Městská policie Kralupy nad Vltavou slaví 30 let

1992 – V souvislosti s výše uvedenými zákony byla Městským zastupitelstvem v Kralupech nad Vltavou, usnesením veřejného zasedání ze dne 20. 2. 1992 zřízena městská policie s působností na území města Kralupy nad Vltavou. Byla jednou z prvních v České republice.

Městské zastupitelstvo pověřilo řízením městské policie tehdejšího zástupce starosty pana Stanislava Slabyhoudka a plněním některých úkolů při řízení městské policie pana Vlastimila Kloudu. V počátku založení sloužilo na městské policii 12 strážníků, z toho tři ženy. První služebnou městské policie byla budova nynějšího muzea v ulici Vrchlického č. p. 590.

V souvislosti se založením městské policie byly zakoupeny první vysílací stanice, zbraně a služební vozidlo Škoda Favorit. Každý strážník byl označen odznakem městské policie, identifikačním číslem, znakem města (na záloktí levého rukávu) a byl mu vydán služební průkaz pracovníka městské policie. Stejnokroj tvořily: tmavě-modré kalhoty s modrým lampasem, světle-modrá košile, tmavomodrá kravata, černá bunda, tmavé boty, brigadýrka (v létě baseballová čepice).

1993 – Městská policie v tomto roce prošla změnami, v polovině roku odešel z postu řízení MP p. Slabyhoudek a na jeho místo byl uveden p. Petr Holeček. Na sklonku roku 1993 byl pověřen plněním některých úkolů při řízení městské policie strážník Petr Mudra, který měl velkou zásluhu na rozvoji městské policie.

1994 – V roce 1994 pod záštitou městského zastupitelstva dostala městská policie novou služebnu na Palackého náměstí č. p. 6, kde se do celkové přestavby angažoval již další strážník pověřený vedením městské policie, František Staněk. Rozvíjela se i přestupková agenda, bylo vyřešeno zhruba 680 přestupků a vybráno cca 70 000 Kč.

1995 – Městská policie se přestěhovala na novou služebnu na Palackého náměstí č. p. 6 a pod vedením nového velitele pana Františka Staňka uvedla do života a zcela určitě ku prospěchu všech obyvatel Kralup evidenci jízdních kol, kdy zhruba ke 400 evidovaných kol byl vydán průkaz. Na služebnu byla instalována první počítačová síť, která velmi usnadnila vyhledávání informací související s protiprávním jednáním občanů, její program byl tvořen více než rok s programátorem Ing. Alexandrem Milichovským přímo na míru. V tomto roce byla městská policie vybavena vozidly Škoda Forman a Škoda Felicia.
Novou posilou bylo přijmutí čtyř civilních pracovnic. Přestupkovou agendou prošlo více jak 2 000 přestupků a bylo vybráno přes 200 000 Kč.

1996 – V srpnu odešel z našich řad velitel MP pan František Staněk a do konce roku se hledal vhodný nástupce.

1997 – V tomto roce převzal vedení městské policie pan Josef Leden (do 30. 10. 2000) a jejím řízením byl pověřen člen zastupitelstva města MVDr. Josef Křikava. V této době městské zastupitelstvo a Komise prevence kriminality odstartovaly éru monitorování města Kralupy nad Vltavou kamerovým systémem. Kamerové jednotky byly vybudovány ve dvou etapách a na základě dvou dotací.

V tomto roce se také rozšířil vozový park městské policie o tři motocykly značky Puch Sherif. Byl otevřen městský útulek pro toulavá zvířata a řádně vyškolení strážníci začali provádět odchyty, především psů. Pro usnadnění odchytu a následného převozu zvířat byly městem Kralupy nad Vltavou zakoupeny tyto předměty: přívěsný vozík, převozní klec, odchytová tyč a rukavice.

1998 – Byla dokončena I. etapa MKDS a zprovozněny první kamery, které byly instalovány do ulice Nádražní, k OD Máj na Palackého náměstí, sídliště Cukrovar (č. p. 1063), do ulice Dr. E. Beneše, na sídl. Hůrka, ul. Štefánikova.

Na sklonku roku vystřídal ve funkci řízení MP MVDr. Josefa Křikavu nově jmenovaný člen zastupitelstva p. Stanislav Slabyhoudek, který patřil mezi zakladatele městské policie.

1999 – Tento rok již bylo zaměstnáno 14 strážníků (10 mužů, čtyři ženy). V průběhu roku bylo uloženo 1 110 pokut, vybráno cca 165 000 Kč a bylo nasazeno 272 TPZOV (tzv. botiček). Městská policie začala používat také výzvy za účelem podání vysvětlení k objasnění přestupku. Začalo se úzce spolupracovat s Policií ČR, stavěly se společné hlídky. Začala také úzká spolupráce s ASČR.

