Kamil Hainc, tajemník MěÚ Kralupy nad Vltavou: Do nové role vstupuji se znalostí místního prostředí, a to jak po stránce personální, tak i chodu a řízení MěÚ a příslušné legislativy

1. ledna 2020 nastoupil do funkce tajemníka MěÚ Kralupy nad Vltavou Mgr. Kamil Hainc, který byl veřejnosti dříve znám především jako hlavní iniciátor instalace sochy Josefa Švejka v Kralupech a řady patriotisticky připomínkových prvků ve městě.

Prosím, prozraďte nám nyní o sobě více…

Je mi 45 let, mám právní vzdělání a na MěÚ pracuji již sedmnáct let. Posledních dvanáct let jako vedoucí odboru, který mj. zajišťuje právní a personální záležitosti, po tuto dobu jsem i zastupoval předchozí tajemníky MěÚ.

Tyto skutečnosti lze tedy určitě považovat za velkou výhodu při nástupu do funkce tajemníka, že?

Jednoznačně ano. Díky tomu mám situaci výrazně usnadněnu. Do nové role vstupuji se znalostí místního prostředí, a to jak po stránce personální, tak i chodu a řízení MěÚ a příslušné legislativy. Zároveň jsem i obeznámen se stavem rozpracovaných úkolů MěÚ.

Tajemník MěÚ je v překladu „ředitel MěÚ“. Co jsou jeho hlavní kompetence a úkoly?

Tajemník MěÚ především zajišťuje, aby usnesení orgánů samosprávy města, tedy občany voleného zastupitelstva města, a rady města byla jednotlivými odbory MěÚ řádně a včas plněna, a koordinuje spolupráci odborů. Zároveň je odpovědný za vytváření podmínek pro práci těchto odborů, kterých je 11, a pro jejich pracovníky. V současnosti má MěÚ, v návaznosti na státem utvářenou legislativu a její nároky, přes 100 pracovníků. Většina odborů MěÚ zajištuje podle zákonů velké množství agend přímo pro občany a různé subjekty, jsou to hlavně agendy státní správy – ty vykonává přes 60 % pracovníků MěÚ, tyto agendy jsou vykonávány i pro občany okolních 17 spádových obcí. Tajemník MěÚ je vůči pracovníkům MěÚ v pracovně-právním postavení statutárního orgánu. Tajemník MěÚ je odpovědný za zákonnost postupů při výkonu agend a chodu MěÚ (agend státní správy i agend v tzv. samostatné působnosti – tj. zejména správa majetku města a jeho rozvoj) a dále za přípravu podkladových materiálů pro rozhodování rady města a zastupitelstva města, jejichž zasedání se účastní ze zákona s hlasem poradním. Letos bude vedení města hospodařit s rekordním rozpočtem města ve výši 412 mil. Kč. Z podstaty věci je jasné, že při práci s takovýmto objemem finančních prostředků, zejména při realizaci investičních akcí města, dochází k řadě problémů a rizikových situací. MěÚ je musí umět řešit a jeli nutné z kompetenčního hlediska, aby daný problém rozhodl orgán samosprávy, tak MěÚ předkládá v součinnosti s vedením města návrhy na způsob a postup řešení vzniklých problémů.

Děkuji za rozhovor. Chtěl byste něco dodat na závěr?

Mnoho občanů v posledních letech říká, že naše město doslova „vzkvétá“. Budeme se na MěÚ snažit, aby tento stav pokračoval a pracovníci MěÚ k tomuto co nejvíce přispívali.

Aleš Levý, tiskový mluvčí MěÚ

 

Autor:KZ