Začala výstavba multifunkční učebny pro základní uměleckou školu

Začátkem měsíce března začala investiční akce s názvem „Přístavba objektu č. 181, ZUŠ Kralupy nad Vltavou“. Jejím účelem je rozšíření stávajícího zázemí dvorní vestavbou nové učebny, díky které škola dostane další potřebný prostor pro výuku.

Školu navštěvuje přes 740 žáků, kapacita „ZUŠKY“ je tak téměř naplněna. Standardně, mimo pandemická opatření, probíhá výuka na dvou místech, a to v hlavní budově v Riegrově ulici, jíž se týká započatá přístavba, a na odloučeném pracovišti v prostorách ZŠ Třebízského. „Do stávajících prostor školy se již delší dobu nevejdeme, proto velmi vítám možnost přístavby multifunkční učebny, která vyřeší naše nejpalčivější problémy,“ uvedl v loňském roce pro KZ ředitel ZUŠ Luboš Harazin. Dosavadní učebny jsou velikostně nevyhovující a nenaplňují potřeby učitelů a žáků, ani hygienické normy. Nová učebna by měla být využívána především pro výuku hudební teorie a mohla by sloužit i jako zkušebna pro komorní tělesa, jež při škole působí, pro pořádání menších kulturních akcí, ale i jako místo pro setkávání s pedagogy.

Nový komplex, jenž bude tvořen také propojovací halou, získá rovněž moderní zelenou střechu s dřevěnými prvky. Jelikož se nejedná o nikterak náročnou stavbu z hlediska provedení, lze očekávat dokončení akce ještě před letními prázdninami. „Termínově jsme k tomu od začátku směřovali. Škola bude mít pak celé dva měsíce na zařízení třídy. Doufejme, že v září už poběží výuka na všech úrovních,“ uvedla Marcela Horčičková, vedoucí odboru investic správy majetku MěÚ Kralupy nad Vltavou. I s přihlédnutím k těmto investičním krokům vedení města i nadále počítá s následným přesunutím ZUŠ do dlouhodobě plánovaného kulturního centra, které vznikne přestavbou budovy bývalého pivovaru. To potvrzují i slova kralupského starosty Marka Czechmanna: „Na tomto postupu se nic nemění. Každá organizace, která bude mít v rekonstruované budově pivovaru sídlo, si vytyčila určité požadavky, jimž se snažíme dostát. Stejně tak tomu je i v případě
umělecké školy.“

Otázkou ovšem zůstává, co bude s budovou školy po přestěhování. Marek Czechmann ovšem prozrazuje, že na všech těchto krocích se nyní pracuje. „Debaty o budoucnosti budov ZUŠ a DDM pochopitelně probíhají. Je možné, že se z těchto nemovitostí stanou městské byty, další variantou může být i prodej. Uvidíme, ke které alternativě se zastupitelé nakonec přikloní.“ Přístavba umělecké školy se některým zastupitelům při rozhodování, zdali ji realizovat či ne, jevila vzhledem k budoucímu přesunu do multikulturního centra jako neefektivní. Nicméně investice byla čtrnácti hlasy na veřejném zasedání v září roku 2020 podpořena. Zástupci města vzali v potaz právě onu neutěšenou situaci v ZUŠ a rovněž přihlédli k míře využitelnosti budovy v budoucích letech. Na projekt přístavby multifunkční učebny v umělecké škole uvolnilo město Kralupy nad Vltavou 2‚7 mil. Kč.

Aleš Levý, tiskový mluvčí MěÚ 
Karmela Spejchalová, šéfredaktorka 

 

Autor:KZ