Dotační program na podporu zájmových aktivit

Město Kralupy nad Vltavou V Y H L Á S I L O  D O T A Č N Í  P R O G R A M na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou pro rok 2023.

Účelem dotačního programu a důvody jeho vyhlášení jsou:

I. Podpora volného času a prevence kriminality mládeže
Důvody podpory stanoveného účelu: oživení dění ve městě.

II. Činnost s mládeží v období školních prázdnin v daném roce
Důvody podpory stanoveného účelu: pomoc rodičům, kteří nemají možnosti hlídání dětí v době školních prázdnin.

Pozn.: V tomto programu nemohou žádat sportovní oddíly na soustředění/tábory. Sportovní oddíly své žádosti na soustředění/tábory podávají do programu „Dotační program podpory celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se mládeži v Kralupech nad Vltavou“.

III. Kulturní akce a výročí v daném roce
Důvody podpory stanoveného účelu: oživení dění ve městě.

IV. „Občané třetího věku“
Důvody podpory stanoveného účelu: péče a aktivity pro seniory.

V. „Zdravý život občanů“
Důvody podpory stanoveného účelu: šíření osvěty zdravého životního stylu a environmentální politiky.

VI. „Podpora činnosti kralupských organizací“
Důvody podpory stanoveného účelu: podpora činnosti ostatních organizací, které se nezařadí svou činností do předchozích programů.

Celkový objem finančních prostředků pro rok 2023: 1 700 000 Kč.
Maximální výše dotace činí: 100 000 Kč.
Závazná minimální výše spoluúčasti: 15 % celkových nákladů.
Počet podaných žádostí: 2 žádosti (jeden žadatel = max. 2 žádosti).

Okruh způsobilých žadatelů:

fyzické a právnické osoby s trvalým pobytem/sídlem žadatele či působící ve městě Kralupy nad Vltavou.

Okruh nezpůsobilých žadatelů:
1) příspěvkové organizace města a Kralupská sportovní s. r. o.,
2) žádosti na soustředění/tábory podané sportovními spolky (tyto žádosti patří do programu „Dotační program podpory celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se mládeži v Kralupech nad Vltavou“).

Lhůta pro podání žádosti: 23. 1.–10. 2. 2023 (do 12:00 hodin).

Termín finančního vypořádání: 31. 12. 2023.

Kritéria pro hodnocení projektu:
– přínos projektu pro město a jeho obyvatele nebo návštěvníky,
– významnost akce, míra zviditelnění města v mediích,
– rozsah akce/projektu, doba trvání,
– tradičnost akce, kontinuita, návaznost na jiné projekty,
– charakter akce z pohledu možného zapojení veřejnosti,
– výše požadovaného spolufinancování ze strany města.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: 31. 5. 2022.

Administrace žádostí o dotace, smluv a publicita:
Lenka Císlerová, vedoucí Odboru kancelář starosty MěÚ Kralupy n. V.;
tel: 315 739 851, lenka.cislerova@mestokralupy.cz

Všechny dokumenty jsou k dispozici:
a) ke stažení na webových stránkách města Kralupy nad Vltavou
https://www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/dotace/programove/zajmove-aktivity/;
b) v informačním centru města, které je vlevo u vstupu do budovy Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, na adrese Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou;
c) na vyžádání budou zaslány na adresu/e-mail žadatele Lenkou Císlerovou, tel. 315 739 851, lenka.cislerova@mestokralupy.cz.

Autor:KZ