Zimní údržba komunikací

Na letošní zimu jsou technické služby připraveny tak, jako v předchozích letech. Máme naskladněno cca 200 t soli, cca 50 t směsi posypového písku smíchaného se solí a cca 50 t samostatného písku. Toto množství posypových materiálů vychází ze zkušeností z předchozích let a prozatím se jeví jako dostatečné. Posypové materiály jsou v 90 % aplikovány při každém výjezdu ihned po zametení či shrnutí sněhu. Napomáhají tak k roztátí zbytkových vrstev sněhu, které ulpívají na chodnících po jejich mechanickém odstranění. Případně přispívají ke zdrsnění pochozích a pojezdových komunikací. O tom, jaký druh posypu bude v daný den aplikován, rozhoduje vedoucí čety, a to v závislosti na aktuálních a předpokládaných budoucích klimatických podmínkách. Pokud je předpoklad menších mrazů, je aplikována pouze sůl, naopak při větších mrazech pod -5 °C je aplikována sůl s pískem, jelikož sůl při nižších teplotách ztrácí na své účinnosti. Písek tak zajistí při zamrznutí soli se sněhem zvýšení adheze při pojezdu či chůzi na pozemních komunikacích.

Pro četu zimní pohotovosti je k dispozici 9 ks techniky. K použití všech strojů však dochází až při větších či déletrvajících spadech sněhu, ke kterým v našem městě nedochází tak často. Ke standardnímu výjezdu je tak používáno 5 ks techniky. Jedná se o dva chodníkové zametače menších rozměrů, dvě vozidla typu multicar, jež zajišťují zametání širších chodníků, posyp zastávek apod. a v poslední řadě silniční sypač, který ošetřuje místní komunikace našeho města.

Tento rok bude nově v provozu i kloubový sypač, který bude na chodnících aplikovat solankovou směs (po strojní úpravě). Výhodou solankové směsi je okamžitá účinnost na rozdíl od klasické soli. Další předností tohoto stroje je automaticky řízená aplikace rozmrazující směsi, která je přímo úměrná rychlosti stroje. To umožňuje efektivnější provoz stroje z hlediska účinnosti a ekonomiky. Tento stroj bude sloužit k posílení stávajících dvou kusů kloubových chodníkových sypačů, které již vzhledem ke stáří postupně dosluhují.

Ve městě se nalézá cca 80 km vozovek a 80 km chodníků. Zásah zimní údržby plně podléhá operačnímu plánu zimní údržby schválenému radou města. Ten mimo jiné rozděluje zásah do několika skupin dle důležitosti, kdy se začíná od těch nejfrekventovanějších a nejosídlenějších míst až po ty nejméně obydlené okrajové části města. Ve městě se nalézají i místa, jež ke své malé významnosti nejsou zařazena do zimní údržby, zde údržba není prováděna. Tato místa jsou rovněž každoročně schvalována radou města. Například při průměrné rychlosti chodníkového zametače cca 3 km/h je zcela jasné, že nemůže být vše ošetřené okamžitě. Na některá místa se pak dostaneme až v řádu několika hodin, navíc nám často údržbu znesnadňují či dokonce znemožňují např. vozidla, která ve velké míře parkují na místech, jež jim zákon zakazuje. To pak zbytečně prodlužuje dobu zásahu.

K zásahu do zimní údržby jsou připraveny dvě čety střídající se v týdenních intervalech. Každá z čet je tak připravena 24 hodin 7 dní v týdnu k zásahu, přičemž podmínky, kdy vyjet, se často liší. Uvedu takový zvláštní příklad: je vyhlášeno varování před ledovkou – v takovém případě se vyjíždí i několik hodin dopředu a solí se místní komunikace například i během pěkného slunečného dne. Lidé nám mezitím volají, proč plýtváme solí, personálem a penězi. Ale pak uhodí ledovka a během hodiny může klouzat celé město. Když bychom vyjeli až v čase vzniku ledovky, některá místa by byla i několik hodin kluzká a nebezpečná. Někdy nám lidé volají, byl tu sypač, ale jen projel a nesypal. Ano, i to je možné, jel si doplnit posypové materiály :).

Je třeba zmínit, že ne všechny vozovky udržují městské technické služby, značná část vozovek, „silnic dle zákona o pozemních komunikacích“, spadá do Správy a údržby silnic Středočeského kraje. Výčet je poměrně rozsáhlý a je možno ho nalézt ve schváleném operačním plánu zimní údržby našeho města. Také bych chtěl občany ubezpečit, že když sněží nebo to klouže, už jsme jistě dlouho v terénu a intenzivně pracujeme na zmírnění závad ve schůdnosti a sjízdnosti vzniklými povětrnostními podmínkami a jejich důsledky. Závěrem bych chtěl občany našeho města vyzvat, ať především parkují v souladu se zákonem, urychlí a zjednoduší to naši práci. Děkujeme.
LUBOŠ NĚMEC, ŘEDITEL TSM

Autor:KZ