Město pro život i s narůstajícím počtem občanů?

Kralupy nad Vltavou se mění před očima. Modernizují se, rozrůstají se o nové lokality pro bydlení, s čímž se pochopitelně mění také infrastruktura města, krajinný ráz, sociální obslužnost aj. V několika následujících vydáních Kralupského Zpravodaje se budeme věnovat tématu rozvoje města a nové výstavby. S tímto úzce souvisí logický nárůst obyvatel města, který přirozeně přináší další soubor vyplývajících okolností, na nichž je nutno systematicky pracovat, aby se neznehodnocovala kvalita života ve městě. Jaké jsou tedy již schválené lokality pro další výstavbu, jaké typy domů zde vyrostou a o kterých záměrech ještě Město bude rozhodovat? O jaké lokality mají zájem developeři? Kolik nových obyvatel v budoucích letech přibyde? To jsou otázky, na něž budeme hledat odpovědi v našem novém seriálu.

VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Co je územní plán a k čemu slouží?
Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Územní plán vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Územní plán se pořizuje pro celé území obce, je závazný pro rozhodování v území – vydávání územních rozhodnutí a územních souhlasů.

Co je územní studie a k čemu slouží?
Územní studie především prověřuje podmínky změn v území. Je zpravidla pořizována pro ověření možností využití konkrétního řešeného území, zastavitelných nebo přestavbových ploch nebo vybrané části nezastavěného území z hlediska komplexního řešení krajiny. Navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. Územní studii lze využít například pro prověření a posouzení:

 územních podmínek ochrany hodnot území při řešení střetů zájmů (rekreace nebo
těžby nerostných surovin se zájmy ochrany přírody apod.),
 umístění dopravních systémů nebo technické infrastruktury,
 umístění územního systému ekologické stability,
 umístění obnovitelných zdrojů energie v krajině,
 řešení vybraných problémů urbanistické koncepce (uspořádání zastavitelných
ploch, dopravního řešení, technické infrastruktury, umístění občanské vybavenosti,
zeleně aj.).

Územní studií může být také detailněji prověřeno řešení obsažené v ÚPD, např. může navrhnout umístění místní komunikace a navazující parcelaci plochy bydlení vymezené územním plánem. Územní studií lze prověřovat a posuzovat jakékoli změny v území bez většiny formálních náležitostí, které jsou vyžadovány u pořizování územně plánovací dokumentace. Pořizovatel pořizuje územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu.

Rozhovor s Ing. Petrem Listíkem, radním a předsedou komise výstavby a rozvoje města, o územním plánu: http://www.kralupskyzpravodaj.cz/2021/02/03/petr-listik-radni-a-predseda-komise-vystavby-a-rozvoje-mesta-uzemni-plan-lze-menit-jen-na-zaklade-zadosti-schvalene-zastupitelstvem/ 

Autor:KZ