Jak nakládat s odpady v našem městě?

Nakládání s komunálním odpadem ve městě Kralupy nad Vltavou je upraveno obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Každý občan našeho města je povinen se touto obecně závaznou vyhláškou řídit a se svými odpady musí nakládat tak, jak je v ní stanoveno. Nerespektování tohoto závazného předpisu je posuzováno jako přestupek, za který je možno udělit pokutu.

Právnické osoby a fyzické osoby podnikající nesmí tohoto systému využívat, což znamená, že na všechny odpady, které vznikají při jejich činnosti, musí mít řádně uzavřenu smlouvu s oprávněnou osobou. Pokud by při kontrole takového subjektu bylo zjištěno, že zneužívá obecní systém města Kralup nad Vltavou, může mu být dle § 121 odst. (2) písm. o) zákona č. 541/2021 Sb., o odpadech uložena nemalá pokuta. Dále upozorňujeme, že právnické a fyzické osoby podnikající mají povinnost soustřeďovat (řádně vytřiďovat všechny využitelné složky komunálního odpadu) odpady odděleně a s odpady, které vznikají při jejich činnosti, nakládat v souladu s hierarchií odpadového hospodářství, kterou výše uvedený zákon přesně definuje.

Občané předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinni odděleně soustřeďovat následující složky:

– papír (včetně lepenky);
– plasty (včetně PET lahví);
– sklo;
– nápojové kartony (tetrapaky);
– kovy;
– jedlé oleje a tuky;
– textil;
– objemný odpad;
– nebezpečný odpad;
– biologicky rozložitelný odpad – rostlinného původu;
– směsný komunální odpad.

A jak tedy nakládat s odpady, které vznikají ve vaší domácnosti, rekreačním objektu nebo na vaší zahrádce?

Vytříděné složky komunálního odpadu jako jsou papír a lepenka, plasty, sklo, nápojový karton, kovy, jedlé oleje, tuky a textil ukládáme do barevných kontejnerů rozmístěných po našem městě (seznam sběrných hnízd je ke stažení na stránkách města www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-zivotniho-prostredi/odpady-ve-meste/).

PAPÍR A LEPENKA
Vytříděný papír se ukládá do modrých nádob o objemu 1 100 litrů nebo do velkokapacitních podzemních a polopodzemních kontejnerů s modrým víkem, patří sem noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, sešity, papírové obaly, krabice roztrhané na menší kusy, balicí papír, lepenka, kancelářský papír, sešity, atd.
Do těchto nádob v žádném případě nepatří: papír s vrstvou plastové nebo hliníkové fólie (např. tetrapakové krabice od mléka), mokrý, mastný či jinak znečištěný papír.
Vytříděný papír je také možno odevzdávat při školním sběru nebo do sběren druhotných surovin, kde od vás bude papír vykoupen dle platného ceníku.

PLASTY
Vytříděný plast se ukládá do žlutých nádob o objemu 1 100 litrů nebo do velkokapacitních podzemních a polopodzemních kontejnerů se žlutým víkem, patří sem PET lahve (důkladně sešlápnuté), plastové nádoby a lahve, plastové sáčky a fólie, čisté plastové obaly od mléka a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky, kelímky od jogurtů, výrobky z plastů, neznečištěný obalový pěnový polystyren rozlámaný na malé kusy. Obalový pěnový polystyren lze také samostatně uložit do speciálních nádob, které jsou umístěny na vybraných stanovištích separovaného odpadu.
Do těchto nádob v žádném případě nepatří: bakelit, guma, PVC, linoleum, pneumatiky, silně znečištěné nebo mastné obaly.

SKLO
Vytříděné sklo se ukládá do bílých zvonů na sklo bílé nebo do zelených zvonů na sklo barevné o objemu 1 500 litrů nebo do velkokapacitních podzemních a polopodzemních kontejnerů s bílým nebo zeleným víkem a patří sem bílé nebo barevné sklo, neznečištěné skleněné láhve, zavařovací sklenice, výplně oken (toto sklo patří do kontejneru na sklo barevné – zelený zvon), atd.
Do těchto zvonů v žádném případě nepatří: zářivky, porcelán, keramika, plexisklo, kovové uzávěry lahví, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, plné nebo znečištěné láhve nebo nádoby.

