V březnu se začne rekonstruovat ulice Čechova

Zásadní investiční akcí tohoto roku je 1. etapa rekonstrukce ulice Čechova, která projde výraznou změnou, a to nejen na pohled. Na prvním místě je především komfort – hladká a tichá jízda, příjemná chůze po ulici bez kaluží v době deště či pohodlné parkování. Město Kralupy nad Vltavou na tuto rekonstrukci vynaloží finanční prostředky ve výši 30 000 000 Kč. Celková délka této 1. etapy je přibližně 520 metrů a její dokončení se předpokládá v říjnu 2020.

Co rekonstrukce obnáší?

Akce zahrnuje výstavbu nové komunikace včetně odvodnění, chodníků a řešení nových připojení dešťových svodů. Navíc vznikne 29 podélných parkovacích stání na levé straně a na pravé zaparkuje až 37 aut, šíře každého parkovacího stání bude mít dva metry.

Ulici promění výsadba nových prvků zeleně – linie stromořadí 77 vzrostlých stromů v obou zpevněných komunikacích pro pěší. „Návrh je připraven tak, aby zajistil vysázeným stromům vhodné podmínky pro jejich růst a vývoj,“ komentuje odborné zpracování projektu vedoucí odboru životního prostředí Jan Kobera. Stromořadí utvoří javory, přesněji se jedná o Javor Babyka „Elsrijk“ se zemním balem.

V průběhu stavebních prací bude instalováno nové veřejné LED osvětlení. Svislé dopravní značení zůstane zachováno, ale doplní ho značení nově zřízeného přechodu pro chodce, vyznačení parkovacích stání a zásadní změnou bude omezení rychlosti, a to na 30 km/ hod.

Časový plán a vytyčení úseků

Realizace stavby je rozdělena do tří úseků (stavební práce se v jednotlivých úsecích budou vzájemně prolínat):

1) úsek – od křižovatky ulic Přemyslova a Čechova (u areálu spol. HECKL) po křižovatku ulic Čechova a Na Poláčku (přibližná doba realizace 03/2020 – 06/2020)

2) úsek – od křižovatky ulic Čechova a Na Poláčku po křižovatku ulic Čechova a V Zahradách (přibližná doba realizace 05/2020 – 08/2020)

3) úsek – od křižovatky ulic Čechova a V Zahradách po vjezd k areálu HZS Stř. kraje (přibližná doba realizace 06/2020 – 10/2020)

Opravy inženýrských sítí

V rekonstruovaném úseku je nutné provést opravy nebo výměny havarijních přípojek vody a kanalizace do domů. Na dobu nezbytně nutnou tedy bude umožněno správcům inženýrských sítí přístup na staveniště. Ovšem po dobu dalších 10 let však nebudou moci zasahovat do již zrekonstruované komunikace. Tyto práce jsou koordinovány s akcí města.

Vyplývající omezení

Rekonstrukce s sebou přináší i různá omezení. Ta se budou týkat řidičů motorových vozidel, cestujících MHD a občanů žijících v příslušné destinaci. V místě rekonstrukce se budou moci pohybovat pouze pěší. „Lidé se musí připravit na komplikovanější přístup ke svým domům. Nicméně dodavatel akce zajistí, aby se občané bezpečně dostali do svých obydlí. V místě realizace chodníků se vstup k jejich domovům vysype štěrkem a přes výkopy povedouprovizorní lávky. Děkujeme občanům za pochopení a věříme, že budou s výsledkem spokojeni,“ uzavírá Aleš Levý, tiskový mluvčí MěÚ.

Autor:admin