Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Čtvrtek 21. června 2018
  • Svátek má Alois

Rozhovor s Ing. Zdeňkou Böhmovou, vedoucí obecního živnostenského úřadu

Kralupy nad Vltavou – Živnostenský úřad vykonává státní správu v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem a dalšími živnostenskoprávními předpisy. Odbor má dva úseky – úsek registrace podnikatelů a úsek kontrolní a správní. Na úseku registrace mohou podnikatelé ohlašovat živnosti a žádat o koncese, provádět změny svých živnostenských oprávnění, oznamovat zahájení či ukončení provozování živnosti v provozovnách, přerušovat či rušit živnostenská oprávnění a provádět řadu dalších úkonů souvisejících s jejich podnikatelskou činností. Veškeré takto oznámené údaje jsou dále zpracovány a promítnuty do živnostenského rejstříku, který je v určité části veřejným seznamem a občanům je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.rzp.cz. Úsek registrace funguje zároveň jako Centrální registrační místo – podnikatelé zde mohou podat přihlášku k registraci nebo oznámení určené finančnímu úřadu, oznámení a hlášení vůči okresní správě sociálního zabezpečení, oznámení o vzniku a obsazení volných pracovních míst vůči úřadu práce, oznámení a hlášení vůči zdravotním pojišťovnám. Úsek kontrolní a správní pak provádí kontrolu dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem a ustanoveními dalších právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání a ukládá sankce za jejich porušení, zde se jedná převážně o řízení tzv. z moci úřední.

Živnostenský úřad dále vede evidenci zemědělských podnikatelů podle zákona o zemědělství, která funguje obdobně jako evidence živnostenských podnikatelů, informace z veřejné části této evidence občané naleznou na portálu Ministerstva zemědělství http://eagri.cz/public/app/SZR/EZP .

Zpracováváme rovněž agendu podle zákona o hazardních hrách v rozsahu kompetencí stanovených zákonem obecnímu úřadu, konkrétně tedy rozhodujeme o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru a přijímáme a zpracováváme ohlášení hazardních her.

Odbor rovněž plní funkci tzv. spotřebitelského ombudsmana. V rámci této funkce pomáháme za pomoci nevládních neziskových organizací spotřebitelům, zejména seniorům, kteří byli oklamáni a zneužiti nepoctivými prodejci v případě různých předváděcích akcí.

Poskytujeme samozřejmě informační servis ohledně podmínek podnikání v ČR a vyřizujeme podněty a stížnosti spotřebitelů a veřejnosti v oblasti živnostenského podnikání.

 

V jakých situacích se na vás začínající podnikatelé nejčastěji obracejí?

Začínající podnikatelé mají různé představy o podmínkách podnikání v ČR. My se snažíme pomoci jim se vstupem do podnikání v rozsahu, v jakém nám to zákon umožňuje – projednáváme s nimi činnosti, které by chtěli vykonávat a řadíme je pod konkrétní druhy živností, konzultujeme odbornou způsobilost a další podmínky pro získání živnostenského oprávnění, zprostředkováváme kontakt s ostatními dotčenými orgány státní správy. Vždy se snažíme, aby budoucí podnikatel požadované živnostenské oprávnění získal, bohužel ne ve všech případech je to možné, problémy vznikají zejména u regulovaných živností, k jejichž získání zákon vyžaduje konkrétní odbornou způsobilost. Pokud ji podnikatel nemá, snažíme se mu poradit, jakým způsobem ji může získat (systém rekvalifikací, úplných profesních kvalifikací apod.)

 

Jak byste zhodnotila informovanost lidí o postupech pro založení živnosti? Mají živnostníci obecně problémy s reflektováním nové legislativy?

Podnikatelé jsou o podmínkách podnikání v ČR vesměs dobře informováni. K informovanosti přispívá velkou měrou existence různých podnikatelských webových portálů, informace podnikatelé naleznou i na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na webových stránkách městského úřadu v sekci našeho odboru. Co se týče přijímání legislativních změn podnikateli – vždy záleží na tom, jak je či není pro živnostníky konkrétní změna příznivá. Ale obecně si troufám tvrdit, že většina podnikatelů změny živnostenskoprávní legislativy vnímá a přizpůsobuje se jim, a to i v případech, kdy pro ně nejsou úplně přívětivé.

 

Jaké jsou nejčastější prohřešky živnostníků?

Jde většinou o drobnější prohřešky typu neoznačení provozovny či sídla podnikatele, neoznámení zahájení či ukončení provozování živnosti v provozovně, z těch přísněji postihovaných pak nedostatečná znalost českého jazyka, nevydávání dokladů o prodeji zboží či nesplnění zvláštních podmínek provozování živnosti.

 

Lze se v Kralupech setkat s častými případy neoprávněného podnikání?

