Hana Bínová, ředitelka Městského bytového podniku: Většinovou agendu vyřizujeme elektronicky

Od 1. 4. nastoupila do pozice ředitelky Městského bytového podniku (MěBP) v Kralupech nad Vltavou jeho dlouholetá zaměstnankyně Hana Bínová. K vedení MěBP ji přispěly např. získané zkušenosti z doby privatizace městských bytových domů a také osobní nasazení. „Právě to nastavování nových metod a hledání souvislostí nejen mé práce mě baví, přináší mi radost, když vidím, že to v praxi funguje,“ uvádí v rozhovoru ředitelka Hana Bínová.

Mohla byste čtenářům představit Vaše pracovní zkušenosti?

Počátky mé kariéry začaly v Aeru Vodochody v oddělení prodeje letadel, které ale byly v té době nedostatkovým zbožím, a tak jsem poznala, co znamená, když je čas v práci nekonečný a vleče se, protože nemáte co dělat. Počítala jsem hodiny do konce pracovní doby. Vydržela jsem tam pouhé tři měsíce a bylo mi jasné, že musím hledat takovou práci, která mě osobně bude bavit a přinášet mi radost. Další tři roky jsem strávila v kralupské účetní kanceláři a práce účetní mě nasměrovala do mého dalšího počínání.

V roce 2000 jsem nastoupila na Městský bytový podnik v Kralupech nad Vltavou na pozici hlavní finanční účetní a ekonoma. Tenkrát mi velmi pomohla tehdejší ředitelka paní Koukolíčková, která mě v mnohém inspirovala a pomohla mi orientovat se v tvorbě metodiky, rozpočtů a vůbec chodu MěBP. V té době docházelo k většinové privatizaci bývalých městských panelových domů a bylo potřeba nastavit nové metodiky způsobu účtování nejen samotného MěBP, ale i Společenství vlastníků, která se ze zákona automaticky stala od 1. 7. 2000 právnickými osobami. Tehdy to bylo pro všechny nové a neznámé, odborná literatura teprve vznikala. Ale právě to nastavování nových metod a hledání souvislostí nejen mé práce mě baví a přináší mi radost, když vidím, že to v praxi funguje. A to je ta červená nit, jež mě díky zkušenostem a praxi postupně dovedla až do pozice ředitelky MěBP.

Jaké služby vlastně MěBP poskytuje a co vše náleží bytovému fondu?

Městský bytový podnik je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Kralupy nad Vltavou, které spravuje bytový fond, jenž je tvořen 15 bytovými domy, což čítá 261 bytů vč. domů s pečovatelskou službou na sídl. U Cukrovaru. Vlastní správa zahrnuje zejména výběr nájemného a záloh na služby a energie vč. jejich vyúčtování, přípravu nájemních smluv, zajišťování zákonných revizí a prohlídek. Městské domy můžeme najít ve starých Kralupech v ulicích Havlíčkova, Smetanova, Chelčického, Vrchlického, nám. Jana Palacha a v Lobečku v ul. Cesta brigádníků a Dr. E. Beneše.

Dále pro zřizovatele zajišťujeme licencovanou činnost, která se týká sekundárního rozvodu tepelné energie. Sekundární rozvod tepla je soustava potrubí, která rozvádí teplo a teplou vodu z horkovodní předávací stanice až do jednotlivých domů. Týká se to lokalit na sídl. U Cukrovaru a v Lobečku.

Vedlejší ekonomickou činností MěBP je správa soukromých bytových domů. Aktuálně zajišťujeme správu pro 172 Společenství vlastníků jednotek a bytových družstev, což představuje 2 833 bytových a nebytových jednotek. Naše činnost je podobná jako v případě správy městských domů s tím rozdílem, že SVJ nebo bytová družstva jsou právnické osoby, které mají povinnost zajišťovat správu domu a pozemku, vést účetnictví, případně uzavírat pracovní smlouvy se zaměstnanci vč. provádění zákonných odvodů. Zkrátka mají chtě nechtě stejné povinnosti, jako kdyby se rozhodly sami podnikat. A právě s těmito povinnostmi, které nejsou vlastníkům jasné, nebo se s nimi nechtějí zaobírat, rádi pomůžeme my.

