Střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou (3/2021)

Rada města schválila uzavření kupní smlouvy na technickou a softwarovou aktualizaci „Rezervačního systému MěÚ Kralupy nad Vltavou“, podle předložené cenové a obsahové nabídky, a to s dodavatelem firmou TETRONIK – výrobní družstvo Terezín, za cenu 315 310 Kč s DPH.

Rada města schválila uzavření smlouvy na „VYUŽÍVÁNÍ APLIKACE „QTRONIK CLOUD““ a na softwarové servisní služby s dodavatelem firmou TETRONIK – výrobní družstvo Terezín, za cenu 60 838‚80 Kč s DPH za 1 rok, na dobu neurčitou.

Rada města schválila administrátora dotace na akci „Adaptace pivovarské sladovny na Městské kulturní centrum“, a to společnost B&P Research s.r.o, Brno, za cenu 78 650 Kč vč. DPH.

Rada města vzala na vědomí předložený návrh variantního řešení expozic od Městského muzea. Zároveň uložila Kulturní komisi RM zpracovat pro RM své vyjádření k předloženému návrhu expozic.

Rada města schválila objednání studie podle předložené „Cenové nabídky na vypracování koncepční studie rekonstrukce parku na Seifertově náměstí v Kralupech nad Vltavou“, ze dne 16. 2. 2021, od spol. Garpen zahradnická s. r. o. (Ing. Markéta Pešičková, a to za cenu 79 000 Kč bez DPH).

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci „Parkovací dům Kralupy nad Vltavou“ uzavřené dne 8. 2. 2021 mezi Městem Kralupy n. Vlt. a společností Gemo a. s., jehož předmětem jsou vícepráce a méněpráce spočívající v provedení doplňujícího inženýrsko-geologického posudku formou vrtaných hlubinných sond, dále ve změně v založení stavby a v doplnění statické části DPS o chybějící betonářskou výztuž, v celkové hodnotě víceprací 6 685 693‚19 Kč vč. DPH. Předmětem dodatku je současně prodloužení termínu dokončení stavby do 29. 12. 2021.

Rada města vzala na vědomí Program prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou na rok 2021.

Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na akci „Revize ocelové konstrukce v hale zimního stadionu v Kralupech nad Vltavou“ dodavatelem Ing. VÁCHA s. r. o., Nušlova 2294/53, 158 00 Praha 5 ve výši 193 116 Kč vč. DPH.

Rada města vzala na vědomí informaci o technickém stavu atria v DPS čp. 1171. Zároveň uložila odboru RIaSM zadat vypracování rozpočtu na zateplení a výměnu výplní otvorů v atriu dle projektové dokumentace Ing. Arch. Michala Davida z roku 2015 a prověřit předmětné řešení ze současného požárně-technického hlediska.

Rada města schválila umístění a bezúplatný zábor veřejného prostranství pro umístění a provoz „Testovacího centra na covid-19“ v Kralupech nad Vltavou – provozovatel NutriMed Lab, s. r. o., na ploše před městským zimním stadiónem, na dobu určitou od 22. 3. 2021 do 31. 12. 2021. Více zde: https://www.mestokralupy.cz/aktuality/2961 

Autor:KZ