Nabídka pronájmu bufetu

Město Kralupy nad Vltavou
v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. v platném znění oznamuje záměr města
p r o n a j m o u t nebytové prostory v objektu MěÚ Kralupy nad Vltavou obálkovou metodou

Budova : Městský úřad, Palackého náměstí č. p. 1
Katastrální území : Kralupy nad Vltavou

Specifikace nebytových prostor:
V prvním nadzemním podlaží budovy se samostatným vchodem
– Bufet 33,62 m2
– Bufet – zázemí 4,2 m2
– Sociální zázemí 3,54 m2
– Skladovací prostor v suterénu budovy 18,0 m2
– Terasa o rozměru 8 x 15 m 120,0 m2

Účel pronájmu:

zřízení provozovny občerstvení pro zaměstnance a návštěvníky MěÚ

Podmínky nájmu:
• nájem na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní dobou, nájemní smlouva bude uzavřena od 01.06.2023

• nájemce provede veškeré úpravy nebytových prostor včetně vybavení zařizovacími předměty potřebnými k provozu občerstvení na vlastní náklady tak, aby provoz byl zahájen nejpozději od 01.07.2023

• minimální otvírací doba občerstvení bude ve dnech:

pondělí a středa od 8.00 h do 17.00 h
čtvrtek od 8.00 h do 15.00 h
úterý a pátek od 8.00 h do 12.00 h

• nájemce bude zajišťovat zákonné revize vlastního vybavení na své náklady
• nájemce bude zajišťovat obvyklou údržbu předmětu pronájmu na své náklady
• minimální výše ročního nájmu je 12.000 Kč včetně 21 % DPH
• nájemce bude hradit pronajímateli spotřebu energií (el. energie, vodné, stočné) nad rámec nájmu (měsíční zálohy ve výši 4.000 Kč, 1 x ročně vyúčtování bez nároku na odpočet DPH)

Žádost musí obsahovat:
• údaje o žadateli (sídlo, IČ, telefonické spojení na žadatele)
• originál výpisu ze živnostenského rejstříku, u obchodní společnosti výpisu z obchodního rejstříku, o oprávněnosti provádět nabízené služby, který nebude starší 15-ti dnů
• popis podnikatelského záměru – využití jednotlivých prostor, nabízené služby a sortiment potravinářského zboží
• nabídku ročního nájmu v Kč včetně 21 % DPH
• potvrzení ekonomického odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou o bezdlužnosti žadatele vůči městu Kralupy nad Vltavou

Žádost musí být podána v zalepené obálce označena nápisem:
„Provozovna s občerstvením MěÚ – NEOTVÍRAT“ a s adresou odesílatele.

Žádosti lze poslat poštou na adresu: Městský úřad Kralupy nad Vltavou
Palackého nám.1
278 01 Kralupy nad Vltavou

nebo doručit osobně do podatelny MěÚ Kralupy nad Vltavou v přízemí budovy MěÚ, Palacké nám. 1, Kralupy nad Vltavou nejpozději do 18.05.2023 do 10,00 hodin. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.
Nabídky nelze doručit prostřednictvím datové schránky, nabídka doručena tímto způsobem nebude do výběrového řízení zahrnuta.

Kritérium pro výběr nájemce bude podnikatelský záměr a výše nájmu.

Obálky se žádostmi budou otevřeny komisí jmenovanou radou města dne 18.05.2023 a budou, v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., předloženy radě města k výběru a schválení nájemce.

Prohlídka prostor pro zájemce bude možná po telefonické domluvě s pronajímatelem.

Bližší informace o podmínkách nájmu budou zájemcům poskytnuty na MěÚ Kralupy nad Vltavou, odboru realizace investic a správy majetku.

Kontaktní osoba: Libuše Literová, tel. 315 739 816, libuse.literova@mestokralupy.cz

Zadavatel si vyhrazuje právo nevyhlásit vítěze nebo zrušit výběrové řízení v kterémkoliv stadiu.

Autor:KZ