Střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou (01/2021)

Rada města schválila udělení smluvní pokuty podle smlouvy o dílo zhotoviteli spol. HESS – PROJEKTY A REALIZACE STAVEB, s.r.o., Brno, v souvislosti s prováděním projektových prací na investiční akci „Parkovací dům, Kralupy nad Vltavou,“ ve výši 580 800 Kč a následné její vzájemné započtení vůči faktuře vystavené zhotovitelem za realizaci „část E“ předmětu smlouvy – vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby.

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o dílo uzavřenou se zhotovitelem spol. SAURA, s.r.o., Brno, na provádění projektových prací na investiční akci „Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou“ formou dohody o ukončení smlouvy s tím, že součástí předmětné dohody bude ujednání, že město nebude hradit částku za „část F“ předmětu smlouvy – „vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby“ v celkové výši 503 844 Kč.

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru ve výši 200 000 Kč Nemocnici Slaný.

Rada města vzala na vědomí žádost společnosti SERENIA PROSPERITY, a. s. o pozastavení plateb v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 a vyhlášením nouzového stavu na území České republiky.

Rada města schválila výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Parkovací dům Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem GEMO a.s., Olomouc, za celkovou cenu 84 990 111 Kč bez DPH, resp. 102 838 034,31 Kč s DPH.

Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky a akci „Elektromobily pro MÚ Kralupy nad Vltavou“.

Rada města doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace na energie pro Záchrannou službu Asociace samaritánů ČR Kralupy nad Vltavou ve výši 350 000 Kč.

Rada města bere na vědomí nezbytnost uzavírání nových dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na provoz dopravní obslužnosti v průběhu roku.

Rada města schválila navýšení měsíčních záloh na provoz dopravní obslužnosti autobusových linek PID 370, 372, 457, 458, 470, 473, 663 a 617 na období dobí 1. čtvrtletí 2021 v celkové výši 37 872,20 Kč.

Autor:KZ