Investiční akce pro rok 2023 a další plánované projekty

Největší z investičních akcí, která by měla vypuknout jako první s příchodem jara, je přestavba pivovaru, která je odhadována na 500 mil. Kč, z toho 200 mil. Kč pokryje dotace z Národního plánu obnovy, výběrové řízení je v běhu, zhotovitel by měl být schválen v březnu 2023.

https://www.mestokralupy.cz/mesto/rozvoj-mesta/planovane-projekty/prestavba-budovy-pivovaru-na-mestske-kulturni-centrum/

Další v pořadí je rekonstrukce centra, tj. ulice Husova a Jungmannova, bude rozdělena na dvě etapy, zvlášť Husova, zvlášť Jungmannova. Předpokládaná realizace bude probíhat v letech 2023 (Husova ul.) a 2024 (Jungmannova ul.), stejně jako přestavba pivovaru. Odhad akce je ve výši 35 mil. Kč, z toho 20 mil. Kč je v přípravě žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, aktuálně je soutěžena cena, v březnu bude znám dodavatel stavby. Plánované omezení obyvatel/podnikatelů v rámci rekonstrukce pivovaru, Husovy a Jungmannovy ulice:

V roce 2023 dojde k instalaci vedení horkovodu společností Tamero, z tohoto důvodu bude částečně omezen provoz v ulici Žižkova, obslužnost bude zajištěna okolo Vitany a nádraží.

Rekonstrukce ulice Husovy a Jungmannovy započne v první fázi překladem plynového potrubí, v tomto prostoru se nachází staré sakury, které budou muset stavbě ustoupit. Ohledně těchto stromů panují rozdílné názory, ale pokud je cílem dosáhnout moderního prostoru a přívětivého prostředí těchto ulic, musí zeleň, která je za zenitem svého života, ustoupit. Bude nahrazena novými dřevinami a zelení v ještě větším rozsahu. Během stavebních prací bude umožněn průchod pro pěší. Provozovny nebudou uzavřené. Automobily tam však v omezené fázi rekonstrukce vpuštěny nebudou. Předpoklad zmíněných stavebních omezení je: 4/2023–12/2023 ul. Husova a 3/2024–8/2024 ul. Jungmannova).

https://www.mestokralupy.cz/mesto/rozvoj-mesta/planovane-projekty/ctvrta-etapa-rekonstrukce-centra-mesta-husova-a-jungmannova-ulice/

https://www.mestokralupy.cz/aktuality/3489

Další z dotačních titulů je investice do obnovy veřejného osvětlení, dotkne se jednotlivých ulic (např. Generála Klapálka), celkově plán zahrnuje 14 mil. Kč, z čehož 10 mil. Kč bude z dotačního programu Efekt, který se věnuje úsporám el. energie, aby se snížily provozní náklady města… Dále jsou v plánu dva menší projekty zaměřené na děti. Město získalo dotaci na rekonstrukci učeben v ZŠ Komenského, kde dojde k rekonstrukci především počítačových učeben, celková částka investice je 4 mil. Kč, z níž 3 mil. Kč pokryjí dotace z MŠMT. V ZŠ Třebízského je plánován projekt v hodnotě 5 mil. Kč, z toho 3 mil. Kč pokryjí dotace, částka bude vynaložena na rekonstrukci počítačových učeben a laboratoří.

Jedním z inovativních akcí bude pilotní projekt fotovoltaiky v MŠ Dr. E. Beneše. V první fázi bude nainstalováno pár panelů a po zkušenosti z provozu město rozhodne, zda projekt rozšíří. Dotace pokryje půl milionu korun, celá akce se pak vejde do jednoho milionu korun. Město čekají následující tituly z vlastních finančních zdrojů: Jmenovitě se jedná o poslední etapu rekonstrukce ulice Čechovy a Vrchlického. Tato akce se podařila městu dobře vysoutěžit, předpokládaná cena měla být cca 25 mil. Kč, realizace však nepřekročí 14 mil. Kč.

