Střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou (11/2021)

Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na vypracování statického posouzení nosné ocelové konstrukce v hale zimního stadionu v Kralupech nad Vltavou, a to dodavatelem Ing. Vácha s.r.o., Praha, ve výši 184 600 Kč bez DPH (223 366 Kč vč. DPH).

Rada města schválila provedení nutných prací v rámci IT připojení objektu parkovacího domu zhotovitelem KnVnet services s.r.o., Kralupy nad Vltavou, za celkovou cenu 81 769 Kč bez DPH (98 940,49 Kč vč. DPH).

Rada města schválila pro následný provoz parkovacího domu uzavřít smlouvu na dodávku konektivity – internet Real Fiber 500/500 + veřejná IP adresa – cena 649 Kč vč. DPH/měsíc. Poskytovatelem bude společnost KnVnet services s.r.o., Kralupy nad Vltavou.

Rada města vzala na vědomí odstranění havárie vodovodu v MŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou, vzniklé prasklou přívodní hadičkou od roháčku k nádržce WC, dodavatelem Tomášem Cinádrem – zednické práce, Kralupy nad Vltavou, ve výši 438 159 Kč bez DPH (530 172,40 Kč vč. DPH).

Rada města uložila energetickému manažerovi města zahájit jednání k možnosti získání dotace z Národního plánu obnovy (výzvy č. 1/2022 rekonstrukce veřejného osvětlení). O výsledcích jednání bude rada města následně informována tak, aby měla dostatek informací k rozhodnutí, zda se o tuto dotaci v příštím roce ucházet.

Rada města vzala na vědomí úplný programový koncept slavností „ADVENTNÍ ČAS V KRALUPECH NAD VLTAVOU 2021“ od 27. 11. do 24. 12. 2021, dle předloženého programu.

Rada města schválila se společností TRAFIN OIL, a.s., sběr a likvidaci odpadu a zároveň schvaluje umístění sběrných nádob dle předloženého návrhu.

Rada města uložila starostovi města jednat se zástupci soukromého developera o možnosti finanční participace na uvedených přeložkách plynárenského zařízení v rámci investiční akce „Rekonstrukce komunikace, a to včetně inženýrských sítí v ulici Ke Studánce, Kralupy nad Vltavou“.

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení na služby s názvem „Výstavba nové sportovní haly v Kralupech nad Vltavou – projektová dokumentace“.

Rada města schválila zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení na služby s názvem „Výstavba nové sportovní haly v Kralupech nad Vltavou – projektová dokumentace“.

Rada města vzala na vědomí informaci o poškození rovné střechy nad velkým sálem na objektu KaSS Kralupy nad Vltavou, způsobeném vichřicí. Dále pak rada schválila objednání opravy střechy firmou DAVÍDEK – DKE s.r.o., Zlončice, a to za částku 254 052,04 Kč bez DPH (307 402,97 vč. DPH).

Rada města schválila provedení rekonstrukce venkovního hřiště v areálu Kralupská sportovní, s.r.o., jež spočívá ve výměně železné konstrukce oplocení, a to ve výši 145 456 Kč.

Rada města schválila dodatek ke smlouvě na akci „Zhotovení lezecké stěny na sportovní hale U Cukrovaru, Kralupy nad Vltavou“ se zhotovitelem Makak walls, s.r.o., Jablonec nad Nisou ve výši 16 400 Kč bez DPH (19 844 Kč vč. DPH).

Autor:KZ