Vojtěch Pohl, kralupský místostarosta: Lobeček si zaslouží moderní centrum

V průběhu necelého roku prošla obnovou výrazná část zeleně v městské části Lobeček. Uschlé křoviny byly v hojné míře nahrazeny moderními druhy stromů, jež mnohem lépe zapadají do městského prostředí. A protože výsledky spojené s tímto projektem jsou již zcela viditelné, vybral jsem toto téma jako ústřední bod rozhovoru s místostarostou Vojtěchem Pohlem. V neposlední řadě jsme se také zastavili u restartu kulturního a sportovního života, který byl na dlouhé měsíce ochromen coronavirovou pandemií.

Pane místostarosto, v Lobečku byla před několika měsíci dokončena obnova místní zeleně. Jak jste s touto akcí spokojen? Bude na ni v blízké budoucnosti navazovat nějaký další projekt obdobného zaměření?

Ve vnitroblocích v Lobečku díky této revitalizaci přibylo mnoho stromů a keřů, proto jsem rád, že se tuto dlouhodobě plánovanou akci podařilo uskutečnit. Tímto však ani tato realizace nekončí a po dobu dalších let bude probíhat potřebná péče o nově vzniklou zeleň. Na stejném břehu řeky se nyní připravuje obnova stromořadí v Mostní ulici, kde se ve vyvýšených pruzích novým stromům příliš nedaří. Na opačném břehu Vltavy je naprojektována revitalizace sídelní zeleně a kompletního mobiliáře na sídlišti Hůrka, která by měla navázat na dřívější rekonstrukci sídliště V Zátiší.

V blízkosti parkovacího domu vznikne taktéž nová odpočinková zóna. Bude i zde výrazné zastoupení zeleně?

Vznikne zde poměrně významný zelený pruh, který ale bude protnut novou spojovací silnicí k autobusovému terminálu. V této lokalitě se nedá hovořit o parku, protože prostor před nádražím bude mít spíše propojovací funkci. Ale i přesto mám v tomto projektu dobrý pocit z celkem významného zastoupení zeleně, kde mimo jiné vzniknou také nové vsakovací objekty na zadržování dešťové vody v krajině, přičemž parkovací dům bude zakrývat zelená střecha. Tyto moderní, přírodní prvky mne v této lokalitě těší nejvíce. Kromě nich přibude i množství nově vysazených stromů a nový mobiliář k možnému odpočinku v relativně centrální části města.

Jaké záměry mají představitelé města se Seifertovým parkem v Lobečku? Nefunkční kašnu nahradil záhon, ovšem ani ten zatím nevypadá příliš reprezentativně. Jaké by měly být v této věci další kroky?

Upřímně jsem nebyl velkým zastáncem demolice kašny. Byť se jednalo o neobnovitelný a nefunkční prvek, tak jsem spíše zastáncem komplexních a koncepčních řešení, mezi které demolice kašny rozhodně nepatřila. Seifertovo náměstí pomalu dožívá jako celek, a proto si myslím, že by mělo být jako celek zrekonstruováno. Letničkový záhon, který byl na místě kašny vysazen, je vždy jednoletým řešením. Původní myšlenka byla vytvořit méně nákladný záhon přírodního charakteru, který nebude náročný na údržbu. S výsledkem však nejsem rozhodně ztotožněn a pro příští rok již hledáme jiné řešení daného záhonu. V tomto roce jsme nechali zpracovat novou architektonickou studii ve spolupráci s paní krajinářskou architektkou Markétou Pešičkovou. Tato studie zachovává Seifertovo náměstí ve všech významných ohledech a zároveň tento prostor modernizuje a vytváří důstojné místo pro setkávání lidí i odpočinek. Studie byla odevzdána nedávno, ale výhledově bych byl rád, aby se s ní seznámilo zastupitelstvo a poté i široká veřejnost. Další kroky v rámci budoucnosti Seifertova náměstí budou v rukách zastupitelů. Osobně jsem přesvědčen, že si Lobeček také zaslouží své moderní centrum.

