Archeologie je nevyzpytatelná, nikdy nevíte, na co narazíte

Medailonek:
Mgr. Milan Kuchařík
– archeolog;
– ředitel Labrys, o. p. s.;
– vedoucí archeologického průzkumu v kralupském centru;
– nejcennější nález: pohřebiště z doby stěhování národů (na Zličíně): více v knize Hroby barbarů

Archeologický průzkum v centru města souvisí s plánovanou výstavbou nového bloku bytů a komerčních prostor. V rámci probíhající činnosti mají občané jedinečnou příležitost dozvědět se o historii svého města to, co bylo jejich zraku po mnoho let ukryto. Pojďme si na ta nesčetná tajemství uložená v hlíně hluboko pod povrchem společně posvítit…

Pane Kuchaříku, co jste pod zemským povrchem již našli?
Odhalili jsme pozůstatky dvou statků novověkých a středověkých Kralup, trakty jejich dvorů a odpadních zón, kde se deponoval hlavně odpad. Dále jsme našli dva sklepy z pohusitského období (konce 15. stol.), máme tu také řadu příkopů, jeden souvisí s parcelací mezi dvěma statky, jsou tam nahromaděné zvířecí kosti (např. uhynulé tele) či zbytky kachlových kamen. Z tohoto období evidujeme rovněž velké množství keramických nálezů.

Stopově se nám zde také začínají objevovat starší zlomky keramiky, a to ze 13. stol.
Potom následuje dlouhá časová pomlka, další nálezy datujeme do doby pravěkého osídlení, identifikovali jsme ojedinělé nálezy ze starší doby římské – 1./2. stol. našeho letopočtu, dále nálezy ze střední a starší doby bronzové, tj. 1. pol. 2. tisíciletí př. n. l., nejstarší je tu neolitické osídlení s vypíchanou keramikou – zhruba z 5. tisíciletí př. n. l.

Jaký zdejší artefakt je pro vás nejcennější, z jakého je období?
Za největší přínos považuji přispění k poznání středověkých Kralup. Nejstarší středověká keramika, která se tady nachází, je datovatelná do 13. stol. Další časový horizont představuje přelom 14.-15. stol. či první poloviny 15. stol. Gró nálezů je však o 50 let mladší.

Častý nálezový materiál je zde pravěká keramika ze starší, střední i mladší doby bronzové, dále tu máme zajímavý soubor štípaných industrií, který není z pazourků, ale z křemene. Spadá do starší doby bronzové. Rovněž jsme odkryli enormní množství zvířecích kostí z různých vrstev a objektů. Ze šperků je to bronzová jehlice, která patří ke starší době bronzové, našli jsme i kančí kly. Odkryli jsme vstupní šíji do sklepa a část sklepa, které zanikly v baroku, zhruba v 18. stol., počátek existence datujeme do druhé pol. 15. stol. Je zajímavé, že jejich orientace nekoresponduje s půdorysem domů, které zde stály až do náletu v roce 1945.

Jaká máte další očekávání nálezů v této lokalitě?
Archeologie je nevyzpytatelná, z ničeho nic na něco narazíte, ale nikdy předem nevíte, co to bude…
Pravěké osídlení by mělo být ještě bohatší a měli bychom narazit i na nějaké pohřebiště. Zatím jsme odhalili jeden lidský pohřeb, kostra byla umístěna ve žlabu patřícímu ke středověké vesnici, v mělké jámě, je celá zkroucená, je možné, že se jedná o pozůstatek válečného střetu nebo o násilný čin.

Kolik pracovníků se na této lokalitě vyskytuje?
Je tu se mnou přibližně 20 pracovníků.

Do kdy průzkum potrvá?
Do Vánoc chceme mít určitě hotovo.

Až bude průzkum hotový, kde bude možné dočíst se o podrobnostech?
Průběžné zprávy dávám na facebook. Nálezová zpráva bude později, až po dokončení průzkumu.

A samotné nálezy poputují kam?
Přebírá je Ústav archeologické památkové péče středních Čech, ale objeví se tam až v horizontu 5-7 let.

Děkuji za rozhovor a přeji, ať výzkumu přinese mnoho zajímavého.
Andrea Jůnová, šéfredaktorka

Zlomky pozdně středověké keramiky

Vstupní šíje do sklepa – zaniklá v baroku, v 18. stol.

Zásobní jáma ze starší doby bronzové


Neobvyklý pohřeb

Autor:KZ