Střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou (4/2021)

Rada města schválila uvolnění finančních prostředků pro TSM na stavební úpravy plochy po demolici objektu fontány v Seifertově parku dle předložené cenové nabídky „Stavební úpravy původní kašny Seifertovo náměstí“, ze dne 8. 3. 2021, ve výši 75 381 Kč.

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Parkovací stání v ulici Na Hrádku, Kralupy nad Vltavou“ v souladu se směrnicí upravující pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Rada města schválila podání žádosti o dotaci na projekt „Dopravní hřiště Třebízského“ z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času a závazek spolufinancování projektu.

Rada města schválila podání žádosti o dotaci na projekt „Společně proti kriminalitě“ z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu prevence a závazek spolufinancování projektu.

Rada města schválila Základní škole v Kralupech nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, podání žádosti o dotaci na projekt „Semiramis“ z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje, Středočeského Fondu prevence, a závazek spolufinancování projektu.

Rada města schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Přístavba objektu čp. 181, ZUŠ Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem MIRAMID s.r.o., Praha 5. Předmětem dodatku jsou vícepráce ve výši 3 094,35 Kč vč. DPH a prodloužení termínu dokončení díla o 21 dnů, tj. do 21. 7. 2021.

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce s názvem „Rekonstrukce rozvodů elektro v KaSS, Kralupy nad Vltavou – II. a III. etapa“.

Rada města schválila záměr města pronajmout část pozemku parcel. č. st. 171/2 v k. ú. Lobeček, pod stávající garáží, o výměře 20 m2 na dobu určitou do 31. 12. 2024 za nájemné 5 000 Kč/ rok. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách a webových stránkách města.

Rada města vzala na vědomí informaci o termínech a organizaci zápisu dětí do kralupských mateřských škol pro školní rok 2021/ 2022.

Rada města schválila uvolnění finanční částky ve výši 219 000 Kč z rezervy města určené příspěvkovým organizacím pro Základní školu Václava Havla v Kralupech nad Vltavou na realizaci výměny podlahové krytiny v prvním patře pavilonu druhého stupně.

Rada města pověřila kulturní komisi k průzkumu možností a zjištění novodobých technologií pro rozvoj městského muzea a na základě zjištění, společně s ředitelem MěM, připravit návrh expozic a rozvoje MěM.

Rada města schválila poskytnutí individuální dotace ve výši 28 000 Kč Centrum D8, Roudnice nad Labem, na úhradu nákladů spojených s provozem Centra D8 v provozovně Třebízského 524, Kralupy nad Vltavou.

Autor:KZ