Léto ve znamení rekonstrukcí, co vše se podařilo přes prázdniny opravit?

 

Revitalizace MŠ v ulici Josefa Holuba

V průběhu letních prázdnin byly v objektu školky realizovány práce týkající se kompletní výměny elektrorozvodů a celkové rekonstrukce kuchyně. V součinnosti s těmito stěžejními body následně došlo ke kompletní výměně oken, která už nesplňovala patřičná kvalitativní kritéria. Práce měly být ukončeny do konce letních prázdnin, ale nakonec rada města rozhodla o jejím prodloužení (do 15. 9. 2023). První dva týdny se budou děti scházet v náhradních prostorách.

Inovace odborných učeben ZŠ Komenského

V ZŠ Komenského probíhaly přes prázdniny práce spojené se stavebními úpravami vybraných odborných tříd. Drobné stavební úpravy byly např. realizovány v učebně informatiky (výměna podlah a elektroinstalace), kde postupně docházelo k usazování nového nábytku (nová katedra) a instalaci nově pořízených technologií.

Také v učebně přírodopisu a zeměpisu se modernizace neobešla bez nového vybavení nábytkem a specializovaných IT pomůcek. Potřebnost realizace projektu vycházela z nevyhovujícího stavu všech prostor, a to jak z pohledu stavebního, tak z pohledu vybavení, jež neodpovídalo současným trendům a potřebám pro moderní výuku. V obou učebnách bude nyní více prostoru pro praktické ukázky či laboratorní práce.

V obdobném režimu úprav se dále nesou inovace školní družiny. Učitelé i žáci se mohou těšit nejen na nové šatní skříně, ale také řadu výukových pomůcek a herních prvků. Předpokládané náklady činí 4 568 945 Kč, přičemž podpora z operačního programu IROP činí 3 509 600 Kč.

Rekonstrukce bytu školníka v ZŠ Generála Klapálka

Prázdninových měsíců využilo město také ke komplexní rekonstrukci bytu školníka, jenž je součástí areálu ZŠ Generála Klapálka. Práce, které se hned od samého začátku ukázaly jako nezbytné, se týkaly oprav elektroinstalace, zdravotechniky, vytápění a zateplení obvodového pláště. V neposlední řadě došlo také na instalaci kuchyňské linky včetně digestoře. Byt bude možné v následujících měsících využít pro standardní typ bydlení. Výše této investice činila 2 054 916,13 Kč s DPH.

Modernizace Husovy ulice

Stavba pokračuje dle harmonogramu. Jsou hotové veškeré inženýrské sítě (rozvody osvětlení, dešťová kanalizace, přeložka plynovodu). V místě komunikace probíhá dláždění, pracuje se na parkovacích stáních, připravuje se zastřešení podchodu. V dalších měsících budou umístěny lavičky s květináči a zasazeny vzrostlé stromy. Termín dokončení je stanoven na konec roku 2023, kolaudace je naplánována na počátek ledna 2024, následovat bude plynulý přechod k rekonstrukci Jungmannovy ulice. 

Rekonstrukce Čechovy ulice – III. etapa

Mezi dlouhodobější akce patří 3. etapa rekonstrukce Čechovy ulice, která zahrnuje i navazující ulici Vrchlického. Ze strany zhotovitele (Metrostav a. s.) probíhá akce dle harmonogramu, ovšem i tak bylo nutné termín dokončení posunout do 25. 9. 2023. Důvodem jsou souběžně prováděné síťařské práce (voda, plyn) dalších subjektů, při nichž nastaly neočekávané komplikace zejména v křižovatce ulic Vrchlického a Chelčického. Zde byli plynaři nuceni zajistit prodloužení uzávěru, neboť v daném místě vůbec nebyl. Povrchové úpravy tak musely na nějakou dobu ustoupit dalším nezbytným operacím.

Opravy povrchů komunikací

Z ušetřených finančních prostředků byly v průběhu léta uskutečněny opravy místních komunikací. Dle stanoveného harmonogramu postupně došlo k rekonstrukci silničních povrchů v Lobečku, a to v ulicích J. Wolkera, Cesta brigádníků, a Tomáškova. V době uzávěrky tohoto čísla začal obdobný charakter prací v ulici Krakovská. Ještě v průběhu září bude obdobným způsobem opravena komunikace v ulici Dvořákova, přičemž termín zahájení je vázán na ukončení 3. etapy rekonstrukce Čechovy ulice.

Oprava povrchu komunikace v ulici J. Wolkera vyšla na 4 337 934,93 Kč včetně DPH. Oprava povrchu komunikací (Cesta brigádníků, Tomáškova, Krakovská a Dvořákova) stála 3 264 956, 76 včetně DPH.

Aleš Levý, tiskový mluvčí | Andrea Jůnová, šéfredaktorka KZ

Autor:KZ