Program na podporu celoroční činnosti sportovních spolků

Program na podporu celoroční činnosti sportovních spolků v Kralupech nad Vltavou

Rok 2023

Program na podporu celoroční činnosti sportovních spolků (dále jen „program“) v Kralupech nad Vltavou navazuje na Obecná pravidla poskytování dotací z rozpočtu města, která byla schválena zastupitelstvem města dne 14. 12. 2016 pod číslem usnesení 16/07/6/2.
Program se vyhlašuje dle § 10 c) zákona č. 250/2000 Sb.

Nově je rozdělen dotační program na dva:
Dotační program podpory celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se mládeži
a
Dotační program podpory celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se dospělým v Kralupech nad Vltavou.

Účelem dotačního programu a důvody jeho vyhlášení jsou:

Dotační program podpory pro mládež:

1. Dotace jsou určeny na částečnou úhradu nákladů spojených se zabezpečením celoroční činnosti sportovních spolků v Kralupech nad Vltavou věnujících se mládeži (dále jen „Oddíl“). Uznatelnými položkami jsou náklady na:
• materiální vybavení pro provozování a výkon sportovní činnosti oddílu;
• akce pořádané oddílem za účelem náboru nových členů;
• příspěvek na dotaci, o kterou oddíl zažádal mimo dotační programy vyhlašované městem Kralupy nad Vltavou, a to do maximální výše 25 % z celkové přidělené výše dotace, avšak maximálně do celkové výše požadované částky;
• úhradu nájemného za pronájem prostor, v nichž oddíl provozuje svou sportovní činnost a jehož výše nepřesahuje výši obvyklého nájemného v místě;
• sportovní akce sloužící k propagaci daného oddílu, nebo města Kralupy nad Vltavou (s výjimkou akcí pro veřejnost);
• odměny trenérům se smlouvou (dohodou o pracovní činnosti uzavřenou s oddílem) vykonávajícím činnost výhradně ve prospěch mládeže do maximální celkové výše 10 % z přidělené dotace v rámci programu;
• služby fakturované oddílu třetí stranou (v případě energií pouze takové, jejich využití oddílem lze jasně definovat);
• vedení účetnictví oddílu, a to do maximální celkové výše 5 % z přidělené dotace v rámci programu, maximálně však do výše 5 000 Kč;
• soutěže pořádané sportovními svazy, kterých se oddíl účastní;
• jiné pravidelné oddílové soutěže;
• soustředění;
• turnaje;
• jednorázové závody a soutěže – pro členy i závodníky z jiných sportovních oddílů pořádané oddílem, s výjimkou akcí pro veřejnost;
• hráčské licence;
• startovné;
• odměny delegovaným rozhodčím do maximální celkové výše 10 % z přidělené dotace v rámci programu;
• vybrané služby fakturované oddílu třetí stranou:
– cestovné;
– ubytování;
– stravné;

2. Cílem dotačního programu je zejména finanční podpora činnosti oddílů v Kralupech nad Vltavou věnujících se práci s dětmi a mládeží v oblasti sportu. Město Kralupy nad Vltavou zabezpečuje finanční podporu sportu ve smyslu zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.

Dotační program podpory pro dospělé:

