Střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou (6/2021)

Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava havarijního stavu střechy velké haly objektu zimního stadionu, Kralupy nad Vltavou“ se zhotovitelem Ladislavem Nápravníkem, Velvary, ve výši 149 919 Kč vč. DPH.

Rada města schválila uzavření „Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících“ se společností GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, na přeložku plynovodu v Husově ulici v Kralupech nad Vltavou. Předmětná přeložka je vyvolána v rámci stavby „Řešení zpevněných ploch v centru města – IV. etapa“.

Rada města schválila výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Stavební opravy sociálních zařízení v budovách DPS, V Luhu čp. 1181 a čp. 1171, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem DAVÍDEK – DKE s.r.o., Zlončice, za celkovou cenu 677 415,38 Kč s DPH.

Rada města schválila uzavření SOD se spol. LORENC TZB spol. s r.o., Hořičky, na vypracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby, v rozsahu prováděcí dokumentace akce „Obnova sekundárních rozvodů na sídlišti U Cukrovaru, Kralupy nad Vltavou“, včetně kontrolního rozpočtu stavby a soupisu prací, inženýringu a žádosti o společné povolení, za celkovou cenu 105 000 Kč bez DPH.

Rada města schválila záměr města pronajmout části pozemků parc. č. 152/1 a 152/2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou (u tělocvičny V Zátiší) v rozsahu 3 m2, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní dobou, za účelem umístění 1 ks Alzaboxu za nájemné 1 000 Kč/měsíc. Odběr el. energie bude hrazen přímo příspěvkové organizaci DDM Kralupy nad Vltavou.

Rada města schválila uvolnění finanční částky ve výši 80 000 Kč z rezervy města určené příspěvkovým organizacím, pro Základní školu Jodlova, na pořízení lavic a katedry do třídy 2. stupně ZŠ, dle předložené žádosti ředitelky.

Rada města schválila podání žádosti o dar 66 000 Kč na projekt „Výsadba stromů k akci rekonstrukce ulice Čechova, Kralupy nad  Vltavou, 1. etapa“ z Pravidel pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů.

Rada města vzala na vědomí informaci o hostování lunaparku pana G. B. na pozemku parc. č. 185/16 v k. ú. Lobeček od 5. 7. 2021 do 19. 07. 2021.

Rada města vzala na vědomí informaci Kulturního a společenského střediska v Kralupech nad Vltavou o pořádání Farmářských trhů ve dnech: sobota 24. 7. 2021, sobota 21. 8. 2021, sobota 18. 9. 2021 a sobota 16. 10. 2021 konaných na Palackého nám. (pěší zóna před MěÚ a v okolí fontány).

Rada města schválila využití stávajících pěti prodejních stánků pro některé prodejce a dále využití el. energie za sloupku na náměstí, případně z budovy MěÚ, pro konání Farmářských trhů ve výše uvedených datech konání, a to za předpokladu úhrady spotřebované el. energie.

Rada města vzala na vědomí informaci o zapojení příspěvkové organizace Městské muzeum Kralupy nad Vltavou do dotačního řízení MK ČR „Program udržitelnosti pro muzea II“.

Rada města schválila uvolnění finanční částky ve výši 150 000 Kč z rezervy města určené příspěvkovým organizacím, pro Základní uměleckou školu, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvkové organizaci, na realizaci venkovní pochozí podlahové krytiny, včetně zlepšení odtoku dešťové vody směrem od budovy, a pořízení nových vjezdových vrat s brankou, dle předložené žádosti ředitele.

Autor:KZ