NÁPOJOVÉ KARTONY
Vytříděný nápojový karton se ukládá do nádob s oranžovým víkem o objemu 1 100 litrů nebo do velkokapacitních polopodzemních kontejnerů s oranžovým víkem, patří sem všechny nápojové kartony
Do těchto nádob v žádném případě nepatří: různě znečištěné kartony – např. od oleje nebo barev.

KOVY
Vytříděné kovy se ukládají do nádob se šedým víkem o objemu 1 100 litrů nebo do velkokapacitních polopodzemních kontejnerů se šedým víkem, patří sem drobnější kovový odpad plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady. Na sběrný dvůr v Libušině ulici lze kromě těchto menších odpadů odkládat i další kovové odpady – trubky, plechy, hrnce, plechové vany, kola a další objemnější předměty.
Do těchto nádob v žádném případě nepatří: plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrném dvoře samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy (např. olovo či rtuť).
Vytříděné kovy je také možno odevzdat ve sběrnách druhotných surovin, kde od vás budou vykoupeny dle platného ceníku.

JEDLÝ OLEJ A TUK
Vytříděný jedlý olej a tuk se ukládá do nádob s fialovým víkem o objemu 240 litrů a patří sem veškeré jedlé tuky (máslo, sádlo, margaríny, ztužené rostlinné tuky na smažení) a oleje (řepkový, slunečnicový, olivový, sójový, palmový, lněný, sezamový, zkrátka
Do těchto nádob v žádném případě nepatří: technické nebo motorové oleje.

TEXTIL
Vytříděný textil se ukládá do zelených nebo bílých nádob o objemu 2 000–2 300 litrů a patří sem ošacení, obuv, hračky, bytový textil a kabelky.
Do těchto nádob v žádném případě nepatří: věci poškozené, znečištěné, mokré nebo plesnivé, případně jiné než výše uvedené. Vše je nutno uložit do igelitových tašek nebo pytlů vzhledem k další manipulaci. U oblečení a bot zvažte, zda se dají ještě nosit bez nutnosti oprav.

OBJEMNÝ ODPAD
Vyřazené kusy nábytku, matrace, obaly větších rozměrů, koberce, různé přístroje, apod. odevzdávejte ve sběrném dvoře Technických služeb města Kralupy nad Vltavou v Libušině ulici (v souladu s jeho provozním řádem) nebo při mobilním svozu objemného odpadu (plán mobilních svozů je ke stažení na stránkách města na www.mestokralupy.cz).
Spalování objemného odpadu (jako je např. nábytek) je zakázáno!

NEBEZPEČNÉ ODPADY
Nebezpečný odpad neházejte do popelnic na směsný komunální odpad, ale odevzdejte ho ve sběrném dvoře Technických služeb města Kralupy nad Vltavou v Libušině ulici. Nebezpečným odpadem jsou např. zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné obaly, prošlé léky a obaly od léků, rozbité teploměry, zbytky barev, lepidel. Prošlé léky a obaly od léků odebírají bezplatně také všechny lékárny v našem městě.

BIOLOGOCKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD ROSTLINNÉHO PŮVODU
Rostlinný odpad ze zahrádek a domácností je možno kompostovat na svém pozemku či zahrádce, odkládat ho do přistavených kontejnerů v době mobilního svozu (plán mobilních svozů je ke stažení na stránkách města na www.mestokralupy.cz), odvézt ho do sběrného dvora v Libušině ulici nebo využít možnosti pronájmu nebo odkupu speciální hnědé nádoby do osobního vlastnictví (biopopelnice o objemu 120–240 l), která je opatřena roštem a větracími otvory se svozem 1x za 14 dnů v období od dubna do listopadu. Jiné nádoby než speciálně upravené pro svoz bioodpadu není možno zařadit do svozu bioodpadu. Informace o této službě dostanete na tel.: 315 739 944, MěÚ Kralupy nad Vltavou, Odbor životního prostředí. Plán svozu bioodpadu z bionádob je ke stažení na stránkách města. Spalovat rostlinný odpad je možno pouze pokud je suchý, s maximální ohleduplností a s přihlédnutím k místním a povětrnostním podmínkám (kouř nesmí obtěžovat sousedy). Spalování rostlinného odpadu, který není suchý, je zakázáno!

