Kateřina Brandýská: Pošlete děti do školy, do které byste chtěli chodit i vy

Rozhovor s…
Kateřinou Brandýskou a Romanou Ondráčkovou, hybatelkami projektu Movere

Škola, základ života, nezpochybnitelné rčení, které známe všichni. Děti v ní tráví významnou část dne, stejně jako my dospělí v zaměstnání, není proto divu, že výběru školy přikládáme velkou důležitost, ovlivní naše ratolesti na celý život. Kralupy jsou živým městem plným tvořivých občanů, a proto se ve zdejších školních vodách rodí něco nového…

Paní Kateřino, paní Romano, co vás vedlo k nápadu založit v Kralupech novou školu?

Jsme rodiče a pedagogové, které spojila dlouhodobá vize školy, která žáky nejen vzdělává, ale také osobnostně formuje a vede k hodnotám.

Kde byl samotný prvopočátek myšlenky?

Prvopočátek myšlenky sahá několik let zpět. Měla jsem to štěstí, že jsem díky přátelům poznala skvělé školy, které fungují na konceptu moderního vzdělání v křesťanském hodnotovém rámci. Od té doby jsem přemýšlela, jak se jimi nechat inspirovat. Jediný možný logický krok byl pokusit se vybudovat takovou školu i v našem městě. Naše nejbližší partnerská škola Navis ve Světicích nám poskytuje své know-how a podporu. Máme tedy to štěstí, že naše koncepce je ověřená desetiletími úspěšných zahraničních škol (fomento.edu) a zároveň je ve svých obrysech implementována na české prostředí (Navis ve Světicích, Parentes v Praze, Světlo v Třebíči). Přináší nám to stabilitu a měřitelné výsledky.

Můžete v krátkosti přiblížit koncept nové školy?

Filozofii školy lze shrnout do tří bodů: rodina, vzdělání, osobní vedení.
Rodina je klíč. Vzdělání a výchova je v prvé řadě právem a zodpovědností rodičů, proto chceme do školního dění co nejvíce zapojovat i rodiny našich školáků. Žáci, ale i učitelé, pak těží ze vzájemné spolupráce mezi domovem a školou. Tato spolupráce všech tří stran – rodiny, dítěte i učitelů, je klíčová na cestě vzdělávání a rozvoje každého dítěte.

Z hlediska vzdělávání chceme být školou inovativní, nikoli však alternativní. Nehledáme protiváhu k jiným školám, spíše usilujeme o uchopení moderních postupů a jejich implementaci v provozu, který je strukturálně srovnatelný se školou běžného typu. Koncepce školy se vyznačuje personalizovaným vzdělávacím systémem, který žáky rozvíjí na úrovni akademické, osobnostní i duchovní.

Osobní vedení je nesmírně cenným nástrojem. Rozvíjí vztah dítěte ke škole, pomáhá v osobnostním růstu a podporuje vnitřní motivaci dítěte. Každé dítě bude mít svého tutora, pedagoga, který se stává jeho průvodcem, rádcem, který je ve škole k dispozici pro každého žáka. Chceme, aby se děti skrze tutoring rozvíjely, aby pochopily svou důležitost a získaly úctu k ostatním lidem. Chceme, aby děti neztrácely svou přirozenou zvídavost, otevřenost a radost ze života.

Co máte v projektu již za sebou?

Od samotné myšlenky založit školu jsme již ušli poměrně dlouhou cestu. Ale samozřejmě víme, že nás ještě delší čeká :). Dlouhodobě pracujeme na koncepci školy, budujeme tým, inspirujeme se ve spřátelené škole Navis a v její Navis Academy. Úspěšně jsme podali žádost na MŠMT o zapsání do rejstříku škol, kde ještě musíme doložit potřebná povolení od příslušných orgánů. Aktuálně spolupracujeme s hygienou, stavebním úřadem, hasiči. Zásadní je teď přestavba a kolaudace budovy. To je věc, která může významně ovlivnit otevření školy v září 2022.

Tři pilíře, na kterých bude založena vaše škola, zní velmi dobře (rodina – kvalitní vzdělání – osobní vedení), myslíte, že ostatní školy toto postrádají?

