Střípky z činnosti městské policie

Dne 22. října okolo jedné hodiny ranní oznámil občan, že se na jeho pozemek dobývají dva bezdomovci. Hlídka MP na místě zjistila, že si v těsné blízkosti zahrady oznamovatele postavili stan dva muži a chtějí zde přenocovat. Muži byli ztotožněni a hlídkou poučeni, že OZV města toto zakazuje. Poté však začali strážníky vulgárně urážet. Muži byli následně vyzváni, aby místo neprodleně uklidili a opustili, jinak proti nim bude použito donucovacích prostředků. Zároveň byli poučeni o tom, že se kromě porušení OZV dopustili rovněž přestupku znevážení úřední osoby, za což jim může být udělena pokuta na místě do výše 10 000 Kč, nebo ve správním řízení do výše 100 000 Kč. Této výzvy muži následně uposlechli, uklidili po sobě a z místa odešli. Vzhledem k tomu, že odmítli projednat své přestupky se strážníky na místě, byla věc předána k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

Strážník vykonávající službu na dozorčím stanovišti městské policie zaznamenal dne 27. října v 1:15 hod. na MKDS muže, který vlezl do kontejneru na kovový odpad v ulici Nádražní. Následně muž z tohoto kontejneru vylezl a odnášel si s sebou pár reproduktorů, které nalezl uvnitř kontejneru. Na místo byla přivolána hlídka MP, která muže na místě zadržela a ztotožnila ho. Muž se doznal ke krádeži, za což mu byla udělena pokuta. Odcizené reproduktory byly vráceny zpět do kontejneru (viz video).

Hlídka městské policie zaznamenala dne 1. listopadu v 7:50 hod. v ulici Dvořákova při běžné kontrolní činnosti jedoucí vozidlo. Vozidlo řídil muž, který má dle místní znalosti strážníků vysloven zákaz řízení. Následně jej hlídka MP zastavila a ztotožnila. Bylo zjištěno, že muž má opravdu vysloven platný zákaz řízení a jeho porušením se dopustil TČ maření výkonu úředního rozhodnutí, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky a zákaz řízení až na 10 let. Z důvodu, že se jednalo o TČ, byla věc předána k dořešení PČR.

Dne 1. listopadu ve 20:20 hod. a 14. listopadu v 19:40 hod. bylo na DS MP přijato téměř totožné oznámení. A to, že se v areálu krytého bazénu nachází výtržník, který se chová vůči všem přítomným velmi hrubě a vulgárně, snaží se fyzicky bránit návštěvníkům bazénu v zakoupení vstupenek a hlásí přicházejícím návštěvníkům, že bazén a wellness jsou uzavřeny, což není pravda. Po příjezdu na místo hlídka městské policie zjistila, že se tohoto jednání dopouštěl muž, který již několik let cíleně vyvolává konflikty se zaměstnanci kralupských sportovišť, městského úřadu, úřadu práce, strážníky městské policie, policisty, v době voleb se členy volebních komisí, a i s mnoha dalšími občany města. Stejně jako v mnoha desítkách podobných případů i tentokrát byl muž poučen o tom, že se dopustil několika přestupků, které budou postoupeny příslušnému správnímu orgánu. Dále byl vyzván, aby neprodleně areál krytého bazénu opustil a již se do něj toho dne znovu nevracel. Této výzvy muž v obou případech uposlechl a z místa odešel.

Pozn.: Strážník městské policie je oprávněn přikázat každému, aby na nezbytně nutnou dobu nevstupoval na strážníkem určená místa nebo se na nich nezdržoval, je-li ohrožen veřejný pořádek. Tohoto opatření však nelze užít k permanentnímu zákazu navštěvovat určitá veřejně přístupná místa. Takový příkaz může vydat pouze příslušný správní orgán, nebo soud.

Dne 7. listopadu v 15:40 hod. oznámil zaměstnanec OD, že v prodejně zadrželi zloděje. Hlídkou MP byla na místě zjištěna osoba, která se dopustila krádeže zboží v hodnotě 600 Kč. Po ztotožnění osoby bylo zjištěno, že tato osoba již byla za takový čin v posledních třech letech odsouzena nebo potrestána, a z důvodu recidivy tedy bude věc kvalifikována jako TČ. V takovém případě hrozí podezřelému trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta. Z důvodu, že se jednalo o TČ, byla věc předána k dořešení PČR.

Hlídka městské policie zaznamenala dne 9. listopadu ve 23:10 hod. při běžné kontrolní činnosti v Zeměchách hořící plastový kontejner na směsný odpad. Hlídka MP kontejner uhasila pomocí hasicího přístroje ze služebního vozidla. Přesto se musela na místo dostavit i jednotka HZS, která provedla následnou kontrolu, zda došlo k úplnému dohašení požáru. Dosud neznámý vandal se tímto dopustil přestupku poškození cizí věci, za což mu v případě prokázání viny hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč ve správním řízení. Pokuta ve stejné výši může být udělena i osobě, která ve věci figurovala jako organizátor, návodce, či pomocník. Škoda na plastovém kontejneru byla vyčíslena na 7 000 Kč.

MP – Městská policie Kralupy nad Vltavou
HZS – Hasičský záchranný sbor České republiky
PČR – Policie České republiky
OZV – obecně závazná vyhláška
MKDS – městský kamerový dohlížecí systém
TČ – trestný čin
OD – obchodní dům

Autor:KZ