STAVEBNÍ ODPAD
Stavebním odpadem je např. beton, cihly, tašky a keramické výrobky, sanita (vany, umyvadla, sprchové kouty atd.), asfaltové směsi, zemina a kamení, izolační materiál vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb. Tento odpad lze odevzdat buď přímo v zařízení na využívání či odstraňování odpadů nebo ve sběrném dvoře Technických služeb města v Libušině ulici (v souladu s jeho provozním řádem). Stavební odpad není komunálním odpadem a jeho uložení na sběrném dvoře je zpoplatněno.

POUŽITÉ VÝROBKY PODLÉHAJÍCÍ TZV. ZPĚTNÉMU ODBĚRU
Použité výrobky, jako jsou elektrospotřebiče pocházející z domácností, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, lze bezplatně odevzdat u příslušného prodejce či ve sběrném dvoře Technických služeb města v Libušině ulici.
Baterie je možno také odnést do malých boxů, které jsou umístěny ve všech školách a v budově MěÚ v Kralupech nad Vltavou na Palackého náměstí 1.
Menší elektrozařízení je možno uložit (kromě sběrného dvora) také do jednoho z 10 červených kontejnerů, které jsou rozmístěny po našem městě a slouží ke sběru drobného elektrozařízení jako jsou fény, kulmy, mobilní telefony, elektrické a elektronické hračky, hodiny, budíky, žehličky, a jiné. Nově je možno do těchto kontejnerů uložit i baterie, a to do speciálního vhozového otvoru, který byl na těchto nádobách zřízen speciálně pro sběr baterií.
Použité světelné zdroje – jako jsou klasické žárovky (wolframové i halogenové), úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární trubicové zářivky do délky 40 cm (delší do sběrného dvora), světelné zdroje s LED diodami – je možno kromě sběrného dvora odevzdat v budově MěÚ na Palackého náměstí 1.

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD – ZBYTKOVÝ ODPAD
Odpad z domácnosti po vytřídění všech využitelných složek (papír, plast, sklo, nápojový karton, kovy, jedlé oleje a tuky, textil a biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu), nebezpečného odpadu, objemného odpadu, stavebního odpadu a použitých výrobků podléhající zpětnému odběru, tj. např. kuchyňské odpadky, smetí, znečištěný papír, znečištěné plasty, papírové pleny, apod., patří do popelnic na směsný komunální odpad. Zbytkový komunální odpad je sbírán na místech k tomu určených do zvláštních sběrných nádob – černé nebo kovové nádoby o objemu 120–240 litrů). Svoz směsného komunálního odpadu zajišťují Technické služby města Kralup nad Vltavou na základě smluvního vztahu uzavřeného s městem Kralupy nad Vltavou.

AUTOVRAKY
Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen ho předat pouze osobám, které jsou provozovateli schválených zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.
Pokud váš autovrak předáte provozovateli ,,úplný“, znamená to, že z něho nebudou odstraněny žádné části, ani ty, které se dají zpeněžit ve sběrnách druhotných surovin, tento autovrak od vás bude odebrán bezplatně. Na místě vám bude vystaven protokol o ekologické likvidaci, na základě kterého budete moci svůj automobil odhlásit z evidence vozidel. Ke schváleným provozovatelům zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků patří v našem městě České sběrné suroviny, a. s., U Dýhárny 916, 278 01 Kralupy nad Vltavou.

A s jakými nejčastějšími chybami se při třídění odpadů v našem městě setkáváme?

