Střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou (12/2021)

Rada města schválila vybourání příčky mezi učebnami v objektu AZ centrum, Třebízského čp. 524, Kralupy nad Vltavou, které bude hrazeno z finančních prostředků AZ centra. Všechny stavební úpravy budou provedeny odbornou firmou.

Rada města schválila vytipování lokalit, ve kterých je obnova veřejného osvětlení prioritní. Jsou to následující lokality: ulice Gen. Klapálka, ulice Třebízkého, ulice Pražská, ulice Žižkova, ulice Dobrovského, ulice Hálkova, sídliště U Cukrovaru + přilehlé parky, rozdělení rozvaděče v ulici Ladova.

Rada města schválila uzavření smlouvy s Agenturou regionálního rozvoje ČR, MOLATRADE s.r.o., za cenu 248 700 Kč bez DPH, a to na zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení z Národního plánu obnovy, včetně kompletace povinných příloh, organizaci výběrového řízení a zajištění realizačního managementu projektu. Součástí je i vypracování projektové dokumentace, jejíž finální podoba bude radě města předložena ke schválení.

Rada města schválila výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Gen. Klapálka – III. a IV. etapa“ s dodavatelem ELTODO, a.s., Praha 4, a to za celkovou cenu 17 174 384,84 Kč bez DPH, resp. 20 781 005,66 Kč s DPH.

Rada města schválila výzvu k podání nabídek a smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Chodník v lokalitě Na Cikánce, Kralupy nad Vltavou“, a to s upraveným termínem plnění od 1. 8. 2022 do 30. 11. 2022.

Rada města doporučila tajemníkovi MěÚ uzavřít pracovní poměr na pozici šéfredaktor Kralupského Zpravodaje s paní Andreou Jůnovou, s účinností od 1. 1. 2022.

Rada města stanovila počet zaměstnanců města zařazených v MěÚ Kralupy nad Vltavou pro rok 2022, na počet 132 zaměstnanců (121 pracovních tabulkových míst, 11 zaměstnanci na MD a RD).

Rada města schválila uzavření příkazní smlouvy se společností RUNICORN consulting s.r.o., Hostivař, a to na administraci zadávacího řízení „Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa“ zadávaného ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce za cenu 55 000 Kč s DPH, a to vše pouze za předpokladu, že dojde ke schválení této akce zastupitelstvem města pro rok 2022.

Rada města schválila podání žádosti o dotaci na „Pořízení nové CAS“ z Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek spolufinancování projektu.

Rada města schválila společenskému středisku Kralupy n. Vlt. podání žádosti o dotaci na projekt „Festival poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2022“ z Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Stř. kraje.

Autor:KZ