1. Dotace jsou určeny na částečnou úhradu nákladů spojených se zabezpečením celoroční činnosti sportovních spolků v Kralupech nad Vltavou, věnujících se dospělým (dále jen „oddíl“). Uznatelnými položkami jsou náklady na:
• materiální vybavení pro provozování a výkon sportovní činnosti oddílu;
• příspěvek na dotaci, o kterou oddíl zažádal mimo dotační programy vyhlašované městem Kralupy nad Vltavou, a to do maximální výše 25 % z celkové přidělené výše dotace, avšak maximálně do celkové výše požadované částky;
• úhradu nájemného za pronájem prostor, v nichž oddíl provozuje svou sportovní činnost a jehož výše nepřesahuje výši obvyklého nájemného v místě;
• služby fakturované oddílu třetí stranou (v případě energií pouze takové, jejich využití oddílem lze jasně definovat);
• pokud má oddíl i mládežnickou složku, účetnictví, nebo daňovou evidenci o užití prostředků musí být vedeno zcela odděleně;
• soutěže pořádané sportovními svazy, kterých se oddíl účastní;
• jiné pravidelné oddílové soutěže;
• soustředění;
• turnaje;
• jednorázové závody a soutěže – pro členy i závodníky z jiných sportovních oddílů pořádané oddílem, s výjimkou akcí pro veřejnost;
• startovné;
• odměny delegovaným rozhodčím do maximální celkové výše 10 % z přidělené dotace v rámci programu;
• vybrané služby fakturované oddílu třetí stranou:
i) cestovné;
ii) ubytování;

2. Cílem dotačního programu je zejména finanční podpora činnosti oddílů v Kralupech nad Vltavou věnujících se práci s dospělými v oblasti sportu. Město Kralupy nad Vltavou zabezpečuje finanční podporu sportu ve smyslu zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.

Celkový objem finančních prostředků na sport pro rok 2023:
8 600 000 Kč.

Programové dotace na činnost mládeže: 5 900 000 Kč.
Programové dotace na činnost dospělých: 1 000 000 Kč.

Maximální výše dotace na činnost mládeže činí: 400 000 Kč.
U dospělých výše není stanovena.

Okruh způsobilých žadatelů: Dotace jsou určeny pro sportovní a tělovýchovné spolky neziskového charakteru, zapsané ve spolkovém rejstříku, věnující se práci s mládeží a nově i dospělým, se sídlem nebo působností na území města Kralupy nad Vltavou, jejichž činnost je v rámci daného spolku účetně oddělena.

Kritéria pro hodnocení žádostí na činnost mládeže:
Členská základna.
Finanční náročnost sportovního odvětví.
Společenský přínos sportu.
Nevyšší hraná soutěž.
Průměrná výše měsíčního příspěvku na jednoho mládežnického člena (součet všech vybraných pravidelných příspěvků mládeže za uplynulé období vydělený počtem všech aktivní mládežnických členů).

Kritéria pro hodnocení žádostí na činnost dospělých:
Členská základna sportujících dospělých členů.
Finanční náročnost sportovního odvětví.
Společenský přínos sportu.
Nevyšší hraná soutěž.
Průměrná výše měsíčního příspěvku na jednoho dospělého člena
(součet všech vybraných pravidelných příspěvků dospělých za uplynulé období vydělený počtem všech aktivní dospělých členů).

Lhůta pro podání žádosti: 23. 1.-10. 2. 2023.

Dotace jsou určeny pouze na výdaje realizované v kalendářním roce 2023.

Z dotace nelze hradit výdaje přímo nesouvisející s hlavní činností oddílu. Dále nelze hradit investiční výdaje, nebo výdaje, které lze za investiční považovat.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: 30. 4. 2023

Žadatel o dotaci se musí před podáním žádosti zaregistrovat na webových stránkách http://www.sportovci.mestokralupy.cz. O registraci si zažádá na Odboru sociálních věcí, školství a kultury městského úřadu v Kralupech nad Vltavou na e-mailové adrese marta.valkova@mestokralupy.cz.
Sportovci v Kralupech nad Vltavou mají i možnost žádat o další dotace na sport. Jedná se o individuální žádosti a postup podání žádostí je stejný jako u programových dotací. Na individuální dotace se jedná o částku ve výši 1 700 000 Kč.
A podávat žádosti je možné v průběhu celého roku 2023.

Všechny dokumenty jsou k dispozici:
a) ke stažení na webových stránkách města Kralupy nad Vltavou:
https://www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/dotace/programove/sport/,
b) v případě nejasností kontaktujte Martu Válkovou, tel. 315 739 802, e-mail: marta.valkova@mestokralupy.cz.

Autor:KZ