Primární prevence v dnešní době

Program prevence kriminality byl v roce 2020 značně poznamenán pandemií. Větší část veřejných akcí byla kvůli mimořádným opatřením zrušena. Přesto se nám v srpnu a září podařilo několik akcí s menšími omezeními realizovat.

Na konci srpna se uskutečnilo Loučení s prázdninami – preventivní akce zaměřená na aktivní využití volného času financovaná z rozpočtu města Kralupy nad Vltavou. Velký dík za realizaci akce patří komisi školské a prevenci kriminality a všem zúčastněným sportovním oddílům a organizacím věnujícím se dětem
a mládeži.

Druhou velkou akcí, která byla též financována z rozpočtu města, byl projekt REVOLUTION TRAIN – protidrogový vlak, jenž byl na kralupském nádraží přistaven v polovině září. Po dva dny od 8:00 do 19:00 hod. se mohli žáci základních škol a studenti středních škol, ale i široká veřejnost, aktivně zúčastnit 90minutového programu ve speciálně upravené vlakové soupravě. Jedná se o unikátní program primární protidrogové prevence. Multimediální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN je unikátním nástrojem, který přináší novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání. Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Celkem vlak navštívilo 535 návštěvníků (428 žáků a studentů základních a středních škol) a 107 individuálních návštěvníků z řad veřejnosti.

Dále byl v roce 2020 z dotace MV ČR za spoluúčasti města rozšířen městský kamerový dohledový systém o dalších šest kamer (bližší informace naleznete na webu města pod záložkou městské policie). Pokračoval tříletý projekt Asistent prevence kriminality a v osmi termínech proběhlo další forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek. Bylo označeno 172 předmětů (jízdní kola, koloběžky, kompenzační pomůcky). Od spuštění projektu v roce 2017 do konce roku 2020 bylo označeno celkem 642 předmětů. Oba tyto projekty realizuje Městská policie Kralupy nad Vltavou.

Co nás čeká v roce 2021?
I pro letošní rok se pracovní skupina prevence kriminality snaží připravit co nejpestřejší program. Musíme však dopředu počítat s tím, že část prevence budeme muset přesunout do virtuálního světa. Proto se pro letošní rok více zaměříme na výrobu preventivních videí, on-line přednášek a v plánu máme i video záznam z divadelního představení. Ve spolupráci s nadačním fondem NOVÉ ČESKO opět plánujeme přistavení protidrogového vlaku, tentokrát pouze na jeden den. Hlavním důvodem je to, že žáci z největší základní školy v Kralupech (ZŠ Generála Klapálka) se v loňském roce do vlaku kvůli karanténě nepodívali. Vlak bude samozřejmě otevřen v odpoledních hodinách i pro veřejnost.

Velkou akcí je vždy v rámci Dnů Kralup BEZPEČNÝ DEN – preventivní akce s celým integrovaným záchranným systémem. I když neztrácíme optimismus, nepočítáme s tím, že by se v červnu dala uspořádat tak velká akce pro školy. BEZPEČNÝ DEN 2021 je tedy jedna z akcí, kterou představíme v letošním roce úplně jinak. Připravujeme interaktivní výstavu, jež bude instalována na kralupském náměstí a společně s IZS natočíme několik videí s ukázkami práce IZS. Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou připravujeme celoměstskou hru s detektivní zápletkou, při níž se účastníci naučí či zdokonalí v tom, jak se zachovat při různých mimořádných událostech ve městě (např. povodně, havárie v Kaučuku, dopravní nehoda, požár atp.). Na jednotlivé akce budeme upozorňovat na www.mestokralupy.cz, dále pak na www.bezpecnekralupy.cz, v médiích a prostřednictvím plakátů na výlepových plochách.

Stanislava Valterová, koordinátorka prevence kriminality MěÚ Kralupy nad Vltavou
KOORDINÁTORKA PREVENCE KRIMINALITY

Autor:KZ