Ladislav Voves, ředitel kralupské městské policie: V místech, kde vyhláška dovoluje volný pohyb psů, je zapotřebí na psa pořád dohlížet

V redakci se shromažďují stížnosti obyvatel na nezodpovědné majitele psů, především v souvislosti s volným pobíháním na nepovolených místech či nevychovanými psy. Na tuto problematiku jsme se blíže podívali s ředitelem kralupské městské policie Ladislavem Vovsem.

Obecně závazná vyhláška města č. 2/ 2020 upravující lokality zákazu volného pobíhání psů platí již od června 2020. Znají vlastně občané nově upravené lokality?

Předně je potřeba zmínit, že nová obecně závažná vyhláška č. 2/ 2020 „O veřejném pořádku a zajištění čistoty města“ je pouze aktualizovanou verzí dvou vyhlášek z roku 2001 a jedné z roku 2005, jež byly přijetím nové vyhlášky zrušeny. Nejsou v ní zahrnuty žádné revoluční novinky a z velké části pouze kopíruje již dříve platná nařízení. Přesto všem doporučuji si ji přečíst. Především potom všem majitelům psů, jichž se tato vyhláška týká především. Mimo jiné jsou její přílohou mapky s místy, kde je možné venčit psy bez vodítka.

Jak často pokutujete nebo „domlouváte“ majitelům psů, aby měli své čtyřnohé mazlíčky na vodítku v místech, kde je to povinné? S jakými nejčastějšími problémy v této souvislosti se setkáváte?

V Kralupech nad Vltavou je registrováno přibližně 1 500 psů. Spousta lidí si bohužel neuvědomuje, že pokud má psa či jiné zvíře, tak si pořizuje zejména povinnosti a jejich neplněním se vystavují riziku sankcí ze strany městské policie, Odboru životního prostředí MěÚ či Krajské veterinární správy. Strážníci městské policie řeší v terénu zejména přestupky týkající se volného pohybu psů, neprovedení odklizení exkrementů či neuhrazení poplatku za psa. Strážníci navíc odchytí ročně přibližně sto zatoulaných psů, provedou likvidaci více než padesáti uhynulých zvířat a přibližně desetkrát ročně řeší i případy napadení člověka psem.

Setkáváte se s porušováním vyhlášky „náhodně“ během služby nebo vás častěji upozorňují občané města?

Oznámení od občanů jsou v této oblasti spojeny téměř výhradně s upozorňováním na zatoulané psy. U veškerého výše uvedeného protiprávního jednání se městská policie pokouší eliminovat především recidivu, a to prováděním preventivní kontrolní činnosti se zvláštním zaměřením na osoby a místa, kde již v minulosti takové jednání zaznamenala. V této souvislosti je třeba uvést, že strážníci svou službu vykonávají výlučně v jednotném stejnokroji (uniformách), tedy jen mizivé množství lidí v přítomnosti strážníků po svém psu neuklidí, nebo ho nechá volně se pohybovat v místě, kde to není vyhláškou výslovně povoleno.

Existují ve vyhlášce nějaké výjimky?

S výjimkou míst konkrétně určených vyhláškou je na veřejných prostranstvích pohyb psů možný pouze na vodítku, pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa. V době konání hromadných akcí navíc platí povinnost mít náhubek pro všechny psy, kteří jsou „v kohoutku“ vyšší než 30 cm.

Pes „na volno“ může v některých občanech vyvolávat strach až úzkost. Lidé rovněž často upozorňují na neodvolatelnost psa. Jak by se měl chovat zodpovědný majitel, a to i v místech volného pohybu psů?

Každý majitel by si měl v první řadě uvědomit, že za svého psa a případně způsobené nehody nese plnou odpovědnost. Majitel psa musí předpokládat, že se pes může začít chovat nebezpečně a agresivně a na takovou situaci by měl být připraven. Měl by učinit potřebná opatření, aby takovému nevhodnému chování psa zabránil. V místech, kde vyhláška dovoluje volný pohyb psů, je zapotřebí na psa pořád dohlížet.

Závěrem bych rád zmínil, že si vážíme všech zodpovědných a ohleduplných majitelů psů. Těm nezodpovědným bych chtěl vzkázat, že v případě zjištění výše uvedených přestupků dosahují pokuty značné výše. U znečištění veřejného prostranství je to až 20 000 Kč, při úniku psa z pozemku hrozí pokuta do výše 50 000 Kč a při porušení vyhlášky (volné pobíhání psa či neuhrazení poplatku obci) dokonce až 100 000 Kč.

Karmela Spejchalová, šéfredaktorka

Autor:KZ