2000 – Rozhodnutím města Kralupy nastoupily na městskou policii čtyři civilní zaměstnankyně (operátorky) pro MKDS, aby zabezpečily sledování kamer celých 24 hodin. Pracovní poměr ukončil další velitel p. Josef Leden, kterého do konce roku nahradil pověřený strážník Petr Sirotek.

2001 – V tomto roce nastoupil do vedení městské policie pan Rudolf Novotný. Pro vnitřní potřebu se mu podařilo město rozdělit do sedmi okrsků s tím, že každá část města měla (a má doposud) svého strážníka s územní odpovědností.

Během roku zjistili strážníci ve svých okrscích závady týkající se zejména ničení městské zeleně, černé skládky, nedostatečné dopravní značení a zábory veřejného prostranství. Vyřešilo se 2 856 přestupků a bylo vybráno přes 276 000 Kč. Sepsalo se 405 úředních záznamů a z toho bylo 25 předáno na PČR pro podezření ze spáchání trestného činu.

Městskou policii v Kralupech nad Vltavou řídil starosta města Mgr. Pavel Rynt. Práci na MP v té době zajišťovalo 18 plně kvalifikovaných strážníků a čtyři pomocné civilní operátorky kamerového systému. MP byla řízena velitelem, který měl jednoho zástupce, str. Michala Císlera, který mimo jiné vyhodnocoval kamerový systém. Některé úkoly spojené s administrativou zajišťovala jedna žena strážnice-operátorka.
Dosavadní vozový park MP vylepšilo nové vozidlo Škoda Fabia.

Kamerový systém byl v provozu 24 hodin. Sloužil převážně k prevenci a ke sledování dopravní situace v daných lokalitách.

Městská policie Kralupy nad Vltavou se stala součástí IZS v okrese Mělník. Spojení mezi operačními středisky IZS zajišťovala vybudovaná rádiová síť. Středisko IZS obsluhovali pracovníci HZS Mělník. Kontroly spočívali v pravidelných zkouškách sirén, a to vždy v pondělí v určenou hodinu. Vzhledem k nepřetržité službě byla MP schopna v případě mimořádných událostí informovat i občany okolních měst a obcí Veltrusy, Chvatěruby a Nelahozeves.

2002 – V tomto roce uplynulo již 10 let činnosti městské policie v novodobé historii. Kralupy nad Vltavou se tak řadily mezi cca 300 obcí v ČR, jejichž zastupitelstva se rozhodla poskytnout občanům určitou nadstandardní službu.

Již druhým rokem řídil MP starosta města Mgr. Pavel Rynt a strážníkem, který řídil činnost strážníků MP, byl Rudolf Novotný. Zástupcem velitele byl stále strážník Michal Císler, který kromě jiného měl funkci zbrojíře, vyhodnocoval kamerový systém, byl pověřen správou rádiové sítě a v nepřítomnosti velitele jej zastupoval. Trvalá spolupráce s odborem vnitřních věcí na MěÚ Kralupy nad Vltavou ušetřila městu za doručování zásilek v katastru města kolem 6 000 Kč. I v tomto roce byla spolupráce s Policií ČR samozřejmostí. Podařilo se zadržet 18 podezřelých osob ze spáchání trestné činnosti přímo na místě činu (6x vloupání do vozidel, 7x vloupání do objektů, 5x násilný trestný čin). Bylo vyřešeno 3 235 přestupků a vybráno 295 600 Kč. Sepsalo se 333 úředních záznamů, z nichž 46 bylo předáno na Policii ČR a 31 postoupeno na MěÚ Kralupy nad Vltavou a na Okresní úřad Mělník k dalšímu opatření.

V první polovině roku byla k 10. výročí trvání městské policie vydána brožura o činnosti městské policie. K tomuto výročí vznikla i pamětní medaile a pamětní listina, kterou si na památku odnesli všichni zaměstnanci MP.

Nelze opomenout evakuaci služebny MP ze dne 13. 8. 2002 z důvodu povodní do velmi nuzných prostor garáží HZS v ul. Přemyslova, odkud se poté řídila veškerá činnost strážníků v době trvání povodní do 21. 8. 2002, kdy se opět vrátili do budovy Palackého náměstí č. 6, ale do velmi provizorních podmínek v 1. patře.

2003 – V tomto roce prošla městská policie velkou změnou. Po povodních v srpnu 2002, kdy byla služebna zatopena do výše 180 cm a přestěhována do provizorních prostor do 1. patra nad původní služebnu, zastupitelstvo města rozhodlo, že se služebna přestěhuje mimo zátopové území, a to do objektu MBP. Začátkem roku se tak prováděly stavební úpravy budoucí služebny. Konec března se pak týkal stěhování služebny z Palackého náměstí č. 6 do Lobče, ulice Hálkova č. 991 (kde MP sídlí doposud). V té době to bylo již třetí působiště. Pro dozorčí službu vznikla samostatná místnost, kde je umístěn MKDS a varovný informační systém pro vyhlašování krizových situací. Vznikly lepší prostory a zázemí pro činnost strážníků.

