Pronájem nebytových prostor – Mostní 22

Město Kralupy nad Vltavou zveřejňuje v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout nebytové prostory v objektu č. p. 22 na p. č. st. 1737 k. ú. Kralupy nad Vltavou obálkovou metodou.

Budova : č. p. 22 na p. č. st. 1737
Katastrální území : Kralupy nad Vltavou
Specifikace nebytových prostor:
Prostor s posezením 79,07 m2
Kuchyň 5,6 m2
Sklad a tech. místnost 9,09 m2
Sociální zázemí 14,94 m2
Terasa vrchní 51,48 m2
Terasa spodní 108,85 m2
Galerie 13,86 m2
Přístřešek pro popelnice 3,84 m2

Účel pronájmu: zřízení provozovny s občerstvením

Podmínky nájmu:
• nájem na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou
• smlouva bude uzavřena od 1. 3. 2024 a nájemce provede veškeré úpravy potřebné k provozu občerstvení na vlastní náklady tak, aby provoz byl zahájen nejpozději 1. 4. 2024
• nájemce se zavazuje prodávat upomínkové předměty (turistické známky, vizitky, drobné předměty sloužící k propagaci města), poskytovat propagační materiály města a okolí, poskytovat informace o možnosti ubytování, stravování, výletech po okolí apod., umožnit přístup k internetu na počítači, který bude trvale umístěn v prostoru s posezením. Podmínkou poskytování těchto služeb není certifikace A. T. I. C (asociace turistických informačních center).

• nájemce se zavazuje poskytnout součinnost pronajímateli při akcích pořádaných městem (maximálně 6 x ročně)
• nájemce na své náklady zajistí vybavení kuchyně včetně příručního skladu
• nájemce bere na vědomí, že kuchyň není určená pro přípravu teplých jídel
• nájemce bude povinen zajistit na své náklady úklid pronajatých nebytových prostor včetně teras
• nájemce bude povinen zajišťovat veškeré zákonné revize na své náklady
• nájemce bude povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škody z jím provozované činnosti a pojištění vybavení umístěného v předmětu nájmu, které je v jeho vlastnictví proti živelné i jiné pojistné události
• nájemce bude zajišťovat obvyklou údržbu předmětu pronájmu
• spotřebu energií, platbu za internet a likvidaci odpadu hradí nájemce na své náklady

Žádost musí obsahovat:
• údaje o žadateli (sídlo, IČ, telefonické spojení na žadatele)
• nabídku ročního nájmu v Kč včetně DPH
• popis podnikatelského záměru
• originál výpisu ze živnostenského rejstříku, u obchodní společnosti výpisu z obchodního rejstříku, o oprávněnosti provádět nabízené služby, který nebude starší 15 dnů
• potvrzení ekonomického odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou o bezdlužnosti žadatele vůči městu Kralupy nad Vltavou

Žádost musí být podána v zalepené obálce s označením nápisem:
„Nebytové prostory v ulici Mostní č. p. 22“ – NEOTVÍRAT“.

Žádosti lze poslat poštou na adresu:

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

nebo doručit osobně do podatelny MěÚ Kralupy nad Vltavou v přízemí budovy MěÚ, Palacké nám. 1, Kralupy nad Vltavou nejpozději do 24. 1. 2024 do 13:00 hodin. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.

Nabídky nelze doručit prostřednictvím datové schránky, nabídka doručena tímto způsobem nebude do výběrového řízení zahrnuta.

Kritérium pro výběr nájemce bude výše nájmu a nejlepší podnikatelský záměr.

Obálky se žádostmi budou otevřeny komisí jmenovanou radou města a budou, v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., předloženy radě města k výběru a schválení nájemce.

Prohlídka prostor pro zájemce bude možná ve dnech 4. 12. 2023, 18. 12. 2023 a 8. 1. 2024 vždy od 10:00 hod. do 11:00 hodin.

Bližší informace o podmínkách nájmu budou zájemcům poskytnuty na MěÚ Kralupy nad Vltavou, odboru realizace investic a správy majetku.

Kontaktní osoba: Helena Lesáková, vedoucí oddělení SM, tel. 777 798 201, helena.lesakova@mestokralupy.cz.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevyhlásit vítěze nebo zrušit výběrové řízení v kterémkoliv stadiu.

Pronájem – Mostní

Autor:KZ