Myslím, že každá škola se snaží dobře naplnit vzdělávací funkci (naučit dobře číst, psát, počítat, orientovat se ve světě, umět dobře jazyky). Co ale postrádám, je podpora dítěte, aby se k tomu všemu ještě učilo být dobrým člověkem. Aby se učilo o sobě samém, o druhých, zkrátka učilo se být. Ve škole tráví děti tolik času, že se po rodině stává druhým nejdůležitějším sociálním prostředím. Pevně věřím, že se nám podaří vytvořit prostředí, kde je v souladu vzdělání, přátelství a úcta.

Jak bude do výuky zakomponována etika?

Naše škola zahrnula etiku nejen jako vyučovací předmět. Chceme, aby se prolínala všemi předměty. Na každý měsíc je zvoleno jedno z témat (pro příklad: laskavost, tolerance, štědrost). A toto téma pak děti společně s učiteli promýšlejí, přetváří jak při výuce samotné, tak ve výchovách, ale i dalších každodenních situacích. Součástí budou i přednášky a besedy pro rodiče. Důležitá je i reflexe žáků, která je součástí pravidelného tutoringu.

Jak budete děti motivovat pro práci ve škole?

Stěžejním nástrojem motivace ve škole je již výše zmíněný tutoring a formativní hodnocení. Cílem je pomoc každému objevovat svůj potenciál, podporovat a doprovázet ho na cestě. V neposlední řadě je pro školní život nesmírně důležitá dobrá nálada, tvořivé prostředí, spokojení učitelé a ostatní pracovníci školy, výlety za poznáním, školy v přírodě, sport. Když je dítě obklopeno spokojenými a nadšenými lidmi, rádo pak s nimi “jde” dál. Je to taková vzájemná inspirace pro práci všech.

V jaké lokalitě se bude škola nacházet?

Aktuálně připravujeme projektovou dokumentaci na opravu a kolaudaci budovy a zahrady na začátku Přemyslovy ulice, tj. škola by měla být v centru města, dostupná pěšky i MHD.

Jaká je plánovaná kapacita školy a školky?

Žádost byla podána a předběžně schválena na 75 žáků pro rok 2022/2023, u školky byla podána na 40 žáků, zde jsme o kapacitě zatím rozhodnutí neobdrželi. Koncept školy je stavěn tak, že kapacita třídy nepřekročí 20 žáků, jen tím může být zajištěn individuální přístup k dítěti. Každým rokem pak budeme žádat o poměrné navýšení. Ve školním roce 2022/2023 máme v plánu otevřít školku a první stupeň ZŠ. Žáci pak budou v dalších letech volně pokračovat ve studiu na 2. stupni, kam bude možné (v případě volné kapacity) přejít i z okolních škol, které třeba 2. stupeň nemají.

Co školné – bude nějaké?

Koncept naší školy nebyl kompatibilní se státní školskou institucí, proto ZŠ a MŠ MOVERE bude škola soukromá, na pokrytí jejích nákladů budeme vybírat školné. Základní školné je prozatím stanoveno na 6 000 Kč měsíčně. Na další sourozence (v našem projektu) budeme poskytovat slevy. Vždy jsme otevřeni diskuzi o možnostech rodiny. Možnost navštěvovat naši školu se budeme snažit poskytnout všem rodinám, které mají o kvalitní vzdělání zájem.

Kde budete brát dobré učitele, když jsou nedostatkovým zbožím i pro ostatní školy?

Být učitelem je jedna z nejzodpovědnějších úloh. Je to povolání náročné, ale láskyplné a obdarovávající. Jsme přesvědčeni, že kvalitní a dobrý projekt si vždy najde kvalitní a dobré lidi. A ukazuje se nám, že tomu tak je. Učitelé jsou jedním ze základních kamenů, které školu tvoří. Proto máme i pro učitele připraven ve spolupráci s Navis Academy vzdělávací a motivační program, díky kterému mohou sami profesně i osobnostně růst.

Chtěla byste rodičům vašich potenciálních žáčků ještě něco vzkázat?

Pošlete své děti do školy, do které byste chtěli chodit i vy!

 

 

Autor:KZ