Střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou (02/2021)

Rada města schválila podání žádosti o dotaci prostřednictvím výzvy 13/ 2020 „Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč“ z Národní sportovní agentury.

Rada města schválila administrátora dotace na akci „Rekonstrukce plaveckého bazénu“, a to společnost B&P Research s. r. o., Brno, za cenu 78 650 Kč včetně DPH.

Rada města schválila uzavření dodatku smlouvy ze dne 4. 12. 2020 na vzniklé vícepráce spojené s vypracováním kompletně nového statického posouzení konstrukcí a zakládání, včetně samostatné části projektové dokumentace pro provedení stavby ,„Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou – vícepráce,
statika“, a to za celkovou cenu 106 000 Kč bez DPH, resp. 128 260 Kč vč. DPH.

Rada města schválila vypracovaný dokument Bezpečnostní analýza za rok 2020 – podklad pro projekty a akce Programu prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou na rok 2021. u Rada města schválila Závěrečnou zprávu Programu prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou za rok 2020.

Rada města vzala na vědomí informaci o termínu zápisu dětí do 1. tříd kralupských základních škol
pro školní rok 2021/ 2022 ve dnech 6. 4. 2021 a 7. 4. 2021. Organizace a průběh zápisu budou určeny a včas upřesněny podle vývoje pandemické situace a dle vládních opatření.

Rada města schválila, že nebude obcím, jež uzavřely s městem Kralupy nad Vltavou dohodu o školském spádovém obvodu, účtovat neinvestiční výdaje školských zařízení (školních družin, školních klubů a školních jídelen) sloužících základním školám zřízeným městem Kralupy nad Vltavou za 1. pololetí školního roku 2020/ 2021, a to z důvodu mimořádných opatření ve školství v souvislosti s koronavirem. u Rada města vzala na vědomí informaci ředitele muzea o finanční náročnosti vybudování moderní expozice v bývalém pivovaru. Dále uložila řediteli městského muzea předložit RM návrh konceptu a expozic ve variantách využití přidělených prostor muzeu v budově „pivovarské sladovny“.

Rada města jmenovala Mgr. Hanu Bínovou ředitelkou příspěvkové organizace města „Městský bytový podnik Kralupy nad Vltavou“, s účinností od 1. 4. 2021.

Rada města schválila zřízení nového pracovního místa na odboru dopravy MěÚ pro výkon agendy „převody vozidel, technické průkazy“, z důvodu zvýšení personální kapacity pro vyřizování příslušných
žádostí a následné zkrácení „čekacích lhůt“ pro žadatele.

Rada města schválila počet zaměstnanců města zařazených v MěÚ Kralupy nad Vltavou pro rok 2021
(počet 132 zaměstnanců – 121 pracovních tabulkových míst, 11 zaměstnanců na MD a RD).

Rada města schválila uzavření smlouvy o spolupráci s nadačním fondem NOVÉ ČESKO, Praha 6, na realizaci programu REVOLUTION TRAIN pro žáky, studenty a veřejnost, a to za cenu 118 000 Kč.

Rada města uložila odboru ŽP zajistit osázení plochy po původní kašně na Seifertově náměstí letničkovými květinovými směsi, jako dočasné řešení.

Autor:KZ