Zeleň v Lobečku projde významnou revitalizací

S blížícím se podzimem brzy nastane doba vegetačního klidu, která je pro stromy a keře dobou odpočinkovou za to, že pro nás v průběhu vegetace pomáhaly vytvářet zdravější podmínky žití ve městě. Vegetační klid je ale současně zákonem stanovenou dobou pro možné kácení stromů. Městský úřad proto každoročně vyřizuje žádosti právnických i fyzických osob, které většinou z objektivních důvodů žádají o povolení kácení dřevin. Tato povinnost se vztahuje i na subjekt, kterým je Město Kralupy nad Vltavou, jež zahájilo proměnu sídelní zeleně městské části Lobeček.

Strom ve špatném zdravotním stavu je napadán chorobami, celkově chřadne a stává se tak hrozbou. Denně kolem nich prochází stovky obyvatel, včetně dětí, projíždí automobily či se nacházejí v blízkosti nemovitostí, a pokud by zde hrozila jakákoli újma na zdraví, životě či majetku občanů, nelze v takovém případě dlouho váhat. Abychom zamezili zhoršování zdravotního stavu stromů, jsou jejich koruny šetrně ořezávány, avšak v některých případech je nutné strom pokácet. Za pokácené stromy jsou vysazovány nové, aby nedocházelo k postupnému vymizení zeleně.

Koncepční řešení přináší ateliér Proluka

Abychom řešili stav stromů a keřů jako celek a vyhnuli se tak nahodilému nekoncepčnímu řešení, rozhodlo se vedení města nechat vypracovat návrh a následně projekt „Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně – sídliště Lobeček/ Kralupy nad Vltavou.“ Zpracovatelem projektu je ateliér Proluka. Jako vstupní podklady pro provedení projektu byl dodán dendrologický průzkum dřevin a biologický průzkum. Tyto průzkumy byly zadány významným odborníkům na modrozelenou infrastrukturu.

Pro lokalitu Lobeček se rozhodlo proto, že se jedná o velké území s několika dílčími urbanistickými celky bytové zástavby. Stávající zeleň byla založena převážně velkorysým a koncepčním způsobem, obdobně jako urbanizmus řešeného území. V průběhu času byly ale prováděny dílčí dosadby, často individuální iniciativou, místy došlo k iniciaci náletové zeleně. Celkový stav vegetace byl shledán jako velmi hodnotný, pro perspektivní existenci a kontinuitu však vyžaduje provedení řady pěstebních zásahů (bezpečnostní opatření a výchova porostů) a nové výsadby v celém území.

Pokácené dřeviny nahradí nová výsadba

V období vegetačního klidu proto bude v předmětné území odstraněno 38 ks stromů podléhajících povolení o kácení dřevin, které jsou uvedeny v následující tabulce. Dále budou pokáceny dřeviny, na něž se povolení ke kácení nevyžaduje – pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2. Stromy navržené v dendrologické studii ke kácení jsou ve špatném zdravotním stavu (výrazně narušená vitalita nebo stabilita stromů, infekce kmene, částečný vývrat, praskliny kmene) a z dlouhodobého hlediska jsou zcela neperspektivní a potenciálně zde hrozí vývrat a pád na komunikace (chodníky, silnice). Za pokácení uvedených stromů bylo uloženo provedení náhradní výsadby (221 stromů) dle § 9 zákona jako kompenzaci ekologické újmy. Výsadby budou provedeny na základě předloženého projektu výše uvedeného.

Nová výsadba do pěti let

Výsadba bude provedena na pozemcích v k.ú. Lobeček. Výsadba bude provedena v jarním nebo podzimním období, nejpozději do 30. 11. 2025. Pevně věřím, že realizace projektu je velkým posunem pro zlepšení životní úrovně v zájmové lokalitě, hodné roku a století, které se píše. A s ohledem na tuto skutečnost pevně doufám, že se nové a nákladné výsadby nestanou terčem vandalských primitivů. Ty pevně doufám jednou vymýtíme, neboť jsou pro naši společnost stejně škodliví, jako cizopasné houby pro stromy.

Jan Kobera, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Kralupy nad Vltavou

NEJDŘÍVE ZELEŇ, POZDĚJI ZAHRADNÍ MOBILIÁŘ

Vojtěch Pohl, kralupský místostarosta: „Hlavní myšlenkou projektu „Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně – sídliště Lobeček/ Kralupy nad Vltavou“ je koncepční obnova zeleně v osídlené oblasti Lobečku. V uplynulých suchých letech jsme v předmětné lokalitě průběžně zaznamenali větší podíl uschlé zeleně, proto projekt zahrnuje moderní druhy stromů (např. javor babyka, muchovník Lamarckův, cedr atlaský, třešeň ptačí aj.), které by se měly lépe adaptovat v městském prostředí. Přestože je v rámci projektu ve vnitroblocích naznačena i navrhovaná cestní síť, herní a odpočinkové prvky, a naopak odstranění různých zastaralých zdí a nepoužívaných prvků, tak současná realizace se bude týkat pouze zeleně. Projekt počítá i s budoucí péčí, kontrolou a zálivkou nově vysazované zeleně po dobu 3 let od její výsadby.“

Výčet povolených kácených dřevin a plánovaná výsadba ke stažení zde: Povolené kácené dřeviny a plánovaná výsadba 

Návrh výsadeb ke stažení zde: SITUACE – NÁVRH VÝSADEB

Autor:KZ