V současné době má MěBP včetně mě šest zaměstnanců. Právě díky nastavené metodice a vysokému nasazení všech kolegyň jsme schopny v tomto počtu zajišťovat správu většiny bytových domů v Kralupech a blízkém okolí. Spravujeme domy nejen kralupské, ale i domy v Nelahozevsi a v Libčicích n. Vlt.

Dokázala byste čtenářům přiblížit, jak moc je časově i lidsky náročná komunikace s tolika právnickými osobami?

Období od ledna do dubna je pro nás vždy nejvíce zátěžové. Každoročně do konce února se snažíme všem spravovaným domům doručit účetní přehledy o pohybu na tzv. „fondu oprav“ způsobem, který je přehledný a jasný. S tím souvisí i zpracování samotných účetních závěrek SVJ a vyúčtování odvodů daní z příjmů ze závislé činnosti. Současně s tím jsme povinni ze zákona provést vždy k 30. dubnu vyúčtování služeb a energií za každou jednotku, přičemž jsme závislí na včasném dodání faktur od dodavatelů energií. Takže toto období je velmi napjaté, aby se vše stihlo. Do toho musíme zvládnout dotazy a reklamace každého jednotlivého vlastníka, jenž se na nás obrátí.

Co se týče SVJ jako právnických osob, tak za SVJ jako celek s námi jednají zejména členové výboru, kteří jsou oficiálně zvoleni shromážděním vlastníků a následně zapsáni v Obchodním rejstříku. V průběhu celého roku k nám chodí nájemníci nebo vlastníci, kteří řeší běžnou agendu, nebo si jen rádi popovídají, co je nového, a za ty jsme moc rády. Samozřejmě se najdou i klienti, kteří jsou nespokojení pořád, ať děláte, co děláte, ale člověk by měl umět zachovat klid a bez vypjatých emocí hledat společnou řeč. Je to stejné jako všude jinde, kde pracujete s lidmi.

Nastávají/ nastaly již nějaké změny ve službách a správě MěBP?

Novinkou od ledna letošního roku je, že agenda oprav a údržby městského bytového fondu přešla z MěBP pod správu odboru Realizace investic a správy majetku na Městském úřadě. Nájemníci byli o této změně ze strany města včas informováni. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsme, stejně jako celá společnost, přešli na vyřizování většinové agendy elektronicky. Hledáme nové cesty, jak současné situaci čelit, tak abychom skloubili nejen povinnosti pracovní, ale i ty rodinné. Mám tři děti na prvním stupni ZŠ a pouze díky nezastupitelné pomoci dvou babiček, které mi s dětmi pomáhají a kterým jsem za jejich pomoc vděčná, se vše dá zvládnout snadněji.

Co byste Vy osobně ráda ve fungování MěBP změnila či přeorganizovala, existuje-li něco takového?

Vzhledem k tomu, že jsem byla zástupkyní ředitele a po odchodu bývalého ředitele Ladislava Berita do důchodu, jsem byla radou města pověřena vedením MěBP, tak jsem se zejména na ekonomickém směřování podniku v průběhu let podílela. Prostor pro nějaké zásadní změny v současnosti nevidím, zlepšování služeb se snažíme realizovat v průběhu času, a to i na základě poptávky našich klientů.

Jaká jsou kritéria pro získání městského bydlení?

Městské byty mohou být případným žadatelům přiděleny pouze na základě rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou. Byty mohou být přiděleny jako byty služební v souvislosti s výkonem zaměstnání nebo práce vykonávané pro Město nebo jeho příspěvkové organizace či obchodní složky. Další kategorií žadatelů jsou občané, kteří žádají o obecní byt z důvodů sociálních nebo zdravotních.

V jakém stavu je plánovaná výstavba nových bytových jednotek v prostoru mezi ulicemi Libušina a Trojanova?

K této otázce se musí blíže vyjádřit na Městě. MBP by do hry vstoupil až ve stavu zkolaudovaného domu.

http://www.mbpkralupy.cz/

Karmela Spejchalová, šéfredaktorka

Autor:KZ