Vojtěch Pohl, místostarosta: Moderní trendy ovlivňují revitalizaci městské zeleně

 

Pane místostarosto, nelze pominout rozkvět zeleně v lokalitě u nádraží, můžete představit čtenářům, jak se oblast proměňuje vlivem výstavby parkovacího domu a terminálu?

Ze zeleně v blízkosti autobusového terminálu mám upřímnou radost, jde o výraznou proměnu lokality k lepšímu, vzniká zde nová zóna, která bude sloužit veřejnosti. Přestože se jedná převážně o stavby sloužící k dopravě, tak je v této rekonstruované části výrazně myšleno na zeleň. Bude zde vysazeno celkem 75 nových stromů, 1830 keřů, a cca 800 m2 trvalkových záhonů. Zeleň je doplněna dvěma vsakovacími jezírky, do kterých je svedena dešťová voda z lokality, která bude za pomoci těchto objektů vsakována v místě samotném.
Na střeše parkovacího domu je také vysazena zeleň a vznikne zde tzv. zelená střecha. Výhledově bude parkovací dům zdobit popínavá rostlina, jakmile se rozroste, bude „fasáda“ parkovacího domu působit příjemným estetickým dojmem.

Je v Kralupech ještě nějaká zelená městská střecha?

Další taková plocha je na střešní terase MěÚ, nicméně zde se jedná o výrazně menší rozsah. Zelené střechy jsou moderní trend, který oceňuji. Kromě estetického dojmu zabraňují letnímu přehřívání objektu, také pomáhají zpomalovat příval dešťových vod.

Na jaké další novinky se mohou občané těšit v rámci městské zeleně?

Mezi plánovanými investicemi je zahrnuta revitalizace části sídliště Hůrka, která je vymezena ulicí Generála Klapálka a Zákolanským potokem. Na tuto akci je kompletně zpracována projektová dokumentace. Kromě zeleně je v této akci myšleno na obnovu mobiliáře i centrálního sportovního hřiště.
Mojí osobní prioritou zůstává rekonstrukce Seifertova náměstí. Aktuálně je hotová studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro zadání projektové dokumentace. Ještě před tím bych rád tuto studii představil zastupitelstvu a posléze i veřejnosti, protože filozofie této nové studie spočívá v zachování stávajícího rázu náměstí, který by byl zmodernizován a případně doplněn. Tato myšlenka se výrazně liší od původně zpracovaného projektu.
V návaznosti na Seifertovo náměstí i revitalizaci zeleně ve vnitroblocích v Lobečku byla zadána studie, která by měla navrhovat řešení pro aleje, které lemují Mostní ulici v Lobečku. Se stromy podél hlavního průtahu městem jsou dlouhodobé potíže, neboť úroveň terénu zelených pruhů je vyvýšena oproti přilehlým komunikacím a nedochází tak k přirozené zálivce.

Jak se daří zavádět moderní trendy do oblasti odpadového hospodaření?

Postupnými plánovanými kroky :), velmi se nám osvědčily sestavy kontejnerů zapuštěné do země, mají vkusný design, netvoří se kolem nich nepořádek. Příkladem takové realizace jsou kontejnery na sídlišti U Cukrovaru, novým typem nádob se zvýšila kapacita pro uložení odpadů. Pro představu – klasická/původní plastová nádoba na jednu surovinu (např. papír) má objem 1100 l, podzemní nádoba má kapacitu 5000 l, když je sdílená pro dvě komodity, tak 2x 2400 l.

Jsou po městě ještě další takové sestavy?

Ano, další podzemní sběrné místo je u vznikajícího autobusového terminálu, také v ulici Nad Lobčí, kde je sestava již zrealizována.

Jaký je v tomto ohledu výhled?

Máme vytipované ještě jedno místo v Lobečku, další plány zahrnují sídliště V Zátiší a Hůrku. Zapuštěné kontejnery jsou řešením především pro hustěji obydlené části. Tipujeme další lokality, problémem však je, že sídliště jsou hodně zasíťovaná, také je třeba, aby bylo sběrné místo u komunikace, aby byla dostupná dopravní obslužnost pro svážení odpadu, zároveň musí být místo v docházkové vzdálenosti občanů.

Předpokládám, že bez klasických nadzemních kontejnerů se ještě dlouho neobejdeme, jsou nějaké novinky ohledně jejich provozu?

Ano, věřím, že ke spokojenosti občanů, nemalý počet kontejnerů na separovaný odpad dožívá, aktuálně jednáme s firmou FCC o radikálnější výměně za nové nádoby s ohledem na to, aby bylo lehčí jejich otevírání a obecně celková manipulace s nimi.

Nedávno byly Vánoce, čas smažení řízků, kaprů a vinných klobás, jak je ve městě realizována recyklace olejů z domácností?

Není to tak dávno, co se změnil poskytovatel této služby, nyní spolupracujeme se společností Trafin oil, jejíž výhodou je, že oleje rovnou zpracovává, vlivem toho mají Kralupy lepší cenu za svoz a více nádob (z původních šesti jich je nyní 35).

A co klasické malé koše v ulicích, těch se žádná inovace týkat nebude? 🙂

Modernizaci neuniknou ani ty, zastaralé modré koše s propadajícími se dny jsou v současné době nahrazovány novými koši s výrazně vyšší kapacitou. Jedná se o betonové koše s pozinkovou vložkou, které jsou opatřeny stříškou proti zatékání vody a rozfoukání odpadu větrem. K dnešnímu dni je již ve městě nahrazeno okolo 60 ks a postupně budou pracovníci TSM nahrazovat další. K některým z nich budou doplněna nová místa se zásobníky sáčků na psí exkrementy, čímž se síť zásobníků významně rozšíří.

Autor:KZ