Střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou (7-8 /2021)

Rada města schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, a to se spol. ČEZ Distribuce a. s., Děčín. Tato smlouva souvisí s akcemi „Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou“ a „Parkovací dům Kralupy nad Vltavou“, přičemž hodnota celkového odhadu nákladů je ve výši 708 000 Kč bez DPH.

Rada města schválila výsledky výběrového řízení a uzavření kupní smlouvy na akci „Dodávka betonových odpadkových košů“, a to s dodavatelem MEVA-TEC s.r.o., Roudnice nad Labem. Celková cena činí 1 709 100 Kč bez DPH, resp. 2 068 011 Kč s DPH.

Rada města vzala na vědomí informaci o průběhu realizace stavby „Přístavba objektu čp. 181, ZUŠ Kralupy nad Vltavou“. Zároveň také schválila uzavření smluvního dodatku na tuto akci. Předmětem dodatku jsou změny položek s nulovým navýšením konečné ceny díla.

Rada města schválila uzavření smlouvy o nájmu pozemků parc. č. 152/1 a 152/2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou (u tělocvičny V Zátiší), v rozsahu 3 m2, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Účelem je umístění jednoho kusu Alzaboxu za nájemné 1 000 Kč/měsíc, se společností Alza.cz a.s., Praha 7.

Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí finančního daru pro římskokatolickou farnost Kralupy nad Vltavou ve výši 90 000 Kč na další etapu opravy vnějšího soklu kralupského kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava.

Rada města schválila smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci „Výsadba stromů – Čechova ulice 1. etapa“.

Rada města schvaluje vyhlášení veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce s názvem „Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou – II. etapa“.

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, jež byla uzavřena dne 8. 2. 2021 Městem Kralupy nad Vltavou a společností Gemo a.s. Předmětem jsou vícepráce a méněpráce spočívající v demontáži, likvidaci a zasypání podzemních objektů, doplnění vodorovného číselného značení parkovacích míst, změnu rolovací mříže ve vjezdu objektu, doplnění vybavení sociálního zázemí pro imobilní, a to v celkové hodnotě víceprací 1 912 678,00 Kč bez DPH, resp. 2 314 340,38 Kč vč. DPH.

Rada města vzala na vědomí průběžnou zprávu o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou za období 1. 1. – 30. 6. 2021, vypracovanou organizací SEMIRAMIS, z. ú. u Rada města vzala na vědomí informaci o druhé celoměstské hře „II. Detektivní pátrání Tondy Kralupy“, která proběhne v katastru města Kralupy nad Vltavou ve dnech 3.–30. 9. 2021.

Rada města vzala na vědomí výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření kupní smlouvy na akci „Dodávka uličního zametacího vozidla“ s dodavatelem PEKASS a.s., Praha 10, s nabídkovou cenou 2 824 800,00 Kč bez DPH, 3 418 008,00 Kč s DPH.

Rada města schválila uvolnění finanční částky ve výši 92 000 Kč z rezervy města pro Mateřskou školu Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, na opravu zahradních prvků školních zahrad pracovišť Dr. E. Beneše, J. Holuba a U Jeslí.

Autor:KZ