Toxické látky v ovzduší analýza neprokázala

V minulém vydání novin jsme vás informovali o okolnostech zápachu v Kralupech nad Vltavou, o jednáních s potenciálními znečišťovateli ovzduší a možnostech města, jak situaci řešit. Na přelomu června a července město zajistilo nezávislé kontinuální měření, aby bylo možné původce problémů identifikovat a zjednat nápravu.

Akreditovaná laboratoř pro ochranu ovzduší ve spolupráci se Zdravotním ústavem sídlícím v Ústí nad Labem, a pracovištěm v Hradci Králové, provedla v termínu 22. 6.-1. 7. 2022 měření složení vzdušiny na vytipovaných místech Kralup nad Vltavou a okolí.

Měření proběhlo kumulativní analytickou metodou, konkrétně systémem pasivních dozimetrů Radiello, které pracují na principu difuse. Analýzou získaného materiálu bylo zjištěno složení vzdušiny, většina identifikovaných znečišťujících látek byla organického charakteru, dominantní látky ve zjištěných koncentracích nebyly toxické. Některé z nich však vytvářely výrazný pachový vjem. „Ve spolupráci se zástupci místních firem jsme tuto zásadní problematiku otevřeli s tím, že co nejdříve prošetří možné zdroje úniku identifikovaných látek a s výsledky nás neprodleně seznámí,“ upřesnil Marek Czechmann, starosta města.

V následujícím vydání Zpravodaje bude tématu opět věnován prostor, měly by být známy výsledky jednání s potencionálními znečišťovateli a případná nápravná opatření.

Autor:KZ