Další v řadě stojí rekonstrukce ulice Wolkerova, na kterou aktuálně probíhá výběrové řízení. Uspořené prostředky z rekonstrukce Čechovy chceme využít na opravu ulice Tomáškovy, Krakovské a Cesty brigádníků. Akce započnou 4/2023.

Město čeká na Krajskou správu údržby silnic, která by měla letos rekonstruovat komunikaci Hybešova, pokud k tomu dojde, přidá parkovací místa a zrenovujeme chodník. Městské finance budou vynaloženy ještě na MŠ na nábřeží J. Holuba, kde se vloni nepodařil vysoutěžit dodavatel stavby, letos proběhla soutěž úspěšně, rekonstrukci školky za 27 mil. Kč tedy již nic nebrání, opravovat se bude elektroinstalace a kuchyně (6/2023–8/2023). Finance na zabezpečení města:

Hasiči Minice obdrží nové zásahové vozidlo – Tatru a přívěsný vozík, hasiči Kralupy dostanou jak nové zásahové vozidlo s nádrží na vodu, tak na řešení havárií (např. ropného charakteru, nehod na dálnici), k tomu opět doplňkový zásahový vozík). Hodnota celého hasičského vybavení čítá 30 mil. Kč, dotace pokryje 5 mil. Kč, město obdrželo na tento nákup i několik finančních darů od partnerů. 

Z výhledových projektů se mohou občané těšit na:

revitalizaci Seifertova parku a prostoru před kulturním domem, projekt prostranství před KD je hotový, projektová dokumentace Seifertova parku se v současné době tvoří, bude v něm požádáno o dotační tituly, pokud dotace budou schváleny, město nebude s realizací otálet.

sportovní halu, tam proběhly první konzultace nad projektem, do konce března by měla být předložena kompletní projektová dokumentace. Hala bude moderní, energeticky soběstačná, projekt bude zahrnovat i fotovoltaiku. Čeká se, kdy Národní sportovní agentura vypíše dotace, je to stavba za cca 200 mil. Kč, bez dotací by ji Kralupy těžko realizovaly. Po vypsání dotací NSA bude město řešit finalizaci projektové dokumentace. Hala by se mohla začít stavět v roce
2025.

– modernizaci přednádražního prostoru, ta je zatím jen ve studiích, projektová dokumentace se zadá pravděpodobně příští rok, tam aktivitu brzdí Správa železnic, která by měla rekonstruovat celý objekt nádraží, je tedy třeba obě akce synchronizovat.

Projekty, které nejsou v gesci města:

Rekonstrukce nádražní budovy
Na únor byla plánována další schůzka se Správou železnic, kdy její zástupci měli městu sdělit, zda budou rekonstruovat celé nádraží či jeho část (např. nástupiště), a jestli se bude rekonstruovat i trať. Bezbariérovost nádraží je zásadní a dlouho avizovaný požadavek města. Dalším z plánů městské samosprávy je i to, že by do budoucna chtěla protáhnout podchod k nástupištím až do Podháje, kde by mohlo vzniknout velké záchytné parkoviště P+R, které by mohli využívat lidé přijíždějící autem na vlak ze směru od Holubic či Turska, nemuseli by tak čekat u přejezdu, nezatěžovali by ani kruhový objezd v centru.

Nový bytový a komerční komplex na místě archeologického průzkumu v centru
Jde o projekt soukromého investora, který s nákupem pozemku od města získal studii budoucí výstavby, kterou musí dodržet. Navíc s podmínkou, že do dvou let získá stavební povolení (o které je již požádáno) a do dalších dvou let bude stavba stát. Archeologickým průzkumem se časový rámec lehce pozdržel, ale investor na akci spěchá a chce začít co nejdříve. Archeologický průzkum by měl skončit s posledním únorovým dnem.

https://www.mestokralupy.cz/mesto/rozvoj-mesta/planovane-projekty/ulicni-zastavba-v-centru-mesta/

 

Autor:KZ