vyzkoušený systém Bakaláři. On-line výuka je realizována také na webových stránkách, přes Skype, WhatsApp, Google, e-mail, cloud, výuková videa na YouTube či skupinové videokonference a snažíme se postupně sjednotit komunikaci pomocí jediného systému MicrosoftTeams. Problémem jsou ale různé úrovně digitálního vybavení žáků doma a připojení na internet. Různé prostředky a různé metody se musí přizpůsobit možnostem a schopnostem žáků podle oborů. Udělala jsem si průzkum mezi žáky i rodiči a z reakcí vyplývá, že distanční výuka probíhá bez závažnějších problémů.

 Jakým způsobem hodnotíte splněné úkoly a máte již nyní představu, jak bude probíhat uzavírání známek na závěrečné vysvědčení?

Většinou formativně, žáci potřebují zpětnou vazbu a učitelé také, snažíme se jim zadání posílat zpět opravené a komentované. Jen některé úkoly z učiva probraného již dříve hodnotíme známkou s malou váhou. Co se týče klasifikace za druhé pololetí, čekáme na vyhlášku MŠMT, která by nám měla určit jasná pravidla, jinak bychom se museli při klasifikaci řídit naším školním řádem.

Je možné vyučovat všechny povinné předměty takto na dálku?

Není. Vzdálená výuka tělesné výchovy, chemických laboratorních cvičení, odborného výcviku v dílnách, elektrotechnických měření v laboratoři, praktických cvičení v IT oboru je velmi problematická až nemožná. Co se týče výkonných sportovců z řad žáků, s nimi náš tělocvikář konzultuje jejich tělesnou přípravu přes telefon nebo Facebook a pro žáky připravuje krátká návodná videa k různým cvičením.

11. května se vrátí poslední ročníky zpět do školy. Máte představu, jak je za tak krátkou dobu dokážete dovést k maturitám?

Vše záleží na termínu maturit. Pokud bude platit, že maturity a závěrečné zkoušky začnou nejdříve za 3 týdny po 11. květnu, je třeba tyto dny věnovat intenzivní přípravě k maturitní a závěrečné zkoušce písemné, praktické i ústní. Předpokládám zvláštní rozvrh, který se bude skládat jen ze zkušebních předmětů učňů i maturantů včetně odborného výcviku. Jaká bude organizace těchto dnů, ještě nevíme, čekáme na manuál z MŠMT. Ale myslím, že se to dá zvládnout, zvláště i proto, že jsme žáky připravovali ke zkouškám permanentně a od září intenzivně.

Víte již, jak bude probíhat přijímací řízení na Vaši školu?

Také ještě neznáme ani termín, ani podmínky, za nichž se přijímací zkoušky do maturitních oborů budou konat. Víme jen, že státní přijímací testy z češtiny a matematiky proběhnou jen v jednom termínu. Předpokládám, že organizace bude stejná jako loni. Po obdržení výsledků testů z Cermatu ukončím přijímací řízení, zveřejním seznam přijatých uchazečů do maturitních oborů a přijatí uchazeči odevzdají do 5 pracovních dnů zápisový lístek. Při nenaplnění kapacity budu vypisovat další kola přijímacího řízení. To se týká i tříletých učňovských oborů s tím rozdílem, že první kolo přijímacího řízení je již uzavřeno.

Jaká další negativa a naopak i pozitiva současná situace přináší?

Kromě přerušené výuky stoplo uzavření školy i celou řadu plánovaných mimoškolních a projektových aktivit, jako festival virtuální reality, zájezd žáků do Anglie, sportovní dny, aktivity z projektu Šablony II pro SŠ, exkurze, přednášky, výstavy, přípravné kurzy apod.
Na druhou stranu, situace, ve které jsme se nyní ocitli, je pro nás velkou výzvou. Jako učitelé jsme byli nuceni začít pracovat úplně odlišným způsobem, než jsme byli celý život zvyklí. Museli jsme se naučit využívat různé digitální technologie a metody on-line výuky, což se nám v budoucnu jistě i v prezenční výuce bude hodit.

Zprávičky z Barevné, Sedmikráskové a Růženko-šípkové školičky

Mgr. Pavla Kicková, ředitelka MŠ Dr. E. Beneše

Mateřská škola Dr. E. Beneše přerušila, na základě rozhodnutí zřizovatele, svůj běžný provoz dne 17. března 2020 a v ten samý den nabídla na svých webových stránkách projekt „Učí Školka“.Mateřská škola, jako součást vzdělávací soustavy, nese zodpovědnost za předškolní vzdělání, které je důležitým článkem tohoto systému, a to nejen proto, že ze zákona povinně vzdělává všechny děti v posledním ročníku před zahájením povinné školní docházky. Z těchto důvodů nabídla dětem a rodičům předškolní vzdělávání distanční formou. Prostřednictvím webových stránek se pokusila předat náměty, nápady, básničky, písničky, návody na výrobu a pracovní listy, co a jak dělat s dětmi, když nemohou chodit do školky.

Více na adrese http://www.msbenese.cz/stranka-uci-skolka-39.

Do boje s koronavirovou nákazou se školka zapojila šitím roušek. Nejprve zajistila ochranné prostředky pro vlastní zaměstnance a pro děti. Poté ušila a darovala, konkrétně zaměstnanci budovy U Jeslí, 150 kusů roušek pro kralupskou nemocnici.

Foto: Bc. Jana Plecháčková

Zaměstnanci školky se rozhodli využít čas i jinými pracemi – na detašovaném pracovišti nábřeží J. Holuba natírali a lakovali zahradní prvky.

Foto: Zlata Tintěrová

V neposlední řadě přijala školka výzvu k podpoře dobré nálady a poděkování zdravotníkům a přidala se k akci „Není nutno nezpívat“. Ze všech tříd všech třech budov mateřské školy se 25. 3. 2020, doprovázeny orffovými hudebními nástroji, rozezněly hlasy zaměstnanců školy a spojily se tak s vysíláním městského rozhlasu v Kralupech nad Vltavou.

 

Autor:admin