– nevhodný odpad v kontejnerech separovaného sběru, který musí být následně pracně dotříděn na třídicí lince;
– příliš objemný odpad v kontejnerech, tento odpad patří na sběrný dvůr, a to i v případě, že se jedná např. o plastový nebo kovový nábytek;
– znečištěný nebo mastný papír umístěný do kontejneru na papír, dále pak nesešlapané a neroztrhané kartonové krabice umístěné v kontejneru, kde zabírají spoustu místa;
– nesešlapané PET lahve umístěné v kontejneru na plast – pokud se lahve řádně sešlapou, vejde se do kontejneru až 4x více plastů;
– skleněné lahve s obsahem potravin umístěné do zvonů na sběr skla, dále pak neodstraněná kovová víčka a zátky na lahvích – s malým množstvím si dnes již moderní technologie umí poradit, ale proč zbytečně prodražovat celý systém;
– tlakové lahve umístěné v kontejneru na kovy nebo elektrozařízení, které do těchto kontejnerů v žádném případě nepatří;
– vyjetý motorový olej umístěný do nádoby na jedlý olej a tuk, dále pak ukládání jedlého oleje a tuku do nádob v nevhodném obalu, jako jsou např. skleněné lahve, které se většinou rozbijí a olej znečistí sběrné místo nebo igelitové sáčky;
– znečištěný textil nebo textil volně vhozený do kontejneru, který je určený pro sběr textilu – textil by měl být do kontejneru vhozen v pytli nebo tašce;
– přetěžování nádob na sběr bioodpadu nebo příliš zhutněný odpad v nádobě, který není možno z nádoby vysypat – v obou případech může svozová společnost odmítnout odpad z nádoby vysypat, aby zabránila jejímu poškození, v tomto případě není možno uplatňovat reklamaci na nevyvezenou bionádobu a je nutno do dalšího svozu odebrat část bioodpadu z nádoby;
– pořizování si nevhodných nádob na sběr bioodpadu – nádoba musí být uvnitř opatřena roštem a musí mít větrací otvory, aby docházelo k prosychání bioodpadu v nádobě, v nevhodných nádobách dochází k hnilobnému procesu, nádoba silně zapáchá a vytéká z ní tekutina, která při svozu nádoby znečišťuje veřejné prostranství – tyto nádoby nebudou akceptovány a nebude prováděn jejich výsyp!

Praktické informace:
Kde lze objednat kontejner pro objemný odpad, stavební suť, odpad ze zeleně a kam můžete odnést své odpady, které jste vytřídili ze svého směsného komunálního odpadu?

Technické služby města – sběrný dvůr, Libušina 123, 278 01 Kralupy n. Vlt.
tel.: 315 726 589

Provozní doba: PO-NE: 9:00-10:30 hod.; 11:00-17:00 hod.
Sběrný dvůr slouží občanům města, kteří prokáží dokladem své trvalé bydliště v Kralupech nad Vltavou, popř. doklad o tom, že vlastní v územním obvodu města nemovitost, např. výpis z KN. Ukládání odpadů na sběrný dvůr je možné pouze v souladu s jeho provozním řádem.

Co dělat, když:
Objevili jste někde černou skládku?
Ohlaste ji na Městský úřad Kralupy, Odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, tel.: 315 739 944, 315 739 945.

Vidíte někoho ukládat odpad mimo řízenou skládku nebo nádobu na odpad?
Pro okamžitý zásah volejte městskou policii, linka 156, jinak vše ohlaste na MěÚ Kralupy, Odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, tel.: 315 739 944 nebo Českou inspekci životního prostředí, Oddělení odpadového hospodářství, tel.: 233 066 111.
Nezapomeňte si zapsat SPZ, barvu a typ vozidla, čas, datum, případně druh odpadu. Vhodné by bylo pořídit fotodokumentaci nebo jiný záznam.

Helena Traxlová, odpadové hospodářství, Odbor Životního prostředí MěÚ Kralupy

Autor:KZ