Přejdeme nyní ke kultuře. Městu se ve spolupráci s Kulturním a společenským střediskem Kralupy nad Vltavou podařilo zajistit program pro tzv. Kralupské kulturní léto. Jak jste spokojen s tematickým zacílením akce? Bylo náročné dát toto všechno dohromady? Covidová situace byla v prvopočátcích příprav stále dosti nepřehledná.

Kralupské kulturní léto by mělo v tomto roce nahradit tradiční Dny Kralup, které byly kvůli covidu několikrát odloženy. Program byl záměrně vytvořen na letní měsíce, kdy jsme předpokládali, s ohledem na platná opatření, že bude možné kulturní akce uspořádat. V posledním roce bylo skutečně obtížné naplánovat jakýkoli kulturní počin, a dokonce ani při prvním oznámení Kralupského kulturního léta jsme nedokázali odhadovat, jaké budou aktuální podmínky na sklonku prázdnin. Věřím, že program je pestrý a že si v něm každý najde své kulturní vyžití.

V místním kulturním domě probíhá dlouhodobě plánovaná rekonstrukce. Jak dlouho potrvá? Existuje nějaké náhradní řešení, jak kralupskou kulturu udržet v chodu i v průběhu této pauzy?

Úvodem bych rád zmínil, že rekonstrukce elektroinstalace ve velkém sálu byla nevyhnutelná. Původní elektrorozvody byly na pokraji životnosti a bez jejich rekonstrukce by velký sál kulturního střediska nemohl v budoucnu fungovat. Samotná realizace by měla proběhnout zhruba do konce roku 2021. Po domluvě s ředitelem KaSS, panem Janošem, by se mohly menší koncerty a jiné akce v chladnějších měsících uskutečnit také v kinosále. Tím by se kulturní vyžití mohlo částečně zachovat. Plesy a další akce, které vyžadují velký divadelní sál, jsou směřovány do roku 2022.

Z důvodu lockdownů byly v předchozím roce ukončeny všechny sportovní soutěže, přičemž činnost jednotlivých oddílů byla víceméně pozastavena. Máte představu, v jaké „kondici“ vstupují kralupské oddíly do nové sezóny? Měly kluby např. nějaké požadavky, kterým bylo třeba vyhovět?

Mám povědomí o tom, že se někteří kralupští sportovci po dlouhé sportovní odmlce ke své sportovní činnosti již bohužel nevrátili. Podobnou zkušenost mám i v našem florbalovém klubu, nicméně věřím, že se většina kralupských oddílů vrátí v dobré kondici a že si své členy opět najdou. Většina požadavků byla na to, aby dané oddíly mohly vykonávat svoji činnost i během léta, kdy bývají některá sportoviště běžně zavřená. Tyto požadavky vznikaly především proto, aby kluby alespoň částečně dohnaly svoji činnost z dob lockdownů a myslím si, že byly zcela legitimní a také jim bylo ve valné většině vyhověno. Sám jsem byl vděčný, že je opět možné sportovat, a budu doufat, že tento stav vydrží i se začátkem nového školního roku.

V nedávné době se hodně hovořilo o možné realizaci nové sportovní haly. Jak jste s těmito plány daleko? Kde by případně měl nový komplex vzniknout?

Naposledy jsme sportovní halu zmiňovali, když zastupitelstvo projevilo vůli tento záměr v budoucnu realizovat. V současné chvíli jsme pokročili dále a v blízké době by měl proběhnout výběr dodavatele projektové dokumentace nové potenciální multifunkční sportovní haly. Dokumentace by měla vznikat v následujícím roce a měla by mimo jiné hodnotit vytipované lokality po sportovní stránce, ale i po stránce využitelnosti (např. školami v dopoledních hodinách). Teprve v průběhu zpracování dokumentace se dostaneme ke konkrétnějším obrysům sportovní haly a jejího umístění. Tento záměr má od počátku moji podporu a na přípravu konkrétního projektu se velmi těším.

Aleš Levý, tiskový mluvčí MěÚ

Autor:KZ