V roce 2003 byl zákon O obecní policii novelizován a rozšířily se tak některé pravomoci strážníků. Umožnil např. řešení dopravní situace v usměrňování provozu, všech úprav zákazu stání a zastavení a předávání informací jiným orgánům. Bylo vyřešeno 4 005 přestupků a vybráno přes 363 000 Kč. Sepsalo se 579 úředních záznamů. Příslušným orgánům k dalšímu opatření bylo postoupeno 54 přestupků.

V listopadu se zrušila funkce strážník-operátor z důvodu posílení úseků s větším zalidněním a větším nápadem protiprávního jednání.
Přestěhování na novou služebnu došlo k modernizaci MKDS na digitální záznam pro šest kamerových jednotek, všechny kamery byly již barevné a otočné. Výše zmiňovanou novelou došlo i k zákonné úpravě používání kamerového systému městskou policií.

2006 – Od tohoto roku začala legislativa ČR umožňovat městským policiím kontrolovat dodržování nejvyšší povolené rychlosti v obci. K plnění tohoto úkolu byl městem zakoupen ruční laserový měřič rychlosti ProLASER III/PL DOK I, jehož pořizovací hodnota byla 600 000 Kč. Zjištěné přestupky následně strážníci postupovali na Odbor dopravy MěÚ Kralupy k dalšímu šetření. Od 1. července pak mohli tyto přestupky řešit sami strážníci na místě v blokovém řízení, a to do výše 1 000 Kč.

2008-2016 – V září tohoto roku došlo ke změně ve vedení MP. Na pozici ředitele byla vybrána první žena, Eva Kostlivá (do 31. 12. 2016). Během její činnosti vznikl na MP úsek prevence kriminality, který se začal zabývat preventivně-výchovnou činností. Určený strážník tak začal prostřednictvím různých preventivních programů předávat informace týkající se základů právního vědomí, bezpečného chování, bezpečného pohybu v silničním provozu a prevenci úrazů, nejen napříč celým vzdělávacím systémem, ale také seniorům. Začaly se provádět akce pro občany, jako např. Bezpečný den, Dětský den a Den s městskou policií. Přistoupilo se k bezpečnostně kontrolním akcím, které se zaměřují na kontrolu cyklistů, dětských hřišť, ve spolupráci s Policií ČR a OSPOD MěÚ kontrolu zábavních podniků, kde se při těchto kontrolách strážníci zaměřovali na popíjení alkoholu a hraní na výherních automatech osobami mladšími 18 let.

V průběhu let se několikrát obměnil vozový park. V prosinci 2009 bylo městem zakoupeno vozidlo Citroen Berlingo, později pak bylo vyměněno za vozidlo Škoda Octavia. Od roku 2014 disponovala MP dvěma služebními vozidly, kdy se k Octavii přidalo vozidlo Škoda Yeti.
V roce 2015 byla zakoupena také čtyři jízdní kola, která sloužila strážníkům pro vytvoření cyklohlídky. Ta se pak zaměřovala na kontrolu cyklostezek a míst, kde by se služební vozidlo nedostalo. V listopadu 2016 byl pro měření nejvyšší povolené rychlosti městem zakoupen nový (modernější) laserový rychloměr značky TRuCAM LTI. Jeho pořizovací cena byla necelých 300 000 Kč.

2017 – doposud

Další změnou byl nástup nového ředitele, stal se jím Ladislav Voves. Jeho zástupcem je od roku 2018 Roman Neugebauer, přičemž do konce roku 2018 vedl MP starosta města Petr Holeček, od roku 2019 starosta Marek Czechmann.

Kamerový systém je již běžnou součástí prevence kriminality. Prokazatelně napomáhá ke zvyšování bezpečnosti občanů, k ochraně jejich majetku a zdraví. MKDS v Kralupech současně tvoří již 27 kamerových bodů. V roce 2019 se podařilo získat dotaci z MV na projekt Asistent prevence kriminality, a tak MP rozšířila své řady o dva APK. V listopadu téhož roku došlo k pořízení nového služebního vozidla Škoda Karoq. Ten nahradil již nepojízdné vozidlo Škoda Yeti.

Nadále se pokračuje v bezpečnostních kontrolách barů a heren. Úsek prevence stále pořádá besedy pro MŠ, ZŠ a seniory, účastní se akcí jiných organizací, veřejnosti nabízí preventivní aktivity a při všech možných příležitostech prezentuje práci MP.

Od roku 2017 doposud (14. 6. 2022) bylo řešeno 21 578 přestupků, uloženo přes 13 000 pokut a nasazeno 390 TPZOV (tzv. botiček).

Zpracovala: Bohumila Kasalová a Nikola Horáková

Autor:KZ