Střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou (9/2021)

Rada města schválila přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu prevence, ve výši 99 000 Kč na projekt „Společně proti kriminalitě“ a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

Rada města schválila Základní škole v Kralupech nad Vltavou Gen. Klapálka 1029, 278 01 Kralupy nad Vltavou, přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu prevence, ve výši 114 000 Kč na projekt „Semiramis“ a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

Rada města schválila přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy památek, ve výši 40 105 Kč na projekt „Městská knihovna – E-knihy a dovybavení výpočetní technikou“ a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

Rada města schválila Kulturnímu a společenskému středisku Kralupy nad Vltavou přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy památek, ve výši 100 000 Kč na projekt „Festival poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2021“, a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

Rada města vzala na vědomí předloženou studii krajinářského řešení rekonstrukce náměstí J. Seiferta, Kralupy nad Vltavou – Lobeček, kterou vypracovali Ing. Markéta Pešičková a Ing. Radek Csáno DiS. Dále rada města pověřila odbor realizace investic zajištěním cenové nabídky od zpracovatele předmětné studie na vyhotovení následné projektové dokumentace.

Rada města vzala na vědomí oznámení ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, o rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace ve výši 1 003 358 Kč, v rámci projektu Šablony III s názvem Komenda 2021.

Rada města schválila výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Svoz separovaného odpadu ve městě Kralupy nad Vltavou 2022“, a to s dodavatelem „FCC Regios, a.s., Úholičky, za jednotkové ceny uvedené v důvodové zprávě, s celkovou cenou 5 264 240,00 Kč bez DPH, resp. 6 053 876,00 Kč s DPH.

Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na akci „Zhotovení lezecké stěny na Sportovní hale Cukrovar v Kralupech nad Vltavou“, a to se zhotovitelem MAKAK Walls s.r.o, Jablonec nad Nisou, v šířce 12 m ve výši 1 114 566 Kč bez DPH (1 348 625 Kč vč. DPH).

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě na stavební akci „Stavební opravy sociálních zařízení v budovách DPS V Luhu čp. 1181
a čp. 1171, Kralupy nad Vltavou“, jehož předmětem budou méně práce v celkovém finančním objemu 6 916,00 Kč bez DPH.

Rada města schválila uzavření kupní smlouvy na nákup čtyř kusů polopodzemních plastových kontejnerů MOLOK DOMINO GLOBAL se společností MEVA a.s., Roudnice nad Labem, za cenu 379 400,00 Kč bez DPH, resp. 459 074,00 Kč s DPH.

Rada města uložila TSM Kralupy objednat a osadit ukazatele rychlosti GR33C (jedná se o 2 ks ukazatelů rychlosti, 2 ks modulů napájení z veřejného osvětlení a dopravu) v ulici Třebízského, a to dle již schváleného umístění na stožárech veřejného osvětlení.

Autor:KZ