Střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou (10/2021)

Rada města souhlasí s realizací záměru spolku MOVERE, z.s., otevřít a provozovat na území města základní školu a mateřskou školu MOVERE.

Rada města uložila organizaci Sociální služby města Kralupy n. Vlt., aby zajistila rozvoz obědů klientům pečovatelské služby komerční dovážkovou službou.

Rada města schválila koncept expozice muzea v bývalém pivovaru, a to dle předložené důvodové zprávy. u Rada města vzala na vědomí výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření kupní smlouvy na akci „Dodávka kloubového nosiče se zimní výbavou a nástavbou na likvidaci plevele“ s dodavatelem Kärcher spol. s r.o., Modletice, s nabídkovou cenou 2 425 586 Kč bez DPH, resp. 2 934 959 Kč s DPH.

Rada města schválila uvolnění finanční částky ve výši 214 314 Kč z rezervy města pro ZŠ 28. října na opravu poničených žlabů.

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky v nadlimitním režimu zadávané formou otevřeného řízení s názvem „Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou 2022–2024“, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Rada města schválila zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo k veřejné zakázce s názvem „Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou 2022–2024“.

Rada města schválila uzavření kupní smlouvy na nákup podlahového mycího stroje KÄRCHER pro potřeby úklidu parkovacích ploch v parkovacím domě od společnosti Agrokom-tech BRYSS s.r.o, za nabídkovou cenu 810 000 Kč bez DPH, resp. 980 100 Kč s DPH.

Rada města schválila výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou – II. etapa“, a to s dodavatelem Metrostav Infrastructure a.s., Praha 8, za celkovou cenu 10 399 475,98 Kč bez DPH, resp. 12 583 365,94 Kč s DPH.

Rada města vzala na vědomí havarijní stav technologie a bazénové vany 25m bazénu. Zároveň také doporučuje zastupitelstvu zařadit plánovanou investiční akci „Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapu“ do rozpočtu města na rok 2022, a to z důvodu havarijního stavu bazénové technologie. Předpokládaná hodnota finančních nákladů na realizaci stavby je dle kontrolního rozpočtu z 2. poloviny roku 2020 cca 36 mil. Kč vč. DPH.

Rada města schválila záměr, aby se Město Kralupy nad Vltavou stalo členem Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z.s., od 1. 1. 2022. Také pověřila Mareše Stanislava zastupováním města Kralupy nad Vltavou na valných shromážděních a jiných akcí pořádaných výše uvedeným spolkem.

Rada města uložila Kralupské sportovní, s.r.o., provést úpravu vyznačení názvu zimního stadionu na fasádě objektu následovně: „ZIMNÍ STADION MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU + logo města“.

Rada města pověřila starostu města Ing. Marka Czechmanna podepsáním Souhlasu města Kralupy nad Vltavou s výukou dopravní výchovy lektorem BESIP.

Rada města schválila nákup 12 jízdních kol a 6 cyklistických helem z rozpočtu OSVŠK na rok 2022 pro výuku dopravní výchovy na dopravním hřišti na ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou a jejich uskladnění v kontejneru, který je součástí dopravního hřiště.

Autor:KZ