Nejedná se o časté případy, ale vyskytují se. Například v letošním roce bylo neoprávněné podnikání zjištěno kontrolní činností zatím pouze v jednom případě, ve věci budeme standardně zahajovat správní řízení.

 

Ubývá (či přibývá) živnostníků v našem obvodu? Reflektujete např. důvody spočívající v ukončení živnostenského oprávnění?

Evidujeme mírný nárůst počtu živnostníků v našem správním obvodu. Podíváme-li se na statistický vývoj za posledních 5 let, dojdeme k následujícím číslům: rok 2013/5 927 podnikatelů, rok 2014/5 989 podnikatelů, rok 2015/6 025 podnikatelů, rok 2016/6 223 podnikatelů a v prvním čtvrtletí letošního roku dosáhl počet podnikatelů v našem správním obvodu čísla 6 259.

Důvody vedoucí ke zrušení živnostenského oprávnění nám podnikatelé nesdělují, dle jejich mimoúředních vyjádření je důvodem většinou přechod do zaměstnaneckého poměru nebo odchod do starobního důchodu.

 

Bude ve vaší kompetenci i dohled nad dodržováním protikuřáckého zákona v restauracích? Máte zprávy o tom, kterak jsou majitelé místních provozoven na tuto zásadní novinku připraveni?

Živnostenské úřady budou podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (protikuřácký zákon) kontrolovat některé povinnosti podnikatelů týkající se prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret a prodeje a podávání alkoholických nápojů. Pokud Vás zajímá konkrétně dozor nad dodržováním zákazu kouření a používání elektronických cigaret v provozovnách stravovacích služeb, tak tam kontrolní pravomoc živnostenské úřady nemají, je ovšem svěřena mimo jiné i obci v přenesené působnosti, lze tedy předpokládat, že tento typ dozoru bude v Kralupech vykonávat městská policie a případné sankce řešit Odbor kancelář tajemnice v rámci přestupkového řízení.

Z praxe víme o tom, že se podnikatelé na novou právní úpravu připravují, evidujeme řadu dotazů z řad provozovatelů pohostinských provozoven. Nejčastěji podnikatele zajímá, zda je možné vyhnout se nějakým legálním způsobem účinkům protikuřáckého zákona. K tomu musím bohužel konstatovat, že žádný takový způsob není. Není již možné, na rozdíl od původní právní úpravy, oddělit v provozovně kuřáckou a nekuřáckou část. Pokud vím, tak někteří podnikatelé zvažují možnost zřízení různých soukromých klubů, ovšem ani u těchto klubů nelze dle vyjádření Ministerstva zdravotnictví vyloučit, že budou, vzhledem k činnosti, která je v nich provozována (např. prodej alkoholických nápojů a pokrmů), považovány rovněž za provozovny stravovacích služeb, tedy místa, která podléhají právní úpravě stanovené protikuřáckým zákonem. Informace máme i o využívání tzv. kapesních vodních dýmek v pohostinských provozovnách, je ovšem otázkou, zda jejich využívání vůči protikuřáckému zákonu obstojí, osobně bych se přiklonila k názoru, že spíše neobstojí.

 

Podílí se váš odbor také na spoluvytváření příznivého podnikatelského prostředí v Kralupech a jeho blízkém okolí? Spolupracujete např. s Českou obchodní inspekcí či Hospodářskou komorou?

Rozvoj podnikatelského prostředí je spíše záležitostí jiných subjektů, například právě Hospodářské komory ČR nebo Agrární komory ČR. Jako orgán veřejné správy jsme povinni postupovat vždy pouze na základě zákona a v jeho mezích, řekněme tedy, že se snažíme vykonávat naši působnost tak, abychom klientům co nejvíce zjednodušili a zkvalitnili kontakt s úřadem. Stejně jako řada dalších odborů využíváme objednávkový a vyvolávací systém městského úřadu, podnikatele běžně přijímáme i mimo úřední hodiny, většinu podání zpracováváme elektronicky, podnikatelům tedy odpadá povinnost vlastnoručně vyplňovat složité formuláře, jsme elektronicky propojeni se základními registry veřejné správy, rejstříkem trestů, insolvenčním rejstříkem atd., většinu potřebných podkladů si tedy zajišťujeme sami bez zbytečného zatěžování podnikatelů.

S jinými orgány veřejné správy samozřejmě spolupracuje, jde však zejména o spolupráci v rámci výkonu našich kompetencí. Provádíme společné kontroly s Českou obchodní inspekcí, Českou zemědělskou a potravinářskou inspekcí, spolupracujeme s inspektoráty práce a řadou dalších správních orgánů.

autor: Aleš Levý

 

program kina program divadla kalendar akci seznam lekaru jizdni rad

facebook

 

kvodkaz

TV KRALUPY