Na exkurzi v kralupské ČOV

Komise pro životní prostředí kralupského zastupitelstva se vydala na exkurzi do areálu kralupské čistírny odpadních vod za doprovodu Ing. Tomáše Hlouška, Ph. D., hlavního technologa pitných a odpadních vod Středočeských vodáren. Vlastníkem areálu čistírny odpadních vod (ČOV) v Kralupech nad Vltavou je společnost Vodárny Kladno – Mělník a. s. a provozovatelem společnost Středočeské vodárny a. s.

A protože by byla velká škoda se o získané poznatky nepodělit se čtenáři zpravodaje, shrnujeme pro vás to nejzajímavější z návštěvy…

Vzhledem k tomu, že se jednalo o exkurzi iniciovanou právě komisí pro životní prostředí a jejím předsedou panem Mgr. Václavem Gabrielem, bylo naším hlavním cílem dozvědět se o fungování čistírny co nejvíce informací právě z pohledu ochrany životního prostředí a toho, jak se my, občané, můžeme na této ochraně spolupodílet.

V třídění odpadů jsme v Evropě premianty. V případě používání kanalizace se ale stejně zodpovědně nechováme. Čistírny odpadních vod a kanalizační síť jsou přizpůsobeny tomu, aby bylo možné odvádět a čistit odpadní vody, nikoliv odpady. Vždy, když potřebujeme zlikvidovat nějaký odpad, měli bychom se zamyslet nad tím, že kuchyňský dřez, umyvadlo v koupelně nebo toaleta nejsou odpadkovým košem.

Odpad, který do kanalizace vylévají některé nezodpovědné domácnosti či firmy a který do kanalizace nepatří, může poškodit potrubí, čerpadla a další zařízení a zároveň velmi zatěžuje životní prostředí. V potrubí a následně v čistírnách odpadních vod končí často látky a předměty, které tam rozhodně nemají co dělat. To, co je možné do kanalizace vypouštět, jednoznačně určuje kanalizační řád. Ostatní odpad musí být likvidován jiným ekologickým způsobem.

Jak celá akce probíhala?
„Prošli jsme jednotlivé části čistírny, dozvěděli jsme se mnoho zajímavého, např. to, že voda z městské kanalizace přitéká nejprve na česle, která zachycují velké nečistoty. Problémy zde způsobují hlavně vlhčené ubrousky, které jsou ve vodě nerozpustné. Ubrousky jsou vyrobené z materiálu na bázi plastu, a proto se ve vodě nerozpustí, ale namotají se na čerpadla a ucpávají je. Přáli bychom si, aby byli lidé v tomto ohledu zodpovědnější,“ podotkl František Málek, člen komise.

Dále vedla prohlídka areálu kolem usazovací nádrže na organický kal k aktivačním nádržím, kde probíhá hlavní čistící proces. Pomocí bakterií zde dochází k odstranění organického znečištění a dusíku. K tomu je nutné provzdušňování a míchání těchto nádrží. Následovaly nádrže dosazovací, kde se oddělí vyčištěná voda od bakterií, které tvoří aktivovaný kal. Přebytečný kal je z místa čerpán do vyhnívacích nádrží, kde se vytváří kalový plyn, který je jímán v plynojemu a dále využíván k provozu kogenerační jednotky. Ta produkuje elektrickou energii a jako vedlejší produkt teplo, jenž se využíváno primárně k vyhřívání vyhnívacích nádrží a zároveň k vytápění provozní budovy ČOV Kralupy. Takto vyrobená elektrická energie pomáhá šetřit náklady na provoz. Vyhnilý a odvodněný kal z čistírny likviduje specializovaná firma pro další využití – zde se jedná o kompostování.

A jak komentuje exkurzi její iniciátor? „Viděli jsme důmyslný postup čištění odpadních vod z našich domácností až po odtok vyčištěné vody do kanálu vedoucího do řeky. Kvalita vypouštěné vody je pravidelně kontrolována jak ze strany Středočeských vodáren, tak i Povodím Vltavy a ČIŽP,“ dodal Mgr. Václav Gabriel, předseda Komise pro životní prostředí Rady města Kralupy nad Vltavou.

A jak tedy s našimi odpady nakládat, abychom nezatěžovali životní prostředí?

Oleje a tuky
Obrovské problémy způsobují v kanalizaci oleje a tuky. Někteří z nás bohužel považují vylití oleje z pánve do toalety za nejjednodušší způsob likvidace tohoto odpadu. Tukové částice se ale při ochlazení shlukují a usazují na stěnách kanalizace, kde na sebe nabalují další nečistoty – jako například ubrousky nebo hygienické potřeby. Tuk následně v kanalizaci vytvoří velmi odolné ucpávky, které mohou způsobovat na kanalizačním řadu havárie. Důsledkem může být zcela ucpaný odpad a tím i možné zatopení nemovitosti znečištěnou vodou. Nepříjemný zápach rozkládajícího se tuku může být i velmi silně cítit a nadměrné množství tuku má současně negativní vliv na biologický stupeň čištění odpadních vod. Odpadní vodu čistí bakterie a na některé z nich působí tuky velmi negativně. Čistírny proto následně mohou pěnit a také se hůře separuje aktivovaný kal od vyčištěné vody. To vše ve výsledku velmi komplikuje čištění vody.

Kam s nimi?
• Odneste použitý olej v uzavřené nádobě (PET láhev, sklenice) do sběrného dvora nebo vhoďte do kontejneru určeného pro tyto účely.
• Pokud nemůžete využít ani jedno z předchozích, vhoďte bezpečně uzavřenou nádobu do směsného odpadu.
Použité oleje mohou být následně recyklovány a najdou upotřebení například při výrobě energie, jako paliva nebo do kosmetiky.

Hygienické potřeby
Jak již bylo zmíněno, hygienické potřeby v kombinaci s tukovými usazeninami tvoří tukové ucpávky a způsobují zneprůchodnění potrubí. Také čerpadlům vadí vhazování těchto materiálů do kanalizace. Namotávají se na oběžná kola čerpadel a způsobují jejich ucpávání a následně i zničení pohonného elektromotoru. Do kanalizace v žádném případě nepatří hygienické potřeby, jako jsou vlhčené ubrousky a tyčinky do uší, nebo textilie, které se používají k úklidu.

Kam s nimi?
• Hygienické potřeby patří vždy do nádob určených pro směsný odpad.

Zbytky potravin a odpady z kuchyňských drtičů
Spláchnutím do toalet bychom se neměli zbavovat potravin a zbytků jídla. Bohužel slouží jako potrava pro hlodavce, kteří v kanalizaci žijí a díky dostatečnému přísunu stravy se nekontrolovatelně množí i přesto, že vodárny provádí několikrát ročně deratizace potrubí. Speciální kategorií je potom odpad z kuchyňských drtičů. Tento odpad zanáší kanalizaci usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což může mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až po jejich úplné ucpání. Kanalizace slouží výhradně pro odvádění odpadních vod a není možné do ní odvádět rozmělněný kuchyňský či jiný odpad. Vypouštěním těchto odpadů do kanalizace je v rozporu s kanalizačním řádem a jeho vypouštěním se vystavujete případným sankcím. Kanalizační přípojky nejsou dimenzovány pro odpady vznikající při používání drtičů a mnohdy nemají ani dostatečný spád.

Kam s nimi?
• Patří do kontejnerů na bioodpad nebo do zahradních kompostérů či do komunitních a obecních kompostáren.

Chemikálie a jiné nebezpečné látky
• Barvy, ředidla, lepidla; kyseliny, hydroxidy, detergenty; mazadla, oleje; zbytky čisticích prostředků; domácí a zahradní chemie; obsah baterií, ropné látky; radioaktivní, infekční a karcinogenní látky.
Provoz čistírny odpadních vod může výrazně zkomplikovat řada chemických a nebezpečných látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté a výbušné a mají negativní vliv na biologické procesy při čištění odpadní vody. Kanalizace neslouží k likvidaci chemikálií nebo jiných nebezpečných látek. Pokud se tyto látky dostanou do odpadní vody, mohou narušit fungování čistírny, zničit užitečné mikroorganismy v ČOV a způsobit ekologickou havárii. Jde opravdu o zásadní problém s vysoce negativními dopady na životní prostředí. Látky, které do odpadu nepatří, velmi komplikují proces odkanalizování a čištění.

Kam s nimi?
• Všechny chemikálie a jiné nebezpečné látky patří do sběrného dvora.

Léky
Vyhození léků do toalety ale i běžného odpadu může ohrozit osoby, zvířata a kontaminovat vodu. Při splachování léčiv do toalety se jimi kontaminuje odpadní voda. Vyčištění vody od léků, aby byla znovu pitná, je navíc i velmi komplikované a nákladné.

Kam s nimi?
• Léky a léčiva patří zpět do lékárny nebo do sběrného dvora.

VOX POPULI

Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější dotazy, které byly na exkurzi položeny…

Jak často se kontroluje kvalita vody?
Každých 14 dní se v čistírně odebírá vzorek, který se testuje na pět nejdůležitějších ukazatelů, které jsou v povolení k vypouštění odpadních vod, a několik dalších, které nám pomáhají řídit proces čištění.

Co nejkurióznějšího jste v kanalizaci našli?
V kanalizaci je bohužel opravdu možné najít cokoliv. V poslední době to byla například židle nebo v minulosti dokonce dětský kočárek. Velmi často se v kanalizaci objevují také prázdné peněženky, které tam odhodí kapsáři.

Kolik % znečištění z odpadních vod je nutné vyčistit, aby bylo možné vodu znovu vypustit do přírody?

Z odpadní vody je nutné odstranit zhruba 80 % organického znečištění. Reálné účinnosti na našich ČOV jsou přes 95 %.

Co agresivní chemikálie na čištění záchodů, nekontaminují vodu příliš?
Než taková voda doteče k nám, tak chemikálie vyreaguje. V systémech s centrálním odkanalizováním se nejedná o zásadní problém. Obecně lze ale říci, že čím menší systém je, tím je samozřejmě náchylnější. Tyto chemikálie jsou rizikové zejména pro domovní čistírny.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kanalizace se pravidelně čistí od usazených nečistot. Jedná se zejména o „písek“. Tento vytěžený odpad skončí na skládce, případně v kompostárnách.

Andrea Jůnová
Andrea Rabasová, manažer komunikace, Středočeské vodárny, a